Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 6 až 8 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 8 až 10 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Oznam riaditeľky MŠ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 17 December 2018 11:40

Riaditeľka Materskej školy Skýcov oznamuje rodičom, že z dôvodu veľkej chorobnosti detí, bude od utorku 18. decembra 2018 až do pondelku 7. januára 2019 škôlka zatvorená.

 
Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 December 2018 13:50

 

Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na vydaní tohto

 

DODATKU č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu

OBCE SKÝCOV

č. 1/2014 zo dňa 15. decembra 2014


O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

na území obce Skýcov

 

Článok VII

 

POPLATOK

§ 38


1a) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od FO a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

 

1b) Poplatok sa platí za :

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

d) náklady spojené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:54
Čítať celý článok...
 
Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 December 2018 13:47

 

DODATOK č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Skýcov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi takto

 

Článok 1

Zmeny VZN č. 1/2016

 

V § 3 bod 5 sa mení takto:

Cyklus vývozov komunálneho odpadu je 1x za dva týždne.

 

Článok 2

Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Skýcov, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 14.6.2016 uznesením č. 97/2016 zostávajú nezmenené a v platnosti.


2. Obecné zastupiteľstvo v Skýcove sa na tomto dodatku k VZN č. 1/2016 uznieslo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018, uznesením č. 17/2018.


3. Tento dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Skýcov nadobúda účinnosť po schválení Obecným zastupiteľstvom v Skýcove a po zverejnení na dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

Dodatok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Návrh dodatku k VZN vyvesený dňa : 23. 11. 2018

Návrh dodatku k VZN zvesený dňa : 13. 12. 2018

 

Dodatok k VZN zverejnený dňa: 14.12. 2018

Dodatok k VZN zvesený dňa: 31.12. 2018

 

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:48
 
Pozvánka - Vianočná akadémia ZŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 13 December 2018 08:28

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SKÝCOV Vás pozýva na VIANOČNÚ AKADÉMIU

dňa 20.12.2018 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Skýcov.

Posledná úprava Štvrtok, 13 December 2018 08:31
 
VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 December 2018 13:44

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 1/2018

o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Skýcove


Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uzniesla na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).


Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne sumou vo výške

6 € (šesťeur)

Príspevok sa neuhrádza na dieťa:

a, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

preukázateľným spôsobom

e, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola

prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi,

uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 3/2011 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ schválené uznesením OZ č. 54/2011 dňa 15.12.2011.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 13.12.2018 uznesením č. 15/2018.

 

VZN nadobúda účinnosť 1.1.2019.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli od 23.11.2018 do 13.12.2018

VZN zverejnené dňa : 14.12.2018

VZN zvesené dňa : 31.12.2018

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:46
 
Plánované akcie do konca kalendárneho roku PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomas Kolembus   
Sobota, 08 December 2018 14:52

15. decembra 2018 - Vianočná burza ZŠ v kultúrnom dome od 7.30 hod.

20. decembra 2018 - Vianočná akadémia ZŠ v kultúrnom dome od 16.00 hod.

22. decembra 2018 - Vianočný hokejbalový turnaj na mulifunkčnom ihrisku

24. decembra 2018 - Po polnočnej svätej omši vianočné agapé pri kostole

30. decembra 2018 - Silvestrovský stonotenisový turnaj v kultúrnom dome

31. decembra 2018 - Silvester na námestí

Posledná úprava Štvrtok, 13 December 2018 13:34
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 7 z 130
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
H_Kubín_201...
Image Detail