Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a búrky, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 16 až 18 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 12 až 10 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

Obec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnutelným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych, a športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udrľiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia, organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, dbá o zachovanie prírodných hodnôt, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.Zápisnica z 23. zasadnutia OZ zo dňa 11.5.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 17 Máj 2018 14:13

Zápisnica

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 11. mája 2018.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan

Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková, Ľubomír

Černák

 

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Zámer Obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (P. Dávidová)
 5. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce (orná pôda)
 6. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce (obecný byt v školskej bytovke)
 7. Návrh na kúpu pozemku (J. Žikavský)
 8. Návrh na kúpu pozemku (šk. bytovka)
 9. Žiadosť o kosenie pozemku (L.A.M.A. GROUP, s.r.o.)
 10. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 11. Žiadosť o zriadenie kamerového systému (R. Černák)
 12. Žiadosť o zhutnenie cesty (M. Jurík)
 13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (I. Zuziaková)
 14. Organizačno-technické zabezpečenie 30. ročníka NPCH Zlatno – Skýcov
 15. Schválenie prenájmu – budova MŠ, budova PZ, pozemok na obecnej tržnici)
 16. Rekonštrukcia školskej bytovky – výmena okien
 17. Informácie starostu obce
 18. Záver

 

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:44
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 9 z 18
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Maškarný pl...
Image Detail