Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2012 15. zasadnutie OZ Skýcov - 14. decembra 2012
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

15. zasadnutie OZ Skýcov - 14. decembra 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 18 December 2012 13:13

Zápisnica

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 14. decembra 2012.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z  9 poslancov je prítomných 7 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Poslankyňa Mgr. Zuzana Juríková prišla počas prerokovávania 4. bodu programu. Prítomní na zasadnutí boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Milan Krigovský, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Vladimír Ondrejka, Jarmila Minárová,  Alžbeta Pavková a Mgr. Zuzana Rajtárová.Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Alžbetu Pavkovú.

 

U z n e s e n i a

 

z  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2012

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. Správu o plnení uznesení

2. Úpravu rozpočtu za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

3. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012 a návrh na vyradenie DHM v ŠJ Skýcov

4. VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch

5. Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2011 o výške poplatkov v ŠJ

6. Informácie starostu obce

7. Uznesenia

8. Záver

 

U z n e s e n i a

K bodu 1/

Uznesenie č. 94/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

 

 • ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 95/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

 

 • úpravu rozpočtu za rok 2012

 

 • návrh rozpočtu na rok 2013

 

s c h v a ľ u j e

 

 • úpravu rozpočtu za rok 2012 ( príloha č.1 zápisnice)

 

o d p o r ú č a

 

 • schváliť rozpočet na r. 2013 v priebehu 1. štvrťroka2013

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 96/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

 

 • príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012

 

 • návrh na vyradenie drobného hmotného majetku v Školskej jedálni Skýcov

 

o d p o r ú č a

 

 • inventarizačnej komisii v MŠ pripraviť návrh na vyradenie DHM v ŠJ až po vykonaní inventarizácie

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 97/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

 

 • návrh VZN č.4/2012 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach

 

s c h v a ľ u j e

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 4/2012 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch (príloha č.2 zápisnice)

 

o d p o r ú č a Obecnému úradu

 

 • vyžiadať zoznam kategórie porastov v k.ú. Skýcov z LHP od daňovníka LESY SR š.p. OZ Topoľčianky

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 98/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

 

 • doplnok č. 1 k VZN č. 1/2011 o výške poplatkov v ŠJ

 

s c h v a ľ u j e

 

 • doplnok č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 o výške poplatkov v školskej jedálni (príloha č.3 zápisnice)

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 99/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e informácie starostu obce o

 

 • výmene okien v Základnej škole Skýcov, o rokovaní s firmou Salamander s.r.o. Nitra ohľadom financovania diela

 

 • centrách voľného času pre deti a ich financovaní

 

 • plate riaditeľa základnej školy

 

 • schválenom projekte modernizácie verejného osvetlenia v obci Skýcov

 

 • stavebnom úrade v Zlatých Moravciach, o jeho rozdelení, stretnutí starostov obcí a  novom vytvorení stavebného úradu

 

 • pripravovanom rokovaní s VÚC Nitra a VÚC Trenčín ohľadom cesty II/511 Skýcov - Uherce

 

 • odhŕňaní snehu a zakúpení nového posýpacieho zariadenia

 

 • situácii bezdomovca Jána Matejova a zabezpečení miesta na prenocovanie počas zimy

 

 • príprave a organizačnom zabezpečení Silvestra 2012 a 2. ročníka obecného plesu ktorý sa uskutoční 12.1.2013

 

K bodu 7/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.


K bodu 8/

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce


Overovatelia:

Ľubomír Černák

Alžbeta Pavková


Zapísala: Gabriela Pauková

Posledná úprava Utorok, 18 December 2012 16:15
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Birmovka v ...
Image Detail