Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 10 až 8 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 13 až 15 °C.

Zápisnica z 21. zasadnutia OZ zo dňa 15. decembra 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 22 December 2017 09:28

Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 15. decembra 2017.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda,

Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Ďalší prítomní: Milan Dávid

Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 5. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2017
 6. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. OZ/3/2017
 7. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 8. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni
 9. Informácie starostu obce
 10. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a prizvaných hostí.

Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák a Jarmila Minárová

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Starosta predložil návrh na doplnenie programu – návrh na kúpu pozemkov. Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

doplnený program rokovania.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 5. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2017
 6. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. OZ/3/2017
 7. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 8. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni
 9. Návrh na kúpu pozemkov
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 173/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia

- informáciu starostu obce o zrealizovaných akciách (oprava kancelárie OcÚ a oslava 70. výročia DH Skýcovanka) a ich finančnom vyčíslení

b) odporúča starostovi obce

- poslať list do domácností, kde budú občania vyzvaní, aby v prípade zmien podali nové daňové priznania k dani z nehnuteľnosti (najmä garáže, bazény, prístavby)

- zistiť cenu programu, v ktorom budú zobrazené všetky nehnuteľnosti v obci

 

K bodu 4. Návrh na VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Uznesenie č. 174/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Skýcov č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. VZN je prílohou č. 1 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2017

Uznesenie č. 175/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2017

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu rozboru hospodárenia obce

za 3. štvrťrok 2017

b) konštatuje, že

- príjmy obce spolu so ZŠ za 3. štvrťrok 2017 dosiahli výšku 493 121,58 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 83,25 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 54 293,43 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 547 415,01 €

- výdavky OcÚ za 3. štvrťrok 2017 dosiahli výšku 285 716,66 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 69,39 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 48 581,75 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 334 298,41 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 131 444,22 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 72,78 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu ZŠ nemala, celkové výdavky rozpočtu ZŠ dosiahli výšku 131 444,22 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za 3. štvrťrok 2017 dosiahli výšku 417 160,88 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 70,42 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 48 581,75 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 465 742,63 €

c) schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2017. Rozbor hospodárenia je prílohou č. 2 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. OZ/3/2017

Uznesenie č. 176/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. OZ/3/2017

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu úpravy rozpočtu

b) schvaľuje

- úpravu rozpočtu, pričom celkový upravený rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 632 773,- € v príjmovej aj výdavkovej časti. Rozpočtové opatrenie je prílohou č. 3 k zápisnici.

c) konštatuje, že

- bežné príjmy sú po úprave vo výške 560 816,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 295 573,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 202 391,- €

- kapitálové príjmy po úprave vo výške 18 450,- €, kapitálové výdavky sú vo výške

102 507,- €, finančné operácie v príjmovej časti sú po úprave vo výške 53 507,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 32 302,- €

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017

Uznesenie č. 177/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017. Príkaz je prílohou č. 4 k zápisnici.

 

K bodu 8. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni

Uznesenie č. 178/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- vyradenie inventáru v školskej jedálni v celkovej sume 131,80 € (OTE 0 – 16,63 €) a v sume 463,90 €(DHM 16,63 – 995,82 €). Návrh na vyradenie je prílohou č. 5 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Návrh na kúpu pozemkov

Uznesenie č. 179/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

kúpu pozemkov

1. Predávajúci Ľubomír Zbonka rod. Zbonka, nar. 13.08.1968, bytom Skýcov, ul. Športová 428, je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1303, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 105/2016, vyhotovenom dňa 1.12.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 7.12.2017 pod č. 708/2016 a to:

- diel č. 2 o výmere 3 m² odčlenený od pozemku registra E KN parc.č. 225/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1097 m² a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1842/60 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3848 m² za cenu 1 Euro.

2. Predávajúca Darina Dávidová rod. Turčanová, nar. 24.09.1948, bytom Skýcov, Tabaková 94, je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1754, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 105/2016, vyhotovenom dňa 1.12.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 7.12.2017 pod č. 708/2016 a to:

- diel č. 4 o výmere 28 m² odčlenený od pozemku registra E KN parc.č. 1842/61 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m² a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1842/60 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3848 m² za cenu 1 Euro.

Predmetné pozemky sú potrebné k majetkovému vysporiadaniu ulice Športová na obec Skýcov.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 180/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o

- predbežnom vyčíslení rekonštrukcie WC na prízemí v sume cca 3 000,- €

- projekte na kúpu traktora za vysúťaženú sumu 49 990,- €

- projekte na streetworkoutové ihrisko za vysúťaženú sumu 26 400,24 €

- pridelení dotácie na kamerový systém v obci Skýcov – II. etapa vo výške 10 000,- €

- pripravenom projekte pre stavebné konanie a realizáciu stavby - rozšírenie kanalizácie na ul. Za Humnami

- problémoch, ktoré nastali počas odhŕňania napadnutého snehu

- novej webovej stránke obce, ktorá by mala byť hotová v mesiacoch február – marec 2018

- potrebe odkúpenia časti ulice Mierová od Jaroslava Žikavského po č.d. 368 a o prizvaní J. Žikavského na ďalšie rokovanie OZ

- ceste od Vendelína Matejova po vodojem, ktorá nie je v našom vlastníctve, ale vo vlastníctve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá je ochotná predať nám predmetný pozemok za cenu stanovenú znaleckým posudkom

- podanej žiadosti na Fond na podporu umenia na Náučný partizánsky chodník Zlatno – Skýcov, kde sme žiadali dotáciu vo výške 5 000,- €

- žiadosti vedúcej školskej jedálne na zakúpenie inventáru

- žiadosti základnej školy o refundáciu platby za ročnú prehliadku kotlov a tlakových nádob vo výške 228,- €

- žiadosti f. Skydent a.s. o zhotovenie snehových zábran a ríny na budove bývalej materskej školy, ktoré sa už urobili

- žiadosti o spolupráci v podobe finančnej pomoci na vydanie publikácie o Jánovi Laktišovi a jeho pokračovateľoch

- ukončení refundácii za okná na kultúrnom dome a z toho dôvodu bude od septembra 2017 faktúrovaný nájom za kultúrny dom v zmysle nájomnej zmluvy

- pripravovanom Silvestri na námestí, pripravovanom stolnotenisovom turnaji, obecnom plese a o pozvaní na pietnu spomienku do obce Kľak a Ostrý Grúň

b) schvaľuje

- rekonštrukciu WC na prízemí začiatkom roku 2018

- pozvať skupinu Kandráčovci na vystúpenie na NPCH Zlatno – Skýcov

- vypracovať geometrický plán a následne znalecký posudok na cestu od Vendelína Matejova smerom k vodojemu po Ľubomíra Hosťoveckého

- zakúpiť drobný inventár do školskej jedálne (poháre, taniere plytké a hlboké, misky kompótové, naberačky stredné, podnosy pvc, nože malé, termosku na čaj 2,5 l, košíky na pečivo, obrusy na stoly) vrátane počítačov pre školskú jedáleň aj pre materskú školu

- prispieť základnej škole na prehliadku kotlov a tlakových nádob sumou 114,- €

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

c) neschvaľuje

- finančnú pomoc na vydanie publikácie o Jánovi Laktišovi a jeho pokračovateľoch, nakoľko plánujeme vydať vlastnú knihu o obci

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

d) odporúča starostovi obce

- rokovať aj s iným dodávateľom prác na zimnej údržbe miestnych komunikácií

e) berie na vedomie interpeláciu

- poslankyne Jarmily Minárovej, aby sa pripravil plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove na rok 2018

- poslankyne Jarmily Minárovej, aby sa vyhlásilo v obecnom rozhlase, že po obci sa potulujú psy a majitelia majú zabrániť ich úteku na verejné priestranstvá

 

K bodu 11. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.00 hod.

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák


Jarmila Minárová

 

Posledná úprava Štvrtok, 11 Január 2018 11:31
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Mikuláš_ško...
Image Detail