Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2014 29. zasadnutie OZ Skýcov - 6. novembra 2014
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

29. zasadnutie OZ Skýcov - 6. novembra 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 18 November 2014 09:13

Zápisnica

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 6. novembra 2014

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z  9 poslancov je prítomných 6 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Prítomní na zasadnutí boli : Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Vladimír Ondrejka, Jarmila Minárová a  Alžbeta Pavková. Ospravedlnili sa Ing. Milan Krigovský, Ing. Roman Černák a Mgr. Zuzana Rajtarová.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ing. Miroslava Juríka a Jarmilu Minárovú.

 

U z n e s e n i a

z dvadsiatehodeviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 6. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

  1. Správu o plnení uznesení
  2. Záložnú zmluvu na bytovku
  3. Návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Skýcov v roku 2015
  4. Transfer pre ZŠ na energie MŠ
  5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu kontrolóra obce Skýcov
  6. Voľné návrhy:

- ukončenie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia VO“ obce Skýcov

- realizácia projektu „Doplnenie a rozšírenie VO obce Skýcov“

- dodatky k zmluvám o dielo „Prestavba časti ZŠ na MŠ“

- vyradenie majetku zo Školskej jedálne a Materskej školy Skýcov

- projekt v oblasti prevencie kriminality na rok 2015 (kamerový systém)

- žiadosť Ivany Šedivej na vytvorenie prístupu k pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 2452

  1. Diskusia
  2. Uznesenia
  3. Záver

U z n e s e n i a

K bodu 1/

Uznesenie č. 187/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ


K bodu 2/

Uznesenie č. 188/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

p r e r o k o v a l o

- Návrh na schválenie záložného práva k nehnuteľnému majetku – bytový dom 6 BJ,

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

A/

Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, IČO 30 416 094, na nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov,

a to

1. nehnuteľnosti zapísané v liste vlastníctva č. 1950, k. ú. Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce v podiele 1/1 k celku, a to byty v bytovom dome číslo súpisné 529, postavenom na parc. reg. C KN č. 403/59, popis stavby: bytový dom 6 b. j., s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu menovite:

- byt č. 1-A, 1. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 5545/29154,

- byt č. 1-B, 1. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 3487/29154,

- byt č. 1-C, 1. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 5545/29154,

- byt č. 2-A, 2. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 5545/29154,

- bytu č. 2-B, 2. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 3487/29154,

- bytu č. 2-C, 2. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 5545/29154

zabezpečenie záväzku – poskytnutej dotácie vo výške 104 950,00 € na zachovanie nájomného charakteru bytov po dobu minimálne 30 rokov výlučne na účely nájomného bývania v zmysle zmluvy č. 0001-PRB/2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov medzi poskytovateľom MDVaRR SR a obcou Skýcov.

B/

Zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, IČO 31 749 542, na nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov, a to:

1.nehnuteľnosti zapísané v liste vlastníctva č. 1950, k. ú. Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce v podiele 1/1 k celku, a to byty v bytovom dome číslo súpisné 529, postavenom na parc. reg. C KN č. 403/59, popis stavby: bytový dom 6 b. j., s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu menovite:

- byt č. 1-A, 1. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 5545/29154,

- byt č. 1-B, 1. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 3487/29154,

- byt č. 1-C, 1. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 5545/29154,

- byt č. 2-A, 2. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 5545/29154,

- bytu č. 2-B, 2. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 3487/29154,

- bytu č. 2-C, 2. p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 5545/29154

2. nehnuteľnosti zapísané v liste vlastníctva č. 674, katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, v podiele 1/1 k celku a to:

- pozemok parc. reg. C KN č. 403/3, ostatné plochy o výmere 1379 m2.

- pozemok parc. reg. C KN č. 403/59, zast. plochy a nádvoria o výmere 202 m2.

Zabezpečenie záväzku – poskytnutého úveru vo výške 157 420,00 € pre prípad porušenia povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 400/394/2014 na dobu trvania záväzku obce voči ŠFRB;

ž i a d a:

Obecný úrad Skýcov:

- o uzatvorenie záložných zmlúv podľa bodu A/ a B/ schvaľovacej časti uznesenia.


K bodu 3/

Uznesenie č. 189/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Skýcov v roku 2015


K bodu 4/

Uznesenie č. 190/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- transfer pre Základnú školu Skýcov na energie Materskej školy Skýcov vo výške 300,- eur mesačne, pri vyúčtovaní sa bude Materská škola podieľať na nákladoch vo výške 1/3 a Základná škola vo výške 2/3 celkových nákladov


K bodu 5/

Uznesenie č. 191/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

v y h l a s u j e

- výberové konanie na funkciu kontrolóra obce Skýcov

- pracovný čas 2 hodiny týždenne

- deň nástupu 1.1.2015


K bodu 6/

Uznesenie č. 192/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

Voľné návrhy :

b e r i e n a  v e d o m i e

- ukončenie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia VO“ v obci Skýcov


Uznesenie č. 193/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- realizáciu projektu „Doplnenie a rozšírenie VO obce Skýcov“


Uznesenie č. 194/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- práce naviac v celkovej hodnote 14.315,51 € v zmysle dodatkov k zmluvám o dielo „Prestavba časti ZŠ na MŠ“


Uznesenie č. 195/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- návrh na vyradenie drobného hmotného majetku k 3.11.2014 zo Školskej jedálne Skýcov v celkovej sume 2.319,10 €

- návrh na vyradenie drobného hmotného majetku k 3.11.2014 z Materskej školy Skýcov v celkovej sume 9.259,85 €


Uznesenie č. 196/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- projekt v oblasti prevencie kriminality na rok 2015 (kamerový systém) a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na MV SR


Uznesenie č. 197/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- žiadosť p. Ivany Šedivej, bytom Skýcov ul. Hlavná 508, na vytvorenie prístupu

k pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 2452 v  k.ú. Skýcov, ktorej časť majú

v nájme od rímskokatolíckej cirkvi farnosť Skýcov, ktorý rodina užíva viac ako 10

rokov a prístup bol zamedzený po vytvorení nového cintorína

o d p o r ú č a

- posúdiť žiadosť tvaromiestnou obhliadkou a dohodnúť riešenie daného problému


K bodu 7/

Diskusia

- poslanec Milan Černák upozornil na výtlk pri rodine Fáberových, ktorý doporučuje zabetónovať

- poslankyňa Jarmila Minárová navrhla opraviť informačnú tabulu pri dome smútku

- poslanec Ing. Miroslav Jurík :

navrhol, že keď starosta upozornil na ničenie obecného majetku, čo je trestný čin

napr. pri rozstrieľanom rozhlase, malo sa podať trestné oznámenie a riešiť to

s políciou, aby sa náhodou v budúcnosti nestalo horšie

informoval, že predvolebné verejné zhromaždenie môže zvolať aj Obecné

zastupiteľstvo

informoval o zverejnení svojho volebného programu na obecnej webstránke

- poslanec Mgr. Vladimír Ondrejka odporučil zaregistrovať doménu obecskycov


K bodu 8/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ okrem uznesenia č. 194/2014 schválené jednomyselne.


K bodu 9

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce


Overovatelia:

Ing. Miroslav Jurík

Jarmila Minárová


Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 16 December 2014 09:07
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
kaštieľ_08
Image Detail