Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 18 až 16 °C a najvyššie denné teploty 26 až 28 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 24 až 26 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
OZNÁMENIE o zámere obce Skýcov zameniť a predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 18 December 2018 08:42

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer zámeny a predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer zameniť a predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov vo výlučnom vlastníctve Matúš Korec rod. Korec, nar. 12.4.1985, bytom Skýcov, ul. Tabaková 93/26 a to:

diel č. 5 o výmere 67 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02.10.2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, odčlenený od pozemku reg. C KN parc. č. 279/4 záhrada o výmere 615 m2 a pričlenený k pozemku reg. C KN parc. č. 279/6 záhrada o výmere 83 m2.

do výlučného vlastníctva Obce Skýcov, ul. Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421

Posledná úprava Utorok, 18 December 2018 08:50
Čítať celý článok...
 
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Pauková   
Pondelok, 17 December 2018 15:23

Zápisnica

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 13. decembra 2018.

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

 

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová,

Alžbeta Pavková

 

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov

4. Dodatok č. 2 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. Žiadosť p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej o odkúpenie obecného pozemku

6. Žiadosť p. Matúša Korca o odkúpenie obecného pozemku

7. Návrh na vyradenie inventáru v ŠJ Skýcov

8. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

9. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2018

10. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018

11. Schválenie príspevku pre ZŠ Skýcov

12. Schválenie použitia rezervného fondu

13. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

Posledná úprava Streda, 19 December 2018 15:11
Čítať celý článok...
 
Oznam riaditeľky MŠ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 17 December 2018 11:40

Riaditeľka Materskej školy Skýcov oznamuje rodičom, že z dôvodu veľkej chorobnosti detí, bude od utorku 18. decembra 2018 až do pondelku 7. januára 2019 škôlka zatvorená.

 
Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 December 2018 13:47

 

DODATOK č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Skýcov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi takto

 

Článok 1

Zmeny VZN č. 1/2016

 

V § 3 bod 5 sa mení takto:

Cyklus vývozov komunálneho odpadu je 1x za dva týždne.

 

Článok 2

Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Skýcov, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 14.6.2016 uznesením č. 97/2016 zostávajú nezmenené a v platnosti.


2. Obecné zastupiteľstvo v Skýcove sa na tomto dodatku k VZN č. 1/2016 uznieslo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018, uznesením č. 17/2018.


3. Tento dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Skýcov nadobúda účinnosť po schválení Obecným zastupiteľstvom v Skýcove a po zverejnení na dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

Dodatok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Návrh dodatku k VZN vyvesený dňa : 23. 11. 2018

Návrh dodatku k VZN zvesený dňa : 13. 12. 2018

 

Dodatok k VZN zverejnený dňa: 14.12. 2018

Dodatok k VZN zvesený dňa: 31.12. 2018

 

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:48
 
Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 December 2018 13:50

 

Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na vydaní tohto

 

DODATKU č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu

OBCE SKÝCOV

č. 1/2014 zo dňa 15. decembra 2014


O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

na území obce Skýcov

 

Článok VII

 

POPLATOK

§ 38


1a) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od FO a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

 

1b) Poplatok sa platí za :

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

d) náklady spojené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:54
Čítať celý článok...
 
VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 December 2018 13:44

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 1/2018

o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Skýcove


Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uzniesla na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).


Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne sumou vo výške

6 € (šesťeur)

Príspevok sa neuhrádza na dieťa:

a, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

preukázateľným spôsobom

e, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola

prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi,

uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 3/2011 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ schválené uznesením OZ č. 54/2011 dňa 15.12.2011.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 13.12.2018 uznesením č. 15/2018.

 

VZN nadobúda účinnosť 1.1.2019.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli od 23.11.2018 do 13.12.2018

VZN zverejnené dňa : 14.12.2018

VZN zvesené dňa : 31.12.2018

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:46
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 134
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Hrušov_vyle...
Image Detail