Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty -6 až -8 °C a najvyššie denné teploty -2 až 0 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -7 až -9 °C a denné maximá -3 až -1 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 December 2018 13:44

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 1/2018

o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Skýcove


Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uzniesla na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).


Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne sumou vo výške

6 € (šesťeur)

Príspevok sa neuhrádza na dieťa:

a, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

preukázateľným spôsobom

e, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola

prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi,

uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 3/2011 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ schválené uznesením OZ č. 54/2011 dňa 15.12.2011.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 13.12.2018 uznesením č. 15/2018.

 

VZN nadobúda účinnosť 1.1.2019.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli od 23.11.2018 do 13.12.2018

VZN zverejnené dňa : 14.12.2018

VZN zvesené dňa : 31.12.2018

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:46
 
Pozvánka - Vianočná akadémia ZŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 13 December 2018 08:28

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SKÝCOV Vás pozýva na VIANOČNÚ AKADÉMIU

dňa 20.12.2018 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Skýcov.

Posledná úprava Štvrtok, 13 December 2018 08:31
 
Plánované akcie do konca kalendárneho roku PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomas Kolembus   
Sobota, 08 December 2018 14:52

15. decembra 2018 - Vianočná burza ZŠ v kultúrnom dome od 7.30 hod.

20. decembra 2018 - Vianočná akadémia ZŠ v kultúrnom dome od 16.00 hod.

22. decembra 2018 - Vianočný hokejbalový turnaj na mulifunkčnom ihrisku

24. decembra 2018 - Po polnočnej svätej omši vianočné agapé pri kostole

30. decembra 2018 - Silvestrovský stonotenisový turnaj v kultúrnom dome

31. decembra 2018 - Silvester na námestí

Posledná úprava Štvrtok, 13 December 2018 13:34
 
Mikulášska nádielka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 07 December 2018 06:22

Všetci naši žiaci sa tešili na príchod Mikuláša do školy. Ráno ich čakalo prekvapenie – päť počítačov do počítačovej triedy. Sponzorom je firma Giesecke and Devrient Slovakia s. r. o. Nitra, od ktorých sme už dostali dva počítače, štyri veľké pracovné stoly, štyri kancelárske stoličky, päť veľkých skríň, osem malých skriniek a veľkú bezprašnú bielu tabuľu.

 

Veľká vďaka za vybavenie sponzorského daru pre školu, pre naše deti, aby boli v upravených priestoroch a mali možnosť pracovať na hodinách s kvalitnými počítačmi, patrí Ing. Milanovi Krigovskému ml., ktorému ďakujeme aj za dovoz a úpravu počítačov.

 

PaedDr. Mariana Krigovská

riaditeľka školy

Posledná úprava Piatok, 07 December 2018 06:22
 
Vianočná burza ZŠ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 07 December 2018 06:30

Základná škola Skýcov Vás srdečne pozýva na tohtoročnú VIANOČNÚ BURZU.

Kedy? 15. decembra 2018 (sobota) od 7.30 hod.

Kde? KD Skýcov

Čo? handmade výrobky od našich šikovných žiakov, rodičov a učiteľov.

 

TEŠÍME SA NA VÁS :)

 
Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 3.12.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Pauková   
Štvrtok, 06 December 2018 15:26

 

Zápisnica

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

konaného dňa 3. decembra 2018

 

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci : Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní : Ing. Martina Matejová, Mária Danišová, Gabriela Pauková, Milan Dávid,

Milan Černák, Ing. Milan Krigovský, Ján Gunda

Program:

1. Úvod :

a. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ

b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného zastupiteľstva – predkladá predseda MVK Ing. M. Matejová

d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

f. Vystúpenie starostu obce

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

3. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

4. Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií

5. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov

6. Určenie zástupcu starostu obce

7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a  viesť zasadnutia OZ v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

8. Schválenie poslancov OZ, ktorí budú poverení vykonávať funkciu sobášiaceho v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine

9. Určenie platu starostu obce

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

11. Voľné návrhy

12. Návrh uznesení

13. Záver

 

Posledná úprava Streda, 19 December 2018 15:10
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 3 z 126
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_Deti_Ai...
Image Detail