Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 10 až 8 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 13 až 15 °C.

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 23 December 2015 09:03

 

Zápisnica

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 10. decembra 2015.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján

Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková. Poslanec

Ing. Roman Černák odišiel zo zasadnutia po prerokovaní 9. bodu programu.

Ďalšia prítomná: Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

Verejnosť: PaedDr. Mariana Krigovská, riaditeľka ZŠ, Miroslav Ondrejka,

Mgr. Vladimír Ondrejka

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Prerokovanie žiadosti p. Zuziakovej a p. Mgr. Ondrejku a prefinancovanie havarijnej situácie s vodou
 5. Schválenie zámeru obce vypracovať PHSR na roky 2015 – 2020
 6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 8. Návrh VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
 9. Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Skýcov a Trhový poriadok obce Skýcov
 10. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2015
 11. Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2015
 12. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015
 13. Návrh na vyradenie majetku
 14. Informácie starostu
 15. Záver

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a verejnosť.

Starosta konštatoval, že prítomní sú všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Černák a Ing. Milan Krigovský

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Prerokovanie žiadosti p. Zuziakovej a p. Mgr. Ondrejku a prefinancovanie havarijnej situácie s vodou
 5. Schválenie zámeru obce vypracovať PHSR na roky 2015 – 2020
 6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 8. Návrh VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
 9. Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Skýcov a Trhový poriadok obce Skýcov
 10. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2015
 11. Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2015
 12. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015
 13. Návrh na vyradenie majetku
 14. Informácie starostu
 15. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 67/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sú splnené.

b) odporúča starostovi obce

- dať právnikovi vypracovať návrh novej nájomnej zmluvy pre manželov Ondrejkových

 

K bodu 4. Prerokovanie žiadosti p. Zuziakovej a p. Mgr. Ondrejku a prefinancovanie havarijnej situácie s vodou

Uznesenie č. 68/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť p. Zuziakovej a p. Mgr. Ondrejku o odkúpenie obecného nájomného bytu

- informácie p. Mgr. Ondrejku o riešení havarijnej situácie s vodou

- doklady preukazujúce náklady na odstránenie havarijnej situácie s vodou v nájomnom byte p. Mgr. Ondrejku

b) neschvaľuje

- zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - bytu p. Zuziakovej

Hlasovanie: za zámer: 0

proti zámeru: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

neschvaľuje

- zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - bytu manželom Ondrejkovým

Hlasovanie: za zámer: 1 (Ľ. Černák)

proti zámeru: 6 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

c) schvaľuje

prefinancovať rodine Ondrejkovej náklady na odstránenie havarijnej situácie s vodou vo výške 1.600,- €

Hlasovanie: za: 4 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, Ing. M. Krigovský)

proti: 1 (J. Gunda)

zdržali sa: 2 (J. Minárová, A. Pavková)

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Schválenie zámeru obce vypracovať PHSR na roky 2015 – 2020

Uznesenie č. 69/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- predĺženie platnosti Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov 2007-2013, schváleného uznesením č. 65/2007 z 12. zasadnutia konaného 12. októbra 2007  do doby vypracovania nového PHSR

- zámer obce na vypracovanie PHSR na roky 2015 – 2020 (zámer je prílohou č. 1 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 70/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (dodatok VZN je prílohou č. 2 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský)

proti: 2 (J. Minárová, A. Pavková)

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Návrh VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Uznesenie č. 71/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11. ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Školská 299, Skýcov (VZN je prílohou č. 3 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Návrh VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

Uznesenie č. 72/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11. ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách (VZN je prílohou č. 4 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Skýcov a Trhový poriadok obce Skýcov

Uznesenie č. 73/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11. ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Skýcov a Trhový poriadok obce Skýcov (VZN je prílohou č. 5 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2015

Uznesenie č. 74/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2015

b) konštatuje, že

- príjmy obce za 3. štvrťrok 2015 dosiahli výšku 401 831,49 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 77,61 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 13 122,76 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 414 954,25 €

- výdavky OcÚ za 3. štvrťrok 2015 dosiahli výšku 221 308,64 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 62,81 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 11 416,94 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 232 725,58 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 109 706,05 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 66,31 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku 16 749,41 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 126 455,46 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za 3. štvrťrok 2015 dosiahli výšku 331 014,69 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 63,93 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 28 166,35 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 359 181,04 €

c) schvaľuje

rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2015 (rozbor hospodárenia je prílohou č. 6 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2015

Uznesenie č. 75/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- návrh na úpravu rozpočtu obce vrátane Základnej školy – rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2015

b) schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2015 na úpravu rozpočtu, pričom celkový upravený rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 526 569,- € v príjmovej aj výdavkovej časti (rozpočtové opatrenie je prílohou č. 7 k zápisnici)

c) konštatuje, že

- bežné príjmy sú po úprave vo výške 483 072,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 264 128,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 174 217,- €

- kapitálové príjmy sú po úprave vo výške 20 509,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 64 939,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú po úprave vo výške 22 988,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 23 285,- €

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015

Uznesenie č. 76/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015 (príkaz je prílohou č. 8 k zápisnici)

 

K bodu 13. Návrh na vyradenie majetku

Uznesenie č. 77/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

vyradenie inventáru zo Školskej jedálne podľa predloženého návrhu v hodnote 871,93 € a majetku obce podľa predloženého návrhu v hodnote 220,79 € (návrhy sú prílohou č. 9 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 14. Informácie starostu

Uznesenie č. 78/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie informácie starostu obce o

- zmluve o budúcej zmluve s f . ENVI-PAK, a.s., Bratislava ohľadom zabezpečovania zberu triedeného odpadu

- prácach na projektoch Kamerový systém v obci Skýcov, Skýcov – rekonštrukcia miestnej komunikácie a Turistická rozhľadňa na Vápennom vrchu a o zmluvách na služby externého manažmentu

- problémoch s kúrením v základnej škole, kde sa urobil preplach celého systému a teraz klesá tlak vody vo vykurovacom systéme

- zrealizovanom bezplatnom energetickom audite na budovu základnej školy, ktorý budeme môcť použiť pri žiadosti o dotáciu na zateplenie a zlepšenie energetickej efektívnosti budovy

- podpísaných dodatkoch k zmluvám o úveroch, čím sa zvýši mesačná splátka úverov a zníži sa doba splatnosti úveru

 

K bodu 15. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.

 

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

 

Overovatelia:

Ing. Roman Černák

Ing. Milan Krigovský

 

Posledná úprava Streda, 23 December 2015 09:05
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Budapešť_20...
Image Detail