Úvod Miestna samospráva VZN VZN 2013 VZN č. 1/2013 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 9 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 11 až 9 °C a denné maximá 12 až 14 °C.

VZN č. 1/2013 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 28 Máj 2013 13:57

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove podľa § 4 ods. 3, bod g/, § 6, § 11, ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce /ďalej len VZN/.

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je určiť úlohy a povinnosti občanov, ale aj iných návštevníkov a subjektov, zdržujúcich sa na území obce Skýcov a upraviť podmienky parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v celej obci Skýcov. Súčasťou miestnych komunikácií sú priľahlé chodníky, priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská vozidiel, ďalej len „miestne komunikácie“.

 

Článok 2

Parkovanie v obci

1. Dočasné parkovanie v obci je možné len na vyhradených miestach vopred dohodnuté na obecnom úrade, kde bude určený čas a podmienky parkovania vozidla.

2. Dlhodobé parkovanie vozidiel v obci na verejných priestranstvách alebo odstavovať pojazdné i nepojazdné vozidlá na miestnych komunikáciách v celej obci Skýcov nie je možné, nakoľko obec nemá na takéto parkovanie vytvorené miesto ani podmienky. Takýmto parkovaním by sa bránilo riadnemu a nerušenému užívaniu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií obyvateľom obce ako aj iným občanom.

Článok 3

Úprava – zákaz parkovania v čase zvozu komunálneho odpadu

Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zakazuje parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho odpadu. Čas zvozu komunálneho odpadu je určený v Zmluve o vývoze komunálneho odpadu podpísanej medzi obcou Skýcov a firmou, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu na príslušný kalendárny rok. Zmluva je zverejnená na web stránke našej obce. Termín vývozu odpadu je v týždňových cykloch – v utorok. Prípadné zmeny termínu vývozu sú vopred oznamované v miestnom rozhlase.

 

Článok 4

Úprava – zákaz parkovania v čase zimnej údržby miestnych komunikácií

Ďalej sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia zakazuje parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržby vykonávanej obcou alebo firmou, s ktorou uzavrie obec dohodu. Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií. Čas potreby prevedenia zimnej údržby je zrejmý z poveternostných podmienok a rozhodnutia starostu obce.

 

Článok 5

Výnimka zo zákazu parkovania na miestnych komunikáciách

Výnimka zo zákazu parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho odpadu a v čase zimnej údržby sa v zmysle tohto všeobecnej záväzného nariadenia udeľuje :

a) vozidlám záchrannej zdravotnej služby,

b) požiarnym vozidlám v čase zásahu,

c) policajným vozidlám,

d) vozidlám poskytujúcim pomoc v čase mimoriadnych opatrení, ktoré vyvolali nepredvídané udalosti.

Článok 6

Všeobecný zákaz

Všeobecne sa zakazuje dlhodobo parkovať alebo odstavovať pojazdné i nepojazdné vozidlá na miestnych komunikáciách celej obce Skýcov, a tým brániť riadnemu a nerušenému užívaniu miestnych komunikácií obyvateľmi obce Skýcov a občanmi s iným trvalým pobytom.

 

Článok 7

Sankcie

Priestupku proti verejnému poriadku sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia dopustí ten, kto z nedbanlivosti alebo úmyselne poruší toto nariadenie o zákaze parkovania vozidiel na miestnych komunikáciách a zabráni tým zvozu komunálneho odpadu v danej časti Obce Skýcov, alebo zabráni vykonaniu zimnej údržby miestnej komunikácie v danej časti Obce Skýcov.

Dokladom o priestupku podľa článku 2 tohto VZN je správa pracovníka, povereného starostom obce, kontrolou zberu smetných nádob, vykonávanou v čase zvozu komunálneho odpadu v Skýcove za účasti pracovníkov firmy, ktorá zmluvne zabezpečuje vývoz odpadu z obce.

Dokladom o priestupku podľa článku 3 tohto VZN je správa pracovníka, povereného starostom obce, prevádzať zimnú údržbu miestnych komunikácií alebo správa firmy, alebo SZČO, ktorá vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácií dodávateľsky.

 

Dokladom o priestupku, ktorým sa zamedzil a obmedzil rýchly prechod miestnou komunikáciou vozidlám záchrannej zdravotnej služby, požiarnym vozidlám v čase zásahu, policajným vozidlám, alebo vozidlám poskytujúcim pomoc v čase mimoriadnych opatrení, ktoré vyvolali nepredvídané udalosti, je osobný, prípadne telefonický oznam starostovi obce, poslancom obecného zastupiteľstva prípadne pracovníkom obecného úradu.

Dokladom o priestupku podľa článku 5 je zápis o opakovanej obhliadke vozidla odstaveného na miestnej komunikácii a skonštatovanie starostom obce, že ide o naplnenie skutkovej podstaty článku 5.

 

V nadväznosti na toto VZN a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch za vyššie uvedené priestupky možno uložiť pokutu držiteľovi vozidla – osobe, ktorá sa dopustila priestupku, až do výšky 33,20 €. Pokuta sa udelí rozhodnutím a splatná je v pokladni obce Skýcov v hotovosti, poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet obce.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN sa vydáva na náklade prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy SR a podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Skýcove uznesením č. 111/2013 zo dňa 21. marca 2013 a je zverejnené v obci vo vývesných tabuliach, aj na web stránke obce po dobu 15 dní a po uplynutí tejto doby nadobudne účinnosť.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

VZN podpísané dňa 22. marca 2013

 

Návrh VZN vyvesený: 4. marca 2013

 

Návrh VZN zvesený: 21. marca 2013

 

VZN vyvesené: 22. marca 2013

 

VZN zvesené: 8. apríla 2013

Posledná úprava Utorok, 28 Máj 2013 14:07
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
nočné_čítan...
Image Detail