Úvod Miestna samospráva VZN VZN 2013 VZN č. 3/2013 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 9 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 11 až 9 °C a denné maximá 12 až 14 °C.

VZN č. 3/2013 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 22 Október 2014 16:42

Obec Skýcov na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú zásady tvorby a čerpania fondu opráv

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013

o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ VZN“) upravuje podmienky tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory bývania vo vlastníctve obce Skýcov.

2. VZN je spracované v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a v zmysle nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z.

 

Článok 2

Účel fondu opráv, prevádzky a opravy

1. Fond opráv, prevádzky a údržby /ďalej len „ fond opráv“/ sa používa na zabezpečenie údržby bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov.

2. Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby bytového fondu a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti.

3. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje tzv. normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľnosti z pohľadu noriem ako aj preventívnej údržby.

 

Článok 3

Tvorba fondu opráv

1. Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov a z úrokov na bankových účtoch, ak je fond vedený na osobitnom účte.

2. Zákon 443/2010 Z. z. v § 18 ods. 2 predpisuje obci tvoriť fond ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.

3. Výšku tvorby fondu opráv určuje obecné zastupiteľstvo uznesením v percentuálnej výške tak, aby finančné prostriedky vo fonde opráv v plnom rozsahu postačovali na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti, alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka.

4. Fond opráv každého bytového domu sa samostatne eviduje. Do fondu opráv bytového domu prispievajú len byty príslušného bytového domu.

 

Článok 4

Použitie fondu opráv

1. Fond opráv možno použiť na:

a) Údržbu nájomných bytov, nebytových priestorov ako aj ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce resp. úzko spojené s touto údržbou.

b) Vylepšenie technického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia ohraničeného hranicou zastaveného pozemku, prípadne bližším okrajom najbližšieho verejného chodníka, resp. komunikácie

2. Podkladom k čerpaniu prostriedkov fondu je:

a) výdavkový doklad alebo faktúra schválená starostom obce ak ide o čerpanie do sumy

5 000,- €.

b) uznesenie OZ o schválení čerpania, ak ide o sumu vyššiu ako 5 000,-€

3. Pri odstraňovaní havárií a závad na vyhradených technických zariadeniach je možné fond opráv čerpať aj do mínusového stavu, a to zo súhlasom obecného zastupiteľstva. O prípadnej potrebe zvýšenia tvorby príslušného fondu rozhodne obecné zastupiteľstvo.

4. Ak je modernizácia bytového domu schválená uznesením obecného zastupiteľstva, môže byť uskutočnená aj z iných zdrojov obce.

5. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy a to revízia:

a) prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu.

b) komínov, bleskozvodov.

c) elektrickej inštalácie a elektrických zariadení.

d) plynových kotlov a domového plynovodu.

6. Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN, si hradí nájomca z vlastných zdrojov.

Článok 5

Hospodárenie s fondom opráv

1. Na účelné hospodárenie sa fond opráv analyticky eviduje podľa jednotlivých nájomných domov.

2. Opravy a údržba z fondu opráv sa môže robiť len do výšky finančných prostriedkov na príslušnom fonde, okrem prípadu uvedeného v čl. 4. ods. 3. a 4.

3. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Skýcov sú povinní hospodárne používať prostriedky fondu opráv.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN Obce Skýcov bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 5.12.2013 uznesením č. 139/2013 a nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

2. VZN bude prístupné k nahliadnutia po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade v Skýcove a na internetovej stránke obce.

V Skýcove, dňa 5.12.2013

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli 18.11.2013 do 5.12.2013

VZN bolo zverejnené od 6.12.2013 do 20.12.2013

 

Príloha č. 1

Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním

A/ Sanitárne zariadenia:

a) upevňuje uvoľneného umývadla, záchodové misy, mušle, drezu, výlevky, vane, vylievaka,

bidetu, záchodovej nádrže, držadla, zrkadlá, schránok, pľuvadla, konzol, vešiakov

b) oprava, výmena výtokového ventilu- kohútika

c) oprava, výmena sifónu a lapača tuku

d) oprava odpadového, prepadového ventilu

e) oprava batérie

f) oprave pevnej alebo hadicovej sprchy

g) výmena tesnenia

h) výmena retiazok a zátok k všetkým predmetom

i) oprava, výmena vešiakov, voňavých držadiel

j) oprava, výmena dvierok pri obmurovanej vani

k) oprava, výmena ružíc podpier, ťahadiel

l) oprava, výmena popolníka, schránky na toaletný papier, výmena galériek

m) čistenie zanesených odpadových rúr z bytu len do kanalizačného stúpadla

n) oprava, výmena násosky splachovača, plavákovej gule s pákou, padákového drôtu a páky,

sedacej dosky s poklopom, priechodného ventilu pred záchodovou nádržou, záchodovej manžety

o) zabrúsenie padákového sedla

p) výmena tesnenia, prípadne kužeľky na ventily

r) oprava tlakového splachovača s výmenou jednotlivých drobných súčastí

s) oprava, výmena ochranných rámov nad drezoch a výlevkách

B/ Elektrické zariadenie:

a) oprava, výmena vypínačov všetkých druhov, poistiek a ističov všetkých druhov zásuviek, tlačidiel, objímok, zvončekového a signalizačného zariadenia, včítane tlačidla pri vchode, transformátora zvončeka i miestnej batérie, ak patrí k bytu

b) oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena ich jednotlivých súčastí

C/ Kuchynské, izbové a kúpeľňové pece ( na tuhé palivá):

a) vykonávanie ochranných náterov

b) výmena roštu

c) oprava, výmena ťahadla roštu, prípadne roštového lôžka

d) vymazanie kúreniska peciarskou hlinou alebo šamotom

e) oprava šamotovania

f) úprava, vymazanie a vyhladenie kúreniska

g) výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok na kostre pece a príslušenstva

h) výmena plátov

i) upevňovanie a oprava ochranných rámov

j) oprava, výmena dvierok

k) oprava, výmena popolníka

l) výmena dymových rúr a kolien

m) oprava, výmena regulátora ťahu

n) vymazanie škár

o) náhrada kruhových platničiek na izbových peciach

p) výmena sľúdy

r) oprava pečúcich rúr a plechov v kuchynskej peci

s) oprava ohrievačov vody

D/ Plynové a elektrické sporáky a variče, plynové radiátory a prenosné plynové piecky:

a) oprava horákov

b) oprava, výmena uzavieracích kohútikov plynu

c) výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok

d) oprava , výmena vypínačov elektrického prúdu

e) oprava platničiek a pečúcej rúry

f) výmena prívodného kábla alebo hadice

g) výmena plechu, pekáča a roštu do pečúcej rúry

h) prečistenie plynovodných prívodiek od plynomeru k spotrebičom

E/ Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické zásobníky:

a) oprava, výmeny membrány, ventilov a páky, tlakové pera, regulačného zariadenia horáka, rúr a kolien na odvod spálených plynov

b) čistenie

c) vykonávanie ochranných náterov

d) oprava výhrevnej patróny

e) oprava termostatu

F/ Merače spotreby tepla:

Oprava individuálnych meračov spotreby tepla v bytoch.

G/ Etážové kúrenie:

a) oprava, výmena napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu, pretesnenie jednotlivých prírub

b) oprava, výmena odvzdušňovacieho ventilčeka

c) vykonávanie ochranných náterov

d) oprava dvierok

e) výmena roštu

f) výmena dymových rúr

g) utmelenie kotla okolo dvierok a plášťa

h) vyčistenie kotla od sadzí a popola

i) nastavenie ventilu alebo kohútika na výhrevných telesách

H) Chladiace zariadenie:

a) výmena náplne na chladiace zmesi alebo oleje

b) mazanie a čistenie motora a kompresora

c) výmena tesnenia

d) výmena rozbehového kondenzátora

e) výmena hnacieho remeňa

f) nastavenie termostatu

g) oprava, výmena prívodného kábla

I) Kovanie a zámky:

Oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačidla, prizmatického skla, poštovej schránky, nárazníkov, medzidverových spojov, zachytávačov roliet, západiek, závesov koľajničiek, kladiek, ventilácií, retiazok, ťahadiel, zámkov, vložiek do zámok, kľúčov.

J/ Okná a dvere:

a) tmelenie okien

b) menšia oprava, výmena deliacich priečelí a líšt zasklených dverí

c) zasklievanie jednotlivých okien

d) menšia oprava, výmena časti obloženia okenných parapetov

K/ Podlahy:

a) oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2

b) upevnenie výmena prahu

c) upevnenie, náhrada podlahových líšt

L/ Rolety a žalúzie:

a) oprava, výmena navíjacieho mechanizmu

b) oprava plátna

c) výmena šnúry

d) oprava drevenej zvinovacej rolety a žalúzie

e) oprava vyklápacieho zariadenia žalúzie

f) spojenie líšt, výmena pliešku

g) oprava zámku na nožkových mrežiach alebo železných roletách

h) výmena pier na železných roletách

M/ Domáce telefóny:

a) oprava, výmena telefónnej šnúry

b) mikrotelefónne a slúchadlové vložky

c) nastavenie domáceho telefónu

 

Posledná úprava Streda, 22 Október 2014 16:44
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
10) detail ...
Image Detail