Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 7 až 9 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Starosta informuje


Finančný stav obce k 31. 12. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 10 Február 2020 10:44

Starosta_obce
Starosta_obce Starosta_obce

 

Obec má schválený kontokorentný úver vo výške 100 000 €, pričom k 31.12.2019 bola z tohto úveru vyčerpaná suma 44 413,95 €, ktorá je čerpaná formou debetného zostatku na účte.

Obec má úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na výstavbu bytovky 6 BJ a jeho zostatok je k 31. 12. 2019 vo výške 132 526,91 €.

Tento úver sa spláca v podobe nájomného, ktoré mesačne platia nájomcovia bytov a bude sa splácať po dobu 30. rokov.

 

Stav na bankových účtoch k 31. 12. 2019:


Bežný účet OcÚ - 60 129,24 €

Rezervný účet - 4 198,32 €

Dotačný účet - 5 774,95 €

Školská jedáleň - 3 766,97 €

Sociálny fond - 245,24 €

Účet pre projekty - 30,00 €

Účet bytovka 6 BJ - 3 798,84 €

Účet fond opráv bytovka 6 BJ - 6 636,99 €

 

__________________________________

SPOLU: 84 643,55 €


Posledná úprava Pondelok, 10 Február 2020 10:44
Čítať celý článok...
 
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Skýcov - zámer č. 3 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 07 Február 2020 09:27

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE SKÝCOV

S VÝZVOU NA PODÁVANIE CENOVÝCH PONÚK

Obec Skýcov, so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Skýcov č. 108/2020 zo dňa 31.01.2020


zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku


1. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok Obce Skýcov:

- pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/77 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 746 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov

- k pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

- na pozemku sa nachádza ťarcha – elektrický kábel.

- nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 3/2020 zo dňa 07.01.2020, ktorý vyhotovil Ing. Peter Števula – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

2. Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 13.428 eur. t.j. 18 €/m2.

Posledná úprava Pondelok, 10 Február 2020 01:43
Čítať celý článok...
 
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Skýcov - zámer č. 2 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 07 Február 2020 09:24

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE SKÝCOV

S VÝZVOU NA PODÁVANIE CENOVÝCH PONÚK

Obec Skýcov, so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Skýcov č. 107/2020 zo dňa 31.01.2020

zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku

1. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok Obce Skýcov:

- pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/78 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 735 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov

- k pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

- nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 3/2020 zo dňa 07.01.2020, ktorý vyhotovil Ing. Peter Števula – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

2. Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 14.700 eur. t.j. 20 €/m2.

Posledná úprava Piatok, 07 Február 2020 09:25
Čítať celý článok...
 
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Skýcov - zámer č. 1 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 07 Február 2020 09:18

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE SKÝCOV

S VÝZVOU NA PODÁVANIE CENOVÝCH PONÚK

Obec Skýcov, so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Skýcov č. 106/2020 zo dňa 31.01.2020

zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku

1. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok Obce Skýcov:

- pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 620 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov.

- k pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

- nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 3/2020 zo dňa 07.01.2020, ktorý vyhotovil Ing. Peter Števula – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

2. Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 12.400 eur. t.j. 20 €/m2.

Posledná úprava Piatok, 07 Február 2020 09:22
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - Peter Matejov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 06 Február 2020 11:23

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer zámeny a predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce a to:

- pozemok registra E KN parc. č. 225/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 a

- pozemok registra E KN parc. č. 225/9 trvalý trávnaty porast o výmere 12 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1164

do výlučného vlastníctva Petrovi Matejovi, nar. 22.5.1986 a Veronike Matejovej rod. Podhanyiovej, nar. 24.8.1989 obaja bytom Skýcov, ul. Mierová 336/5

za podmienok, že náklady s vypracovaním kúpnej zmluvy a zápisom do katastra nehnuteľností budú v plnom rozsahu znášať kupujúci.

Posledná úprava Štvrtok, 06 Február 2020 11:27
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 97
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Hrušov_výle...
Image Detail