Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 15 až 13 °C a najvyššie denné teploty 21 až 23 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 14 až 12 °C a denné maximá 18 až 20 °C.

28. zasadnutie OZ Skýcov - 28. augusta 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 23 September 2014 15:14

Zápisnica

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 28. augusta 2014

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, 2 sú ospravedlnení, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Alžbetu Pavkovú.

U z n e s e n i a

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 28. augusta 2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

  1. Správu o plnení uznesení
  2. Správu nezávislého audítora o vykonaní auditu za rok 2013
  3. Rozbor hospodárenia obce Skýcov za 1. štvrťrok a 1. polrok 2014
  4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014
  5. Predaj nehnuteľného majetku obce
  6. Informácie starostu obce
  7. Uznesenia
  8. Záver

 

U z n e s e n i a

K bodu 1/

Uznesenie č. 181/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde konštatoval, že uznesenia sú splnené

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 182/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013

- dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

- správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013

- dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou (správy sú prílohou č. 1 zápisnice)

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 183/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2014 a 1. polrok 2014

konštatuje, že

- príjmy obce za 1. štvrťrok 2014 dosiahli výšku 123 553,02 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 13,03 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 5 074,55 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 128 627,57 €, čo predstavuje 13,56 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky OcÚ za 1. štvrťrok 2014 dosiahli výšku 54 515,07 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 6,78 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 5 263,74 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 59 778,81 €, čo predstavuje 7,43 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 25 830,45 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 17,9 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku 11 896,77 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 37 727,22 €, čo predstavuje 26,15 %-né plnenie rozpočtu

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. štvrťrok 2014 dosiahli výšku 80 345,52 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 8,47 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 17 160,51 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 97 506,03 €, čo predstavuje 10,28 %-né plnenie rozpočtu

- príjmy obce za 1. polrok 2014 dosiahli výšku 249 879,78 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 26,34 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 10 598,78 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 260 478,56 €, čo predstavuje 27,46 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky OcÚ za 1. polrok 2014 dosiahli výšku 149 665,63 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 18,61 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 9 917,34 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 159 582,97 €, čo predstavuje 19,84 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 62 187,48 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 43,11 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku 12 296,77 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 74 484,25 €, čo predstavuje 51,63 %-né plnenie rozpočtu

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. polrok 2014 dosiahli výšku 211 853,11 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 22,33 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 22 214,11 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 234 067,22 €, čo predstavuje 24,68 %-né plnenie rozpočtu

schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2014 a za 1. polrok 2014 (rozbory hospodárenia sú prílohou č. 2 zápisnice)

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 184/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- stanovisko Dušana Vrbičana – ASMaR Súlovce k navrhovanej výmene regulátora a doplneniu elektro rozvádzača, kde konštatuje, že súčasná regulačná sústava nie je dostatočne vhodná pre daný objekt a ním navrhovaná regulácia a úprava rozvádzača poskytne pre danú budovu lepšie a komfortnejšie riešenie

schvaľuje

- použiť z Rezervného fondu sumu 6 000,- € na úhradu kapitálového výdavku Rekonštrukcie časti Základnej školy na Materskú školu

- výmemu regulátora a doplnenie elektro rozvádzača v zmysle predloženej ponuky v celkovej sume 1 972,63 € bez DPH

- rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2014, ktorým sa mení rozpočet obce Skýcov na rok 2014 (rozpočtové opatrenie je prílohou č. 3 zápisnice)

konštatuje, že

- po úprave sú bežné príjmy v r. 2014 vo výške 471 559,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 243 342,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 152 811,- €

- po úprave sú kapitálové príjmy v r. 2014 vo výške 294 526,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 544 979,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 198 449,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 23 402,- €

- po úprave sú celkové príjmy v r. 2014 vo výške 964 534,- € a celkové výdavky rozpočtu obce a ZŠ vo výške 964 534,- €

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 185/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov – pozemok v registri CKN, parc. č. 577 o výmere 1037 m2 vytvorená GP č. 243-251-0190-83 – orná pôda, zapísanej na LV č. 674 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov, Marekovi Pavkovi, nar. 22.05.1957 a manželke Blažene Pavkovovej rod. Slezákovej, nar. 06.08.1962, bytom Skýcov, ul. Konopniská č. 155 za cenu 0,1845 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 

K bodu 6

Uznesenie č. 186/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie informácie starostu obce o

- uzatvorení Nájomnej zmluvy s firmou Skydent, a.s., Skýcov na Materskú školu s.č. 296 a priľahlých pozemkov

- prebiehajúcej realizácii projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“

- otvorení nových priestorov Materskej školy a Školskej jedálne, pričom sa ešte musia odtrániť drobné nedostatky špecifikované kontrolou z Úradu verejného zdravotníctva v Nitre

- schválení žiadosti na odstránenie havarijnej situácie – rekonštrukcia a výmena sociálnych zariadení v budove Základnej školy

 

K bodu 7/

 

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

 

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

Overovatelia:

Ľubomír Černák .....................................................

Alžbeta Pavková .....................................................

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

Posledná úprava Utorok, 23 September 2014 15:21
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
1990-1991_4
Image Detail