Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 9 až 7 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra oblačno a prehánky, ranné minimá 9 až 7 °C a denné maximá 17 až 19 °C.

23. zasadnutie OZ Skýcov - 16. decembra 2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 07 Január 2014 18:38

Zápisnica

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 16. decembra 2013.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Rajtarová, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.

 

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslankyne Jarmilu Minárovú a Alžbetu Pavkovú.

U z n e s e n i a

z dvadsiatehotretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 1. Správu o plnení uznesení
 2. Žiadosť nájomcu KD – MB Elektro servis, s.r.o. o schválenie investície do KD
 3. Schválenie uznesení potrebných k žiadostiam o úver zo ŠFRB a dotácie z MDVRR
 4. Návrh na schválenie bankovej záruky ŠFRB, poskytnutej Prima bankou Slovensko, a.s. a na schválenie vystavenia vlastnej zmenky na rad banky pre stavbu „Nájomný bytový dom 6 b.j. Skýcov“
 5. Kúpna zmluva na bytovku
 6. Doplnok č. 1 k VZN o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch
 7. Rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2013
 8. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2013
 9. Návrh rozpočtu obce na roky 2014 – 2016
 10. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013
 11. Zásady hospodárenia s majetkom obce – doplnok
 12. Vstup obce do Mikroregiónu Tríbečsko
 13. Informácie starostu
 14. Uznesenia

U z n e s e n i a

K bodu 1/

Uznesenie č. 143/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde konštatoval, že uznesenia sú v štádiu riešenia.

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 144/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- žiadosť nájomcu KD – MB Elektro servis, s.r.o. o schválenie investície do KD (žiadosť je prílohou č. 1 zápisnice)

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- vykonanie stavebných úprav (výmena okien a dverí v kultúrnom dome na základe troch cenových ponúk, pričom dielo bude realizovať firma Bobot, Brodzany, ktorá ponúkla najnižšiu cenu vo výške 9.067,20 €

- aby nájomca vyfaktúroval cenu diela Obecnému úradu v Skýcove až v roku 2014 a následne bude na základe splátkového kalendára uskutočnené vzájomné započítanie nájomného za KD vo výške ceny diela a to na roky 2014, 2015, 2016 a časť roku 2017

K bodu 3/

Uznesenie č. 145/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

súhlasí

A: s kúpou 6 bytov a s podielom priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu v nájomnom bytovom dome 6 b.j. Skýcov

B: s investičným zámerom podľa kolaudačného rozhodnutia č. 27/2013-004-RB zo dňa 05.11.2013, právoplatného zo dňa 12.11.2013 stavby ,, Nájomný bytový dom 6 b.j. Skýcov“, LV č. 1950 k.ú. Skýcov

- bytu č. 1 A na 1. nadzemnom podlaží so súpisným číslom 529 postaveného na parcele č. 403/59 reg. ,,C“ vo vchode č. 1 o celkovej výmere 55,45m2, 2-izbový byt vlastníka Agrostav HSV spol. s r.o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 3143551 v podiele 1/1, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 5545/29154,

- bytu č. 1 B na 1. nadzemnom podlaží so súpisným číslom 529 postaveného na parcele č. 403/59 reg. ,,C“ vo vchode č. 1 o celkovej výmere 34,87 m2, 1-izbový byt vlastníka Agrostav HSV spol. s r. o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 31435513 v podiele 1/1, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 3487/29154,

- bytu č. 1 C na 1. nadzemnom podlaží so súpisným číslom 529 postaveného na parcele č. 403/59 reg. ,,C“ vo vchode č. 1 o celkovej výmere 55,45 m2, 2-izbový byt vlastníka Agrostav HSV spol. s. r. o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 31435513 v podiele 1/1, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 5545/29154,

- bytu č. 2 A na 2. nadzemnom podlaží so súpisným číslom 529 postaveného na parcele č. 403/59 reg. ,,C“ vo vchode č. 1 o celkovej výmere 55,45 m2, 2-izbový byt vlastníka Agrostav HSV spol. s. r.o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 31435513 v podiele 1/1, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 5545/29154,

- bytu č. 2 B na 2. nadzemnom podlaží so súpisným číslom 529 postaveného na parcele č. 403/59 reg. ,,C“ vo vchode č. 1 o celkovej výmere 34,87 m2, 1-izbový byt vlastníka Agrostav HSV spol. s. r. o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 31435513 v podiele 1/1, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 3487/29154,

- bytu č. 2 C na 2. nadzemnom podlaží so súpisným číslom 529 postaveného na parcele č. 403/59 reg. ,,C“ vo vchode č. 1 o celkovej výmere 55,45 m2, 2-izbový byt vlastníka Agrostav HSV spol. s. r. o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 31435513 v podiele 1/1, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 5545/29154

podľa spracovanej projektovej dokumentácie – stavba ,,Nájomný bytový dom – 6 b.j.“, vypracovanej projektantom Ing. Pavlom Melušom, Továrniky 376, pre investora AGROSTAV HSV spol. s r. o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce

C: súhlasí so spôsobom financovania z úveru zo ŠFRB 60%, dotácie z MDVRR SR 40% a zvyšok z vlastných prostriedkov,

D: súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB

E: súhlasí s dodržaním nájomného charakteru bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov,

F: súhlasí so zriadením záložného práva na nájomné byty v prospech ŠFRB a MDVRR SR.

G: súhlasí dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu ( § 22 zákona č. 443/2010 Z.z.)

 

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

A: zapracovanie splátok do rozpočtu na príslušný rozpočtový rok a počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB. V príslušnom rozpočtovom roku vyčleniť minimálne 3 splátky úveru pre ŠFRB.

B: záväzok obce, že bude vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte obce a zabezpečí splácanie poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti

K bodu 4/

Uznesenie č. 146/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- poskytnutie bankovej záruky ŠFRB Prima bankou Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L na zabezpečenie pohľadávky vo výške 157 428,-€ do doby splatenia úveru,

- vystavenie vlastnej zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky pre stavbu: Nájomný bytový dom 6 b.j.

K bodu 5/

Uznesenie č. 147/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- kúpnu zmluvu uzavretú podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení v spojení s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení s firmou AGROSTAV HSV spol. s r.o., Tehelná č. 3, Zlaté Moravce na kúpu stavby „Bytový dom 6 bytových jednotiek“ (kúpna zmluva je prílohou č. 2 zápisnice)

K bodu 6/

Uznesenie č. 148/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- Doplnok č. 1 k VZN obce Skýcov č. 4/2012 zo dňa 14.12.2012 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch (doplnok je prílohou č. 3 zápisnice)

K bodu 7/

Uznesenie č. 149/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2013

konštatuje, že

- príjmy obce za 3. štvrťrok 2013 dosiahli výšku 342 865,58 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 50,90 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 13 985,26 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 356 850,84 €, čo predstavuje 52,97 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky OcÚ za 3. štvrťrok 2013 dosiahli výšku 190 996,28 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 36,16 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 14 361,48 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 205 357,76 €, čo predstavuje 38,88 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 94 622,87 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 65,03 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku 12 889,30 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 107 512,17 €, čo predstavuje 73,89 %-né plnenie rozpočtu

- celkové výdavky obce so ZŠ za 3. štvrťrok 2013 dosiahli výšku 285 619,15 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 42,40 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 27 250,78 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 312 869,93 €, čo predstavuje 46,44 %-né plnenie rozpočtu

schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2013 (rozbor hospodárenia je prílohou č. 4 zápisnice)

 

K bodu 8/

Uznesenie č. 150/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2013

- vysvetlenie, že v úprave rozpočtu ide prevažne o úpravu medzi jednotlivými položkami rozpočtu

schvaľuje

- úpravu rozpočtu obce na rok 2013 (úprava je prílohou č. 5 zápisnice)

 

K bodu 9/

Uznesenie č. 151/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- návrh rozpočtu obce na roky 2014 – 2016

schvaľuje

- položkový rozpočet obce Skýcov a Základnej školy Skýcov na rok 2014, pričom celkový rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 948 550,- € v príjmovej aj výdavkovej časti (rozpočet je prílohou č. 6 zápisnice)

konštatuje, že

- bežné príjmy sú vo výške 450 386,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 233 658,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 144 266,- €

- kapitálové príjmy sú vo výške 340 736,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 551 600,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 157 428,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 19 026,- €

 

K bodu 10/

Uznesenie č. 152/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 (príkaz je prílohou č. 7 zápisnice)

 

K bodu 11/

Uznesenie č. 153/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- doplnok k Zásadám hospodárenia s majetkom obce v znení:

Starosta obce je v priebehu rozpočtového roku oprávnený schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného rozpočtu a to:

a) presun medzi položkami v rámci funkčného členenia rozpočtu do výšky 1000,- €,

b) presun medzi časťami funkčného členenia rozpočtu do výšky 1000,-€,

Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia - povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce z prostriedkov:

a) prijatých formou dotácií zo ŠR alebo iných subjektov,

b) prijatých formou daru alebo grantu s účelovým určením,

c) prijatých z fondov EÚ

K bodu 12/

Uznesenie č. 154/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- vstup obce Skýcov do Mikroregiónu TRÍBEČSKO

- členský príspevok obce do Mikroregiónu TRÍBEČSKO vo výške 1.000,- € na rok 2014, splatné v dvoch splátkach a to 50% k 31.3.2014 a 50% k 30.9.2014.

 

K bodu 13/

Uznesenie č. 155/2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- informáciu starostu obce o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na dielo Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktoré po ukončení pôjde na kontrolu do SIEA

 

K bodu 14/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia: Jarmila Minárová .....................................................

Alžbeta Pavková .....................................................

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

Posledná úprava Utorok, 15 Apríl 2014 07:56
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
autoslide20...
Image Detail