Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2012 12. zasadnutie OZ Skýcov - 4. mája 2012
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a búrky, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 20 až 22 °C.

12. zasadnutie OZ Skýcov - 4. mája 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 11 Máj 2012 09:26

Zápisnica

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 4. mája 2012.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z  9 poslancov je prítomných 6 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Poslankyňa Mgr. Zuzana Juríková prišla počas prerokovávania 5. bodu programu.

Prítomní na zasadnutí boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Mgr. Vladimír Ondrejka, Jarmila Minárová,  Alžbeta Pavková a Mgr. Zuzana Juríková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslankyne Jarmilu Minárovú a Alžbetu Pavkovú.

U z n e s e n i a

z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 4. mája 2012

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. Správu o plnení uznesení

2. Návrh VZN č. 1/2012 o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

3. Žiadosť o odpredaj časti pozemku parc.č. 360/1

4. Zámer – prenájom voľného obecného bytu v školskej bytovke

5. Zámer výstavby nájomnej bytovky

6. Úpravu platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Zb.

7. Informácie starostu obce

8. Voľné návrhy

9. Uznesenia

10. Záver

 

U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 73/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e   n a v e d o m i e

 • ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené


K bodu 2/

Uznesenie č. 74/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 • VZN č. 1/2012 o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách ( príloha č.1 zápisnice)

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 75/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e   n a v e d o m i e

 • žiadosť Tomáša Matejova o odpredaj časti pozemku parcelné číslo 360/1 na LV 674

n e s c h v a ľ u j e

 • odpredaj časti pozemku parc.č. 360/1

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 76/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a   v e d o m i e

 • zámer o prenájom voľného obecného bytu v školskej bytovke

s c h v a ľ u j e

 • zámer priameho prenájmu svojho majetku a výzvu na predloženie žiadostí a jeho zverejnenie ( príloha č.2 zápisnice)

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 77/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

 • zámer výstavby nájomnej bytovky

s c h v a ľ u j e

 • zámer výstavby nájomnej bytovky 6 b. j. na pozemku parc. č. 403/3 formou priameho zadania firme Agrostav HSV spol. s.r.o. Stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a zápis budovy na list vlastníctva zabezpečuje dodávateľ

(pri hlasovaní bolo za 6 poslancov a  1 poslanec Mgr. Vladimír Ondrejka sa zdržal hlasovania)

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 78/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 • plat starostu obce v zmysle § 3 zákona č. 253/1994 Zz. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zvýšený podľa § 4 ods. 2 o 10%. Plat starostu obce je 1.712,- Eur mesačne od 1.6.2012.

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 79/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e  n a  v e d o m i e informácie starostu obce

 • o situácii pozemkov na ul. Pod Vŕškami medzi majiteľmi nehnuteľností z hornej strany ulice, ktorí si prihradili z lesného pozemku a vlastník LESY SR. š.p. to žiada dať do pôvodného stavu podľa LV
 • o vysporiadavaní ulíc Tabaková, Konopniská, Školská a Družstevná podľa geometrických plánov, aby tieto mohli byť zapísané na LV obce
 • premenovaní doterajšej finančnej komisie OZ na finančnú komisiu a správy obecného majetku
 • ohľadom vybavenia objednávky sedákov do domu smútku a dodaní nového katafalku v priebehu budúceho týždňa
 • sociálnej situácii občanov obce p. Jána Štuciku a p. Márii Jenisovej
 • o príprave súťaže vo varení gulášu dňa 30.6.2012
 • o príprave a organizačnom zabezpečení NPCH Zlatno – Skýcov dňa 25.8.2012

 

K bodu 8/

Uznesenie č. 80/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

 • požiadavku Stanislava Húsku, ktorú predniesol poslanec Ľubomír Černák o prekládku kábla miestneho rozhlasu pri rodinnom dome na ul. Konopniská 136, z dôvodu opravy strechy domu

s ú h l a s í

 • prekládkou kábla miestneho rozhlasu pri rodinnom dome s.č. 136 na ul. Konopniská na iný stĺp

 

K bodu 9/

Prijaté uznesenia okrem uznesenia č. 77/2012 boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

 

K bodu 10/

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

Jarmila Minárová

Alžbeta Pavková

 

Zapísala: Gabriela Pauková

Posledná úprava Piatok, 11 Máj 2012 09:31
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Kent_2009_0...
Image Detail