Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 18 až 20 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 11 až 9 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Oznam - vývoz plastov, tetrapakov a obalov z kovu 9.7.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 07 Júl 2020 14:16

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 9. júla 2020 sa v našej obci uskutoční vývoz plastov, tetrapakov a obalov z kovu, ktoré sa môžu dávať do jedného vreca.

Žiadame preto občanov, aby vrecia s týmto odpadom vyložili pred brány svojich rodinných domov.

 
Obec Skýcov ponúka na predaj pozemok PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 07 Júl 2020 11:03

Pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/78 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 735 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov

- k pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

- nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 3/2020 zo dňa 07.01.2020, ktorý vyhotovil Ing. Peter Števula – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

2. Najnižšia t.j. minimálna cena je stanovená vo výške 14.700 eur. t.j. 20 €/m2.

3. Obec Skýcov si vyhradzuje nasledovné podmienky predaja:

a) kupujúci je povinný do 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zrealizovať výstavbu rodinného domu na príslušnom pozemku a v tejto lehote zároveň predložiť obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu,

b) ak kupujúci nezačne s výstavbou rodinného domu v lehote uvedenej v bode a) vyhradzuje si obec Skýcov právo spätnej kúpy – obec Skýcov je oprávnená v lehote do 1 roka od uplynutia lehoty uvedenej v bode a) požiadať kupujúceho o vrátenie predmetu prevodu s tým, že obec Skýcov vráti zaplatenú kúpnu cenu, to všetko za podmienok bližšie určených v kúpnej zmluve,

c) ak kupujúci začne s výstavbou, ale v lehote stanovenej v bode a) nepredloží obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu, má obec Skýcov nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur, pričom spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty a jej úhrady bude bližšie určený v kúpnej zmluve,

d) predávajúci príslušný pozemok predáva s výhradou, že mu kupujúci pozemok ponúkne na predaj za rovnakú cenu, za akú mu ho predávajúci predal, keby kupujúci chcel pozemok predať; toto predkupné právo bude vo forme vecného práva, podmienky bližšie určené v kúpnej zmluve

e) kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do troch dní od účinnosti zmluvy, pričom návrh na vklad podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

V prípade záujmu, bližšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6346216, e-mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade obce Skýcov, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

Posledná úprava Utorok, 07 Júl 2020 11:11
 
Nová rozhľadňa na Vápennom vrchu je vo výstavbe PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Sobota, 04 Júl 2020 16:03

Chceme Vás informovať, že za obcou v smere na Bošany je vo výstavbe nová 18 m vysoká rozhľadňa na Vápennom vrchu. Najlepší prístup k nej je lesnou cestou z parkoviska pred Vápenicami /pri rampe/. Ešte je potrebné dokončiť schody, striešku, bleskozvod a pred samotným sprístupnením pre verejnosť bude musieť prebehnúť kolaudácia stavby. Predpokladáme, že slávnostné otvorenie a aj požehnanie sa uskutoční, buď na konci augusta, alebo na začiatku septembra 2020. Rozhľadňu stavia firma Remi z Klasova.

Posledná úprava Nedeľa, 05 Júl 2020 12:47
 
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 23 Jún 2020 09:08

Konanie o pozemkových úpravách sa riadi zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte iba “zákon“)

Zásady umiestenia nových pozemkov vyplývajúce zo zákona :

1. Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov. Vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom OÚ musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia. (§11 ods.1 zákona)

 

2. Nové pozemky majú byť svojím druhom výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané vymenované kritériá. (§11 ods.3 a 6 zákona)

3. Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných a nových pozemkov nepresahuje 25% hodnoty pôvodných pozemkov vrátane príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie, pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať. (§ 11 ods.4 zákona)

Posledná úprava Utorok, 23 Jún 2020 09:16
Čítať celý článok...
 
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 01 Júl 2020 13:12

Zápisnica

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 26. júna 2020.

__________________________________________________________________________

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci : Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký – prítomný do bodu 2, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní : Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

Jozef Mihalík - občan

 

Posledná úprava Streda, 01 Júl 2020 13:24
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ - dňa 26.6.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 23 Jún 2020 09:05

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 26. júna 2020 o 18.00 hod.


vo veľkej zasadačke obecného úradu.

 

Posledná úprava Utorok, 23 Jún 2020 09:06
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 146
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Viedeň_2011...
Image Detail