Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a búrky, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 16 až 18 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 12 až 10 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

Obec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnutelným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych, a športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udrľiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia, organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, dbá o zachovanie prírodných hodnôt, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.1. zasadnutie OZ Skýcov - 27. decembra 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 30 December 2010 09:31

Zápisnica

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

                                                        konaného dňa 27. decembra 2010

 

     Rokovanie 1. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril doterajší starosta obce Štefan Gahér, ktorý privítal nového starostu obce a poslancov OZ, kontrolórku obce, pracovníčky OcÚ, prizvaných hostí  a prítomných občanov. 

               

UZNESENIA

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Skýcov

zo dňa 27. decembra 2010

 

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o 

1.        Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce

2.        Zloženie sľubu starostu obce

3.        Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

4.        Schválenie programu zasadnutia OZ

5.        Príhovor novozvoleného starostu obce

6.        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

7.        Návrh na zriadenie pracovných komisií

8.        Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií

9.        Určenie zástupcu starostu obce

10.     Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

11.     Určenie mesačného platu starostu obce

12.     Voľné návrhy:

  • regenerácia centrálnej zóny – schválenie textu na pamätnú dosku
  • schválenie preúčtovania kódov zdrojov financovania rozpočtu

13.     Diskusia

14.     Uznesenia

15.     Záver 

 

     OZ sa dohodlo na presunutí bodov z pozvánky týkajúcich sa zriadenia obecnej rady, voľbu jej členov, ako aj zriadenia komisií OZ, voľbu predsedov a členov uskutočniť na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré bude 14.1.2011.

 

Posledná úprava Štvrtok, 30 December 2010 14:51
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 2 z 18
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Jeseň 2012_...
Image Detail