Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 10 až 8 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 13 až 15 °C.

Obec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnutelným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych, a športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udrľiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia, organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, dbá o zachovanie prírodných hodnôt, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.Rokovanie OZ číslo 25 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Utorok, 25 Marec 2014 09:33

Na ďalšom rokovaní OZ (25. v poradí) sme zamietli žiadosť Mgr. Vladimíra Ondrejku st. o odkúpenie bytu v obecnej bytovke. Na podnet p. Pečinku budeme riešiť odvod dažďovej vody na ulici Partizánska (vyčistením existujúcich rúr a odtokov, vybudovaním nového odvodňovacieho kanálu), ako aj pohyb nákladnej dopravy na tejto ulici.

Schválili sme plat starostu obce na rok 2014 v takmer rovnakej výške ako v predošlom období (zvýšenie o 14 euro).
Rieši sa možnosť vytvorenia dokumentu s názvom PHSR (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja), ktorý bude pravdepodobne potrebný na čerpanie eurofondov v ďalšom období.
Začalo sa čistenie starého cintorína a pripravuje sa rekonštrukcia kostola (fasáda, vstupné dvere a okná).
Predĺžili sme nájomnú zmluvu za pozemky na obecnej tržnici na ďalšie obdobie za rovnakú sumu (360 euro ročne). Ďalej sme prijali uznesenie v ktorom žiadame Nitriansky samosprávny kraj o realizáciu obchvatu obce, ktorým by sa presmerovala doprava mimo intravilán obce.
V obecných budovách prebehne revízia elektrických zariadení.
Posledná úprava Utorok, 25 Marec 2014 15:07
 
«ZačiatokDozadu111213141516171819DopreduKoniec»

Stránka 18 z 19
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
MO_strelba_...
Image Detail