Úvod Dôležité oznamy Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 18 až 20 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 11 až 9 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 21 November 2014 11:53

Obec Skýcov

 

podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva

 

VYPISUJE VÝBEROVÉ KONANIE

NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

na deň 15.12.2014

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Skýcov zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 1.12.2014 do 14.00 hod. na Obecný úrad ul. Školská 294, 951 85 Skýcov

 

Požiadavky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- súhlas na zverejnenie osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

- fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

- znalosť základných noriem samosprávy

Všeobecné podmienky:

- úväzok hlavného kontrolóra bude 2 hodiny týždenne

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu 2 x ročne

- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

 

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

 

Preveruje:

 

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

- možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

 

Zverejnené na:

www.skycov.sk a vývesnej tabuli obce

 

Bližšie informácie poskytne Obecný úrad Skýcov, č.t. 037/6346216

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

Posledná úprava Streda, 03 December 2014 06:35
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Brigada_dre...
Image Detail