Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2014 27. zasadnutie OZ Skýcov - 8. augusta 2014
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

27. zasadnutie OZ Skýcov - 8. augusta 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 28 August 2014 13:08

Zápisnica

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 8. augusta 2014

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a občanov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, 2 sú ospravedlnení), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Zuzana Rajtarová, a v priebehu rokovania prišla Alžbeta Pavková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Černáka a Ing. Milana Krigovského.

U z n e s e n i a

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 8. augusta 2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

  1. Správu o plnení uznesení
  2. Nájomnú zmluvu priestorov Materskej školy Skýcov
  3. Text do kroniky obce
  4. Určenie počtu poslancov vo voľbách do orgánov samosprávy
  5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
  6. Zámer predaja obecného majetku - M.Pavkov
  7. Informácie starostu obce
  8. Diskusia
  9. Záver

 

K bodu 1/

 

Uznesenie č. 172/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Pre splnenie uznesenia č. 166/2014 predložil harmonogram zasadnutí OZ do konca volebného obdobia.

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 173/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

schvaľuje

- nájomnú zmluvu s firmou SKYDENT a.s. Hlavná 21, Skýcov na nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov a to stavbu Materská škola na ulici Školská v Skýcove, súpisné číslo 296, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 231/1 o výmere 343 m2 a časť pozemku C-KN parc.č.231/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1140 m2 zapísané na LV č. 1164.

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 174/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

schvaľuje

- text do kroniky obce Skýcov za rok 2013. (Text je prílohou zápisnice č. 1)

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 175/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

určuje

a) v súlade s § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 3, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce tvorí obec Skýcov jeden volebný obvod,

b) pre nové volebné obdobie 7 volených poslancov Obecného zastupiteľstva v Skýcove.

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 176/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

určuje

- v súlade s § 11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre nové volebné obdobie rozsah výkonu funkcie (úväzok) starostu v rozsahu 1,0 t.j. 100%.

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 177/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- na základe žiadosti Mareka Pavkova a manželky Blaženy, bytom Skýcov, ul. Konopniská 155, zámer na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - pozemok v registri CKN, parc.č. 577 o výmere 1037 m² vytvorená GP č. 243-251-0190-83 - orná pôda zapísanej na LV č. 674 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje: pozemok je ako záhrada pri  rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov a z hľadiska urbanistického riešenia bude tvoriť celok s domom a dvorom. Cena nehnuteľnosti: 0,1845 €/m².


(Zámer je prílohou č. 2 zápisnice)

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 178/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

berie na vedomie

- žiadosť Jany Frajkovej, bytom Skýcov, ul. Pod Vŕškami 455 o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci,

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

nesúhlasí

- s poskytnutím finančnej výpomoci z prostriedkov obce s odporúčaním, že finančnú situáciu rodiny treba riešiť v prvom rade s otcom detí a následne zákonnou cestou s ÚPSVR.

(Hlasovanie: za 0, proti 7, zdržal sa 0)

 

Uznesenie č. 179/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

schvaľuje

- ponuku Dušana Vrbičana – ASMaR Súlovce č. 251 na výmenu ovládania plynového vykurovania v budove základnej školy v cene 2367,15 € s poskytnutím písomnej záruky, že nové zariadenie bude správne fungovať,  vyhovovať a komfortne riešiť vykurovanie daného objektu.

 

Uznesenie č. 180/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

berie na vedomie informácie starostu obce, že

a) dňa 4.8.2014 sa začalo s realizáciou projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“,

b) práce na prestavbe časti základnej školy na materskú školu sú v dokončovacej etape, kde sa rieši už zariadenie a vybavenie škôlky a kuchyne a že práce navyše oproti projektu si vyžadujú náklady cca 14 000 €. Poslanci uskutočnili tvaromiestnu obhliadku stavby. Zároveň informoval, že kolaudácia sa pripravuje na 27. augusta.

 

Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne.

 

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 


Overovatelia:

Milan Černák ................................

Ing. Milan Krigovský ................................

 

Zapísala: Mária Danišová

Posledná úprava Štvrtok, 28 August 2014 13:15
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Fotbálek_Tr...
Image Detail