Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 15 až 13 °C a najvyššie denné teploty 21 až 23 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 14 až 12 °C a denné maximá 18 až 20 °C.

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Pauková   
Pondelok, 17 December 2018 15:23

Zápisnica

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 13. decembra 2018.

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

 

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová,

Alžbeta Pavková

 

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov

4. Dodatok č. 2 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. Žiadosť p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej o odkúpenie obecného pozemku

6. Žiadosť p. Matúša Korca o odkúpenie obecného pozemku

7. Návrh na vyradenie inventáru v ŠJ Skýcov

8. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

9. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2018

10. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018

11. Schválenie príspevku pre ZŠ Skýcov

12. Schválenie použitia rezervného fondu

13. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a kontrolórku obce.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák a Alžbeta Pavková

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu o bod - Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO za bod č. 4.

Poslanec p. Peter Michalisko predložil návrh na doplnenie programu - zriadenie školského klubu v Základnej škole Skýcov za bod č. 15.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov

4. Dodatok č. 2 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

6. Žiadosť p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej o odkúpenie obecného pozemku

7. Žiadosť p. Matúša Korca o odkúpenie obecného pozemku

8. Návrh na vyradenie inventáru v ŠJ Skýcov

9. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

10. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2018

11. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018

12. Schválenie príspevku pre ZŠ Skýcov

13. Schválenie použitia rezervného fondu

14. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií

15. Informácie starostu obce

16. Zriadenie školského klubu v ZŠ Skýcov

17. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 15/2018:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov (je prílohou č.1 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, P. Michalisko,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 1 Ing. Ľ. Hosťovecký

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 4. Dodatok č. 2 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 16/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- Dodatok č. 2 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( je prílohou č.2 k zápisnici).

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Uznesenie č. 17/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- Dodatok č. 2 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ( je prílohou č.3 k zápisnici.)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Žiadosť p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej o odkúpenie obecného pozemku – (je prílohou č.4 k zápisnici)

Uznesenie č. 18/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- Zámer predaja nehnuteľného majetku

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 41680391-131/2018 vyhotoviteľa Geodetická kancelária Tomáš Beliansky, Veľký Klíž 95, IČO 41680391, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 11.10.2018 pod č. 614/2018 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 279/7 záhrada o výmere 96 m2 , ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 od pozemku registra E KN parc. č. 275 záhrada o výmere 248 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164.

Cena nehnuteľnosti: 2,20 €/m²

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- jedná o pozemok tvoriaci priľahlú plochu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Vladimíra a Lucie Pavkových a pozemok z pohľadu obce nie je samostatne využiteľný.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu).

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Žiadosť p. Matúša Korca o odkúpenie obecného pozemku – (je prílohou č.5 k zápisnici)

Uznesenie č. 19/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- Zámer zámeny a predaja nehnuteľného majetku

- nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov vo výlučnom vlastníctve Matúš Korec rod. Korec, nar. 12.4.1985, bytom Skýcov, ul. Tabaková 93/26 a to:

· diel č. 5 o výmere 67 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02. 10. 2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, odčlenený od pozemku registra C KN parc. č. 279/4 záhrada o výmere 615 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 279/6 záhrada o výmere 83 m2

do výlučného vlastníctva Obce Skýcov, ul. Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421

- za nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov vo vlastníctve Obec Skýcov a to:

· diel č. 1 o výmere 80 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02.10.2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 275 záhrada o výmere 248 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 279/4 záhrada o výmere 628 m2 a

· diel č. 3 o výmere 152 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02.10.2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, odčlenený od pozemku registra C KN parc. č. 275/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1462 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 275/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2

do výlučného vlastníctva Matúš Korec rod. Korec, nar. 12.4.1985, bytom Skýcov, ul. Tabaková 93/26

za podmienok, že náklady súvisiace s vypracovaním kúpnej zmluvy a zápisom do katastra nehnuteľností bude v plnom rozsahu znášať Matúš Korec; v pomere 1 m2 za 1 m2 , pričom za rozdiel výmery 165 m2 Matúš Korec uhradí Obci Skýcov.

Cena nehnuteľnosti: 2,20 €/m²

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- v súčasnom vlastníctve Matúša Korca je pozemok na ktorom bude vybudovaná miestna komunikácia pre potreby obce,

- v súčasnom vlastníctve Obce Skýcov sa jedná o pozemok tvoriaci priľahlú plochu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Matúša Korca a pozemok z pohľadu obce Skýcov nie je samostatne využiteľný.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu).

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Návrh na vyradenie inventáru v ŠJ Skýcov

Uznesenie č. 20/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- vyradenie inventáru v školskej jedálni v celkovej sume 65,04 € (OTE 0 – 16,63 €) a v sume 206,20 € (DHM 16,63 – 995,82 €). (Návrh na vyradenie je prílohou č.6 k  zápisnici.)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

Uznesenie č. 21/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a  v e d o m i e

- príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. (Príkaz je prílohou č.7 k zápisnici.)

 

K bodu 10. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2018

Uznesenie č. 22/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) b e r i e n a  v e d o m i e

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2018

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu rozboru hospodárenia obce

za 3. štvrťrok 2018

b) s c h v a ľ u j e

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2018. (Rozbor hospodárenia je prílohou č.8 k zápisnici.)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018

Uznesenie č. 23/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) b e r i e n a  v e d o m i e

- návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu úpravy rozpočtu

b) s c h v a ľ u j e

- úpravu rozpočtu, pričom celkový upravený rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 804.541,- € v príjmovej aj výdavkovej časti. (Upravený rozpočet je prílohou č.9 k zápisnici.)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12. Schválenie príspevku pre ZŠ Skýcov

Uznesenie č. 24/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s ch v a ľ u j e

- finančný príspevok pre ZŠ Skýcov vo výške 1.000,- €

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 13. Schválenie použitia rezervného fondu

Uznesenie č. 25/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) b e r i e n a  v e d o m i e

- použitie rezervného fondu vo výške 43.918,91 € na úhradu faktúry za rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie – IBV Rodinné domy Družstevná ulica

b) s c h v a ľ u j e

- použitie rezervného fondu vo výške 43.918,91 € na úhradu faktúry za rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie – IBV Rodinné domy Družstevná ulica

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 14. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 26/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) z r i a ď u j e

1. komisia finančná a správy majetku obce

2. komisia pre ochranu verejného poriadku

3. komisia športu a kultúry

b) s c h v a ľ u j e

1.) predsedu komisie finančnej a správy majetku obce - p. Ing. Romana Černáka

a členov komisie - p. Ľubomíra Černáka a p. Alžbetu Pavkovú,

tajomníčku komisie Mgr. Janku Medvecovú

2.) predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku – p. Ľubomíra Černáka

a členov komisie – p. Jarmilu Minárovú a p. Pavla Drienovského,

tajomníčku komisie p. Gabrielu Paukovú

3.) predsedu komisie športu a kultúry – p. Ing. Ľubomíra Hosťoveckého

a členov komisie – p. Petra Michalisku, p.Ing. Romana Černáka a p.Pavla Drienovského

tajomníčku komisie p. Máriu Danišovú

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 1 (J. Minárová)

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 15. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 27/2018:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a  v e d o m i e informácie starostu obce

- o oznámení z Okresného úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci splnenia povinnosti zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady (Vápenice).Trestné stíhanie bolo zastavené, obec však musí na vlastné náklady skládku postupne zlikvidovať v určených  termínoch.

- o prebiehajúcich prácach v kultúrnom dome - maľovanie

- Mikroregiónu Tríbečsko - informácie o čerpaní finančných prostriedkov z programu Leader v budúcom roku

- o zaslaní listu obyvateľom ulice Pod Vŕškami ohľadom problémov s kanalizáciou. Na jar sa uskutoční kamerový monitoring kanalizácie.

- o ponuke Coop Jednoty SD Nitra prenajať ( vo výške 250,- € mesačne), alebo predať nehnuteľnosť bývalú dolnú predajňu Jednoty (cena vo výške cca 30.000,- €- 40.000,- €). Do budúcnosti treba uvažovať o možnom využití budovy pre potreby obce.

- o úvahe rozdávať v budúcom roku na Mikuláša balíčky aj pre starších občanov. Pripomienku mal p. Ing. Ľ.Hosťovecký korigovať deti na stretnutí s Mikulášom, a rozdávať balíčky od najmenších detí do 3. rokov, detí v MŠ, 1. stupeň detí ZŠ, až nakoniec 2. stupeň najstarších deti ZŠ

- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcie miestnych komunikácií ul. Topoľčianska a Športová

- vypracovanie projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu k IBV- Rodinné domy Družstevná ulica

- vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky v starom cintoríne

- ohľadne cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie elektroinštalácie v  kultúrnom dome + elektro-signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v celkovej výške 2.160,- € s DPH

- že detské ihrisko je dokončené, v budúcom roku sa vybuduje oplotenie a samostatný vchod

- o uskutočnení akcií:

a) 15.12.2018 – Vianočná burza ZŠ Skýcov v KD

b) 20.12.2018 – Vianočná akadémia ZŠ Skýcov v KD

c) 22.12.2018 – Vianočný hokejbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku

d) 24.12.2018 – Vianočné agapé pri kostole po polnočnej svätej omši

e) 30.12.2018 - Silvestrovský stolnotenisový turnaj v KD

f) 31.12.2018 – Silvester na námestí

- informácia o pripravovanej plánovanej zabíjačke v mesiaci február 2019

Poslanec Ing. Roman Černák po prerokovaní bodu č. 15 z pracovných dôvodov odišiel.

 

K bodu 16. Zriadenie školského klubu v ZŠ Skýcov

Uznesenie č. 28/2018:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) b e r i e n a  v e d o m i e

- informácie poslanca p. Petra Michalisku ohľadom požiadavky rodičov o zriadenie školského klubu v Základnej škole Skýcov

- rodičia detí, ktorí nemajú príbuzných v obci, nevedia kde dať deti, ktoré končia o 12.00 hodine v ZŠ, kým sú oni ešte v zamestnaní, sú deti bez dozoru

- do budúcnosti sa tým treba zaoberať, pretože keď chceme zvýšiť počet obyvateľov aj mladí potencionálni občania obce, budú určite zvažovať pri prisťahovaní, či tu bude alebo nebude školský klub

b) p o v e r u j e starostu obce

- zistiť potrebné kroky k zriadeniu školského klubu v ZŠ Skýcov

- spolu s riaditeľkou ZŠ Skýcov testovať formou krúžku v druhom polroku školského roka 2018/2019 a zistiť počet žiakov, ktorí ho budú navštevovať

 

K bodu 17. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 21.45 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Gabriela Pauková


Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce Skýcov

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák

Alžbeta Pavková

 

 

 

Posledná úprava Streda, 19 December 2018 15:11
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
volejbal_20...
Image Detail