Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2013 20. zasadnutie OZ Skýcov - 28. júna 2013
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

20. zasadnutie OZ Skýcov - 28. júna 2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 03 Júl 2013 10:19

Z á p i s n i c a

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

konaného dňa 28. júna 2013 ____________________________________________________________________________

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, 1 je ospravedlnený, 1 prišiel v priebehu rokovania), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková, Mgr. Zuzana Rajtarová.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Ing. Miroslava Juríka.

 

U z n e s e n i a

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. Protest prokurátora

2. Cenové ponuky na prenájom kultúrneho domu

3. Žiadosť Dušana Žikavského o predaj pozemku


K bodu 1/

Uznesenie č. 128/2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

v y h o v u j e

- protestu prokurátora č. Pd 191/2013-3 zo dňa 15.5.2013 podľa § 22 odsek 1 písmeno a) bod2., § 25 odsek 1 zákona číslo 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti VZN obce Skýcov

r u š í

- všeobecne záväzné nariadenie Obce Skýcov č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov.

Hlasovanie: za - M. Černák, Ing. R. Černák, Ing. M. Jurík, Ing. M. Krigovský, J. Minárová,

A. Pavková, Mgr. Z. Rajtarová

proti – 0

zdržal sa: Ľ. Černák

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 129/2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

berie na vedomie

- cenovú ponuku, ktorá je v súlade so zverejneným zámerom na prenájom kultúrneho domu, predloženú MB elektro servis, s.r.o., Pod Vŕškami 442, 951 85 Skýcov, zastúpená konateľom Mariánom Bernátom, bytom Skýcov, ul. Pod Vŕškami 442

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- prenájom kultúrneho domu MB elektro servis, s.r.o., Pod Vŕškami 442, 951 85 Skýcov, zastúpená Mariánom Bernátom, bytom Skýcov, ul. Pod Vŕškami 442 za cenu 210 €/mesačne, podľa § 9a ods.1 písm. c) v spojitosti s odsekom 5 a odsekom 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 125/2013 zo dňa 14.6.2013 s konštatovaním, že nájomca nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.

o d p o r ú č a  starostovi obce

- uzavrieť nájomnú zmluvu s novým nájomcom kultúrneho domu.

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 130/2013

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

n e s ú h l a s í

- s odpredajom pozemku Dušanovi Žikavskému, Skýcov, ul. Športová 407 podľa GP č. 47/2013 zo dňa 17.5.2013

o d p o r ú č a

- vyčleniť pozemok tak, aby verejná kanalizácia zostala na pozemku obce.

V diskusii rokovali o príprave 50. výročia otvorenia základnej školy.

Uznesenia č. 129/2013 a 130/2013 boli poslancami OZ schválené jednomyselne.


Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

Starosta obce

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák

Ing. Miroslav Jurík

 

Zapísala: Mária Danišová

Posledná úprava Streda, 03 Júl 2013 10:41
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Veľká Noc 2...
Image Detail