Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2012 14. zasadnutie OZ Skýcov - 25. októbra 2012
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

14. zasadnutie OZ Skýcov - 25. októbra 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 05 November 2012 15:00

Zápisnica

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 25. októbra 2012.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a riaditeľa ZŠ a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Rajtarová, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ing. Miroslava Juríka a Mgr. Vladimíra Ondrejku.

U z n e s e n i a

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 25. októbra 2012

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. Správu o plnení uznesení

2. Informáciu o výmene okien na budove Základnej školy

3. VZN č. 2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Skýcov

4. VZN. č.3/2012 o zmene územného plánu č. 1

5. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2012

6. Informácie starostu obce

7. Interpelácie poslancov

8. Uznesenia

U z n e s e n i a

k bodu 1/

Uznesenie č. 87/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené a vzhľadom k tomu, že cena materiálu na kovový dvojkríž je značne vysoká, jeho realizácia sa už zrejme do konca roku 2012 neuskutoční

odporúča

- nákup materiálu na kovový dvojkríž za šrotovné ceny, resp. získať materiál sponzorsky


K bodu 2/

Uznesenie č. 88/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- informáciu o pridelení finančných prostriedkov na výmenu okien na budove Základnej školy

odporúča

- aby sa vzhľadom k tomu, že na výmenu okien neboli pridelené finančné prostriedky v plnej výške, nerealizovala výmena okien v plnom rozsahu (okná na kotolni a prezuvárke), prípadne znížiť náklady pomocnými prácami pri demontáži okien za pomoci rodičov, pracovníkov školy a obce


K bodu 3/

Uznesenie č. 89/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- VZN č. 2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Skýcov (príloha zápisnice č. 1)

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 90/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

konštatuje, že

- pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom pláne obce Skýcov akceptované

- schválený územný plán obce Skýcov – zmeny a doplnky č. 1 sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny

akceptuje

- stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre k návrhu územnoplánovacej dokumentácie č. KSÚNR-2012-763-2

schvaľuje

a) Územný plán obce Skýcov – Zmeny a doplnky č. 1

b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov číslo 3/2012 z 25.10.2012 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Skýcov – zmeny a doplnky č. 1 (príloha zápisnice č. 2)

ukladá obci

a) sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie

b) pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Skýcov, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

c) obstarať zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami

d) vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

e) zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN

- vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom

- doručením dotknutým orgánom štátnej správy

f) uložiť schválený územný plán obce Skýcov na Obecnom úrade, stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre

Z: starosta obce

K: raz ročne v obecnom zastupiteľstve

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 91/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2012

konštatuje, že

- príjmy obce za 3. štvrťrok 2012 dosiahli výšku 351 511,06 €, čo predstavuje 77,88 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky OcÚ za 3. štvrťrok 2012 dosiahli výšku 203 633,11 €, čo predstavuje 64,97 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky ZŠ za 3. štvrťrok 2012 dosiahli výšku 119 856,71 €, čo predstavuje 86,93 %-né plnenie rozpočtu

- celkové výdavky obce so ZŠ za 3. štvrťrok 2012 dosiahli výšku 323 489,82 €, čo predstavuje 71,68 %-né plnenie rozpočtu

schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2012 (príloha zápisnice č. 3)

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 92/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie informácie starostu o

- pripravovaní obecného plesu, ktorý by sa mal uskutočniť 26.1.2013

- problémoch s kanalizáciou na ul. Hlavná pri Nováckych

- rokovaní s pracovníkmi zabezpečujúcimi zimnú údržbu MK o zvýšení ceny na 25,- €/hod.

- rokovaní k dopravnej situácii na ceste II/511 v smere od Skýcova do Uheriec, ktoré sa uskutočnilo v Uherciach

- ďalších krokoch, ktoré sa realizujú v súvislosti s pripravovanou výstavbou bytovky a o návrhu Zmluvy o nájme, ktorá bude prekonzultovaná s právnikom

- ulici Tabaková, ktorá je už zapísaná v katastri nehnuteľnosti a na zápis sú pripravené ulica Družstevná a námestie po jeho regenerácii

- zrealizovaných prácach na miestnych komunikáciách, ktoré vykonala f. Vodostav – Stanislav Orovnický, Zlaté Moravce

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 93/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

súhlasí

- s návrhom, že Základná škola v Skýcove vykoná úpravu druhej nedokončenej časti pamätnej izby obce

odporúča pracovníčkam Obecného úradu

- aby pri odovzdávaní kľúčov od Domu smútku upozornila rodinu, aby nenechávali Dom smútku odomknutý v prípade, že tam nikto nie je

 

K bodu 8/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

Ing. Miroslav Jurík

Mgr. Vladimír Ondrejka

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

Posledná úprava Pondelok, 05 November 2012 17:36
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Po práci na...
Image Detail