Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 21 až 23 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 15 až 13 °C a denné maximá 22 až 24 °C.

Obec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnutelným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych, a športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udrľiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia, organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, dbá o zachovanie prírodných hodnôt, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.Obecné zastupiteľstvo rokuje PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Štvrtok, 11 August 2011 07:03

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Včera sa konalo druhé mimoriadne obecné zastupiteľstvo. Hlavným dôvodom jeho zvolania bola faktúra za externý manažment vo výške cca 7000 euro (z projektu Revitalizácia centrálnej zóny), ktorú je potrebné uhradiť do 1. septembra. Táto suma nám bude síce refundovaná (v priebehu jesene), ale obec ju v súčastnosti nedokáže uhradiť. Rozhodli sme sa preto, síce veľmi neochotne, vziať ďalší úver. Mesačná splátka všetkých úverov aj s úrokmi sa navýši zhruba o 300 euro na 1800 euro mesačne.


Celkovo stál projekt Revitalizácia centrálnej zóny približne 400 tisíc euro, z ktorých spoluúčasť obce je približne 25 tisíc euro. Nový starosta sa spoločne s poslancami snaží v prvom rade konsolidovať obec a splatiť všetky už existujúce faktúry.


Čo sa týka ZŠ, koncom augusta by malo byť jasné, či projekt na plynofikáciu budovy bude úspešný (bez spoluúčasti obce). Takisto ešte nepadlo posledné slovo ani v otázke nových okien. Ďalšie informácie poskytne starosta obce na ďalšom OZ. V areáli ZŠ budú počas hodov kolotoče.


V rámci úsporných opatrení rušíme ranné svietenie neónov a večer sa neóny nebudú vypínať o 24:00 ako doteraz, ale o 23:00. Toto opatrenie sa bude samozrejme prehodnocovať aj naďalej - v zime to bude inak. Takisto sa vypnú niektoré lampy na námestí.

Stolnotenisový klub s prispením obce zakúpil dva nové pingpongové stoly. 27. augusta sa bude na multifunkčnom ihrisku konať volejbalový turnaj s účasťou 6 mužstiev (Zlaté Moravce, Nová Baňa, Vráble, ...) a bude sa variť guláš. Blíži sa aj tradičný pochod Skýcov - Zlatno (tento rok s cieľom na Zlatne asi o 13.00 a odchodom autobusu na Skýcov o 17.00), bližšie informácie budú na webstránke obce aj na nástenke.

Posledná úprava Štvrtok, 11 August 2011 07:49
 
«ZačiatokDozadu1112131415161718DopreduKoniec»

Stránka 18 z 18
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
za pár hodí...
Image Detail