Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 15 až 13 °C a najvyššie denné teploty 21 až 23 °C. Zajtra polooblačno, miestami dážď a búrky, ranné minimá 16 až 14 °C a denné maximá 21 až 23 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ zo dňa 11.5.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 17 Máj 2018 14:13

Zápisnica

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 11. mája 2018.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan

Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková, Ľubomír

Černák

 

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Zámer Obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (P. Dávidová)
 5. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce (orná pôda)
 6. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce (obecný byt v školskej bytovke)
 7. Návrh na kúpu pozemku (J. Žikavský)
 8. Návrh na kúpu pozemku (šk. bytovka)
 9. Žiadosť o kosenie pozemku (L.A.M.A. GROUP, s.r.o.)
 10. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 11. Žiadosť o zriadenie kamerového systému (R. Černák)
 12. Žiadosť o zhutnenie cesty (M. Jurík)
 13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (I. Zuziaková)
 14. Organizačno-technické zabezpečenie 30. ročníka NPCH Zlatno – Skýcov
 15. Schválenie prenájmu – budova MŠ, budova PZ, pozemok na obecnej tržnici)
 16. Rekonštrukcia školskej bytovky – výmena okien
 17. Informácie starostu obce
 18. Záver

 

Posledná úprava Štvrtok, 17 Máj 2018 14:17
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:20

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce

a výzvu na predloženie žiadostí

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle § 9a ods.1 písm. c) v spojitosti s odsekom 5 a odsekom 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 198/2018 zo dňa 11.5.2018 zverejňuje

zámer priameho prenájmu svojho majetku a

výzvu na predloženie žiadostí

na prenájom

a) nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to stavby obecného bytu v školskej bytovke na ulici Školská v Skýcove, súpisné číslo 523, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 403/49 – bytový dom o výmere 83 m2 celkovej podlahovej plochy ako aj pozemku, na ktorom je stavba postavená.

Cena nájmu, za ktorú Obec Skýcov ponúka na prenájom stavbu spolu s pozemkom, na ktorom je postavená, je stanovená Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008.

Posledná úprava Štvrtok, 17 Máj 2018 06:23
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu majetku vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:05

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenájmu majetku vo vlastníctve obce a výzvu na predloženie cenových ponúk

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle § 9a ods.1 písm. c) v spojitosti s odsekom 5 a odsekom 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 197/2018 zo dňa 11.5.2018 zverejňuje

zámer priameho prenájmu svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

zámer prenajať

a) nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1164 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov,

parc. registra „E“ č. 345 - orná pôda o výmere 2413 m2,

parc. registra „E“ č. 381/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 533 m2,

parc. registra „E“ č. 475/1 - orná pôda o výmere 356 m2,

parc. registra „E“ č. 475/2 - orná pôda o výmere 1 463 m2,

parc. registra „E“ č. 1691 - trvalé trávnaté porasty o výmere 30 506 m2,

parc. registra „E“ č. 2193/2 – orná pôda o výmere 31 036 m2.

 

Spolu: 66 307 m2.

Minimálna cena nájmu, za ktorú Obec Skýcov ponúka pozemky je 100 € za hektár ročne.

Doba nájmu: 5 rokov

Špecifické požiadavky: Záujemca o prenájom hore uvedenej nehnuteľnosti musí predložiť cenovú ponuku a budúce využitie pozemkov. Parcely nemôžu byť využívané na chov hospodárskych zvierat, bez vopred stanovenej dohody s majiteľom. Žiadateľ musí vziať do prenájmu všetky nami ponúkané parcely.

Posledná úprava Streda, 16 Máj 2018 14:14
Čítať celý článok...
 
Oznam - zápis deti do materskej školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 19 Apríl 2018 08:06

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy v Skýcove na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch od 14. 5. 2018 do 16. 5. 2018, od 10.30 hod. do 16.00 hod.

Na zápis je potrebné so sebou priniesť rodný list dieťaťa a kartu zdravotnej poisťovne.

Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch do šesť rokov veku a deti s odloženou, alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Žiadosť o prijatie dostanú rodičia pri zápise dieťaťa.

Pre prijímanie detí do Materskej školy je dôležitá úroveň sebaobslužných zručností dieťaťa (používanie WC, základy hygieny, stolovania, obliekania, komunikácie s učiteľkou a pod.).

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Alžbeta Černáková
riaditeľka MŠ

Posledná úprava Piatok, 04 Máj 2018 10:42
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - osobitný zreteľ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:00

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 62/2018 dňa 4.5.2018 vyhotoviteľa Geodetická odborná kancelária Topoľčianky, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 4.5.2018 pod č. 295/2018 a to:

 

- novoutvorené pozemky v registri E KN, parc.č. 1842/145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m², parc.č. 1842/293 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m² a parc.č. 1842/168 záhrady o výmere 517 m², ktoré vznikli odčlenením od pôvodných parc.č.1842/1 a parc.č. 1842/100, zapísané v LV č. 1164

 

Pavlíne Dávidovej rod. Határovej, nar. 07.07.1943, bytom Skýcov, ul. Pod Vŕškami 447/9

 

Posledná úprava Streda, 16 Máj 2018 14:01
Čítať celý článok...
 
Oznam okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 19 Apríl 2018 07:54

Vážení občania,

najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypal'ovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej révy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.

Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiamym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty, nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spósobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ziatých Moravciach postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

 

Posledná úprava Štvrtok, 19 Apríl 2018 07:56
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 118
Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Sirota_24
Image Detail