Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 10 až 8 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 13 až 15 °C.

Obec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnutelným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych, a športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udrľiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia, organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, dbá o zachovanie prírodných hodnôt, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.22. zasadnutie OZ Skýcov - 5. decembra 2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 16 December 2013 15:43

Z á p i s n i c a

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

konaného dňa 5. decembra 2013 _________________________________________________________________________

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, 1 je ospravedlnený), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Miroslav Jurík, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka, Alžbeta Pavková, Mgr. Zuzana Rajtarová.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Černáka a Mgr. Vladimíra Ondrejku.

U z n e s e n i a

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. Správu o plnení uznesení

2. VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu, MDVRR SR a z úveru ŠFRB SR

3. VZN o zásadách tvorby fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

4. VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

5. Zámer predaja obecného majetku - žiadosť D. Žikavského

6. Informácie starostu

7. Diskusia

8. Uznesenia

K bodu 1/

Uznesenie č. 137/2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ, kde konštatoval, že uznesenia boli schvaľovacie a  neboli uložené žiadne úlohy.

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 138/2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o podmienkach  prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu, MDVRR SR a z úveru ŠFRB SR.

(VZN je prílohou č. 1 zápisnice)

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 139/2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o zásadách tvorby fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

(VZN je prílohou č. 2 zápisnice)

u r č u j e

- výšku tvorby fondu opráv vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu.K bodu 4/

Uznesenie č. 140/2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

(VZN je prílohou č. 3 zápisnice)

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 141/2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- na základe žiadosti Dušana Žikavského, bytom Skýcov, ul. Športová 407, zámer na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - pozemok v registri CKN, časť parc.č. 721/1 (parc.č. 721/7 o výmere 154 m² vytvorená GP č. 99/2013 overeným Správou katastra Zlaté Moravce dňa 16.9.2013 pod č. 362/2013) zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 674 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje: pozemok je ako priľahlá časť k novostavbe rodinného domu a z hľadiska urbanistického riešenia bude tvoriť celok s domom a dvorom. Cena nehnuteľnosti: 1,85 €/m² (slovom jednoeuro osemdesiatpäťcentov)

(Zámer je prílohou č. 4 zápisnice)

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 142/2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- vyradenie poškodených a neaktuálnych kníh z obecnej knižnice v počte 398 kusov, v hodnote 199,83 eur, (zoznam je prílohou č. 5 zápisnice)

- správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Skýcov za školský rok 2012/2013, (správa je prílohou č. 6 zápisnice)

- zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry,

- rozdelenie prestavby základnej školy na tri etapy a uskutočnenie verejného obstarávania na každú etapu samostatne,

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a  v e d o m i e informácie starostu obce

- bytovka je dokončená, skolaudovaná, byty sú pridelené uchádzačom, už sa čaká len na pripojenie elektriny,

- odpoveď Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra na sťažnosť týkajúcu sa chýbajúcich odpočtov stavov vodomerov v obci. Pripravujú sa nové zmluvy na zálohové platby a odpočty sa budú vykonávať 2x v roku – v máji a v novembri,

- konanie obecného plesu dňa 25. januára 2014.

 

K bodu 7/

Diskusia:

Poslankyňa Jarmila Minárová predložila sťažnosť občanov, že nebol pokosený cintorín pri kostole a nebol vyprázdnený kompostér v cintoríne.

Všetky uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

Overovatelia: Milan Černák ................................

Mgr. Vladimír Ondrejka ................................

 

Zapísala: Mária Danišová

Posledná úprava Pondelok, 16 December 2013 15:53
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 4 z 19
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Advent_venc...
Image Detail