Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 9 až 7 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra oblačno a prehánky, ranné minimá 9 až 7 °C a denné maximá 17 až 19 °C.

Obec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnutelným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych, a športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udrľiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia, organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, dbá o zachovanie prírodných hodnôt, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 31.01.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 05 Február 2020 08:28

 

Zápisnica

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 31. januára 2020.

__________________________________________________________________________

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci : Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko,, Alžbeta Pavková,

Ospravedlnení : poslanci Ľubomír Černák a Jarmila Minárová,

Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Ďalší prítomní : Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

Počas prerokovania bodu 7 – p. Dušan Lukáč

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Prehliadka kultúrneho domu a jeho ďalšie využitie

5. Žiadosť o odkúpenie obecného majetku – Peter Matejov

6. Požiarny poriadok obce, ustanovenie za vedúceho kontrolnej skupiny a za preventivára požiarnej ochrany obce

7. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy so ZO SZCH

8. Schválenie Municipálneho úveru – Eurofondy

9. Návrh vybavenia zariadenia školskej jedálne – cenová ponuka

10. Návrh na vybavenie plynovej kotolne ZŠ snímačom na únik plynov – cenová ponuka

11. Schválenie zámeru predaja stavebných pozemkov – IBV 3 RD

12. Prerokovanie možností označenia zberných nádob na komunálny odpad

13. Informácie starostu obce

14. Záver

 

Posledná úprava Piatok, 14 Február 2020 09:16
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 3 z 19
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Vylet_divad...
Image Detail