Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 2 až 0 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 13. októbra 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 19 Október 2017 13:39

Zápisnica

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 13. októbra 2017.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda,

Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Ospravedlnený poslanec Milan Černák


Ďalší prítomní: PaedDr. Mariana Krigovská

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Informácie riaditeľky ZŠ Skýcov
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2016/2017
 6. Predaj obecného majetku (p. Hajdu, p. Husáková, p. Kačenga)
 7. Návrh výmeny okien na školskej bytovke
 8. Prerokovanie IBV – 3 RD
 9. Návrh na výstavbu prístrešku nad pieskoviskom pre deti MŠ Skýcov
 10. Návrh na kúpu traktorovej kosačky
 11. Organizačné zabezpečenie 70. výročia DH Skýcovanka
 12. Návrh na rekonštrukciu kancelárie OcÚ
 13. Informácie o príprave vydania knihy – monografie o obci
 14. Informácie starostu obce
 15. Záver

Posledná úprava Streda, 22 November 2017 13:02
Čítať celý článok...
 
Výzva pre organizácie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 04 Október 2017 09:12

Pripomínam organizáciám, že žiadosti o dotácie na budúci rok je potrebné podať na obecný úrad do 31. 10. 2017. Upozorňujem, že kto tento termín premešká, stratí šancu získať v budúcom roku peniaze pre svoju organizáciu.

 
OZNAM - doručovanie tabuľky orientačných čísel PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 27 September 2017 15:20

Obecný úrad oznamuje občanom, že od zajtra štvrtku 28. septembra 2017 a v nasledujúcich dňoch sa budú doručovať bezplatne tabuľky s orientačnými číslami.

Občania, ktorí nebudú doma, môžu poprosiť o prevzatie tabuľky svojich známych, či susedov.

Tabuľky s orientačnými číslami, ktoré sa nepodarí doručiť, si budú môcť občania potom prevziať na obecnom úrade. Tabuľky sú občania povinní umiestniť na svoje rodinné domy.

V prípade, že občania tabuľku odmietnu, musia si ju zakúpiť individuálne, podľa vlastného výberu, na svoje náklady.

 

 
Zápisnica z 19. zasadnutia OZ zo dňa 25. augusta 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:20

Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 25. augusta 2017.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.


Ďalší prítomní: Iveta Zuziaková, Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Predaj obecného majetku (rod. Pavková)
 5. Zámer predaja obecného majetku (Kačenga, Hajdu, Husáková)
 6. Výročná správa Obce Skýcov za rok 2016 (spojená individuálna aj konsolidovaná)
 7. Správy audítora za rok 2016
 8. Rozbor hospodárenia za 1. a 2. štvrťrok 2017
 9. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

Posledná úprava Streda, 25 Október 2017 14:58
Čítať celý článok...
 
Výzva na delegovanie členov rady školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 22 September 2017 09:00

Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.

 

Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Základnej škole Skýcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov končí funkčné obdobie dňa 28.10.2017.

 

Obec Skýcov v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

Posledná úprava Piatok, 22 September 2017 09:01
Čítať celý článok...
 
Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Magdaléna Husáková PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:10

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 76/2017 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o, IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 21.7.2017 pod č.  364/2017 a to:

- pozemok registra E KN časť parc. č. 1842/1 (diel č. 1) o výmere 40 m2 pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1842/233 zameraný GP č. 76/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 21.7.2017 pod č.  364/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako lesný pozemok zapísaný na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

Magdaléne Husákovej, rod. Stromkovej, bytom M.R.Štefánika 383/9, 951 85 Skýcov.

Posledná úprava Pondelok, 11 September 2017 13:11
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 122
Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
človeče_201...
Image Detail