Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2008 17.zasadnutie OZ Skýcov - 16.máj 2008
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

17.zasadnutie OZ Skýcov - 16.máj 2008 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 04 Jún 2008 11:48

Rokovanie 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove - MR č.4, otvoril starosta Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov a prizvaných hostí a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci,takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Zároveň konštatoval že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jarmilu Minárovú, Milana Černáka a Dominika Černáka.

 

Uznesenia

zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

MR č. 4, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o
  1. Organizačné zabezpečenie osláv 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci

  2. UznesenieK bodu 1/

Uznesenie č. 113/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

rok 2008 za rok 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci

V rámci diskusie OZ :

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu starostu obce o brožúrke k 710. výročiu prvej písomnej zmienke o obci, ktorú vypracovali Mgr. Helena Juríková a Mgr. Jozef Zvolenský

informáciu starostu obce Štefana Gahéra o pripravovaných podujatiach:

5. júla – 6. júla 2008 na sviatok sv. Cyrila a Metoda (v sobotu 5.7.2008 vystúpi v rámci programu folklórny súbor Šuriansky tamburáši)

23. august 2008 NPCH Zlatno – Skýcov 20. ročník

30. august – 31. august 2008 – Vápenkárske dni na Vápeniciach

návrh poslanca Milana Černáka, aby sa v mesiaci október 2008 uskutočnilo podujatie "60 rokov výstavby obce“, kde by boli odovzdané darčeky a diplomy oceneným občanom a nebolo spojené s podujatím 5.-6. júla

informáciu Mgr. Jozefa Zvolenského o zriadení web stránky obce (www.skycov.sk) a zároveň vyzval všetkých prítomných poslancov a predsedov organizácií, aby mu dávali príspevky a termíny rôznych akcií na doplnenie informácií internetovej stránky obce. Ďalej navrhol zorganizovať súťaž fotografistov – „Skýcov očami detí a mládeže“

návrh p. PhDr. Ernesta Haspru aby sa slávnostná časť osláv 710. výročia uskutočnila v nedeľu 6. júla 2008 spolu s koncertom Dychovej hudby Skýcovanka

pripomienku Viliama Matejovho o zosúladení podujatí organizácií a obce

návrh poslankyne Jarmily Minárovej o možnosti pozvať okolité spevácke súbory na podujatie 5. júla 2008

návrh poslanca Ľubomíra Černáka, aby organizácie a kluby pripravili vlastné atrakcie a súťaže do programu na podujatiach obce

ďalšie návrhy prítomných k organizačnému zabezpečeniu podujatí - možnosť zorganizovať jarmočné dni remeselníkov s prehliadkou výroby tovaru, zámocké dni a hry za účasti sokoliarov a šermiarov v areáli kaštieľa, atrakcia výhľad na obec z balóna, výstava parohov a výrobkov z nich, rôzne súťaže a športové turnaje, pozvať na akcie stánky s občerstvením, uskutočniť tanečné zábavy, vystúpenia dychovej hudby Skýcovanka na podujatiach obce, a rôzne iné atrakcie za spolupráce pri organizácii poslancov OZ, miestnych, kultúrnych a spoločenských organizácií

pripomienku Ing. Jána Husáka urobiť oslavy podľa finančných prostriedkov a možností obce

návrhy prítomných poslancov a prizvaných hostí – predsedov spoločenských organizácií, občianskych združení a klubov na usporiadanie akcií a podujatí v 2. polroku 2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

o d p o r ú č a

občianskym združeniam a spoločenským organizáciám nahlásiť a doručiť OcÚ do piatku 23.5.2008 navrhované podujatia s názvom a termínom ich konania

starostovi obce osloviť podnikateľov a požiadať ich o sponzorské príspevky na podujatia konané v rámci 710. výročia

K bodu 2/

Prijaté uznesenie bolo prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Štefan G a h é r

starosta obce

Overovatelia : Jarmila Minárová

Milan ČernákDominik Černák

Zapísala: Gabriela Pauková

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 17:39
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Akademia_20...
Image Detail