Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2015 Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 11.8.2015
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 11.8.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 18 August 2015 10:42

 

Zápisnica

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 11. augusta 2015.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila

Minárová, Alžbeta Pavková. Milan Černák prišiel počas tretieho bodu programu.

Ďalšie prítomné: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Schválenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve budovy bývalej MŠ
 5. Správy audítora za rok 2014
 6. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2015 a za 1. polrok 2015
 7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015
 8. Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Skýcov
 9. Schválenie textu do kroniky obce za rok 2014
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a kontrolórku obce. Ospravedlnený bol poslanec Ľubomír Černák.

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Krigovský a Alžbeta Pavková

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 5 (Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslankyňa J. Minárová sa dotazovala, či zasadala finančná komisia a navrhla preložiť body programu týkajúce sa rozpočtu na ďalšie rokovanie Obecného zastupiteľstva z dôvodu, že materiál bol zaslaný až v pondelok a podľa nej nebol dostatočný čas na jeho preštudovanie.

Hlasovanie: za: 1 (J. Minárová)

proti: 3 (Ing. R. Černák, J. Gunda, A. Pavková)

zdržal sa: 1 (Ing. M. Krigovský)

neprítomný pri hlasovaní: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 4 (Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, A. Pavková)

proti: 1 (J. Minárová)

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Schválenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve budovy bývalej MŠ
 5. Správy audítora za rok 2014
 6. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2015 a za 1. polrok 2015
 7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015
 8. Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Skýcov
 9. Schválenie textu do kroniky obce za rok 2014
 10. Rôzne
 11. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 43/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sú priebežne realizované

 

K bodu 4. Schválenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve budovy bývalej MŠ

Uznesenie č. 44/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- dohodu o stavebných úpravách medzi Obcou Skýcov a f. Skydent týkajúcu sa výmeny okien na budove bývalej MŠ

- dodatok č. 1 k nájomnej zmluve budovy bývalej MŠ zohľadňujúci zníženie nájmu o sumu 3 926,89 € v rokoch 2017 a 2018

b) schvaľuje

dohodu o stavebných úpravách a dodatok č. 1 k nájomnej zmluve budovy bývalej MŠ (dohoda a dodatok sú prílohou č. 1 k zápisnici)

c) poveruje starostu obce

k podpísaniu dohody o stavebných úpravách a dodatku č. 1 k nájomnej zmluve budovy bývalej MŠ

Hlasovanie: za: 6 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Správy audítora za rok 2014

Uznesenie č. 45/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014

- dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

- správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014

- dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou (správy sú prílohou č. 2 k zápisnici)

 

K bodu 6. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2015 a za 1. polrok 2015

Uznesenie č. 46/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2015 a 1. polrok 2015

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce k schváleniu rozboru hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2015 a 1. polrok 2015

b) konštatuje, že

- príjmy obce za 1. štvrťrok 2015 dosiahli výšku 136 815,21 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 28,85 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 4 669,61 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 141 484,82 €

- výdavky OcÚ za 1. štvrťrok 2015 dosiahli výšku 92 165,19 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 28,31 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 3 542,82 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 95 708,01 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 28 811,64 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 19,38 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku 16 059,41 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 44 871,05 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. štvrťrok 2015 dosiahli výšku 120 976,83 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 25,51 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 19 602,23 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 140 579,06 €

- príjmy obce za 1. polrok 2015 dosiahli výšku 278 374,52 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 58,7 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 10 081,08 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 288 455,60 €

- výdavky OcÚ za 1. polrok 2015 dosiahli výšku 157 364,24 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 48,34 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 8 888,15 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 166 252,39 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 70 374,68 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 47,33 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku 16 159,41 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 86 534,09 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. polrok 2015 dosiahli výšku 227 738,92 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 48,02 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 25 047,56 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 252 786,48 €

c) schvaľuje

rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2015 a za 1. polrok 2015 (rozbory hospodárenia sú prílohou č. 3 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 5 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 1 (J. Minárová)

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015

Uznesenie č. 47/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- návrh na úpravu rozpočtu obce vrátane Základnej školy – rozpočtové opatrenie č. OZ/1/2015

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce k schváleniu úpravy rozpočtu

b) schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. OZ/1/2015 na úpravu rozpočtu, pričom celkový upravený rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 517 764,- € v príjmovej aj výdavkovej časti (rozpočtové opatrenie je prílohou č. 4 k zápisnici)

c) konštatuje, že

- bežné príjmy sú po úprave vo výške 473 267,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 264 098,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 165 442,- €

- kapitálové príjmy sú po úprave vo výške 21 509,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 64 939,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú po úprave vo výške 22 988,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 23 285,- €

Hlasovanie: za: 5 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 1 (J. Minárová)

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Skýcov

Uznesenie č. 48/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

vyradenie kníh z Obecnej knižnice Skýcov podľa predloženého návrhu v počte 207 ks v hodnote 154,40 € (návrh je prílohou č. 5 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 6 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Schválenie textu do kroniky obce za rok 2014

Uznesenie č. 49/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

text do kroniky obce za rok 2014 (text je prílohou č. 6 k zápisnici)

Hlasovanie: za: 6 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Rôzne

Uznesenie č. 50/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informácie starostu obce o

- probléme so starým katafalkom, kde nefungoval termostat

- maľovaní a drobných opravách v Dome smútku, ktoré sa budú realizovať v septembri

- schválení dotácie na kamerový systém a o pripravovaní druhej fázy, do ktorej sa chceme zapojiť

- pripravovaní zmeny dizajnu webovej stránky obce

- zameraní ulice Mierová na jej následné vysporiadanie

- zrealizovaní vstupu na cirkevný pozemok, ktorý má v prenájme p. Šedivá, pričom ešte je potrebné osadenie rúr

- vyhlásenej výzve z Environmentálneho fondu, kde budeme prostredníctvom f. OPEN DOOR zo Šale podávať žiadosť na kultúrny dom (zateplenie, fasáda, výmena zostávajúcich okien, nové vykurovacie rozvody)

- projektových prácach na rozhľadňu, pričom je potrebné podpísať nájomnú zmluvu so Združením urbárnikov obce Skýcov

- neschválení žiadosti podanej na Ministerstvo financií Slovenskej republiky (okná a dvere kultúrneho domu)

- organizačno-technickom zabezpečení Náučného partizánskeho chodníka Skýcov – Zlatno, ktorý sa bude konať 22. augusta 2015 a Vápenkárskych dní, ktoré sa uskutočnia 5. septembra 2015

b) odporúča starostovi obce

- zaslať list občanom o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, ktoré obmedzujú vývoz smetí, odhŕňanie snehu a zimnú údržbu resp. príjazd záchrannej služby

- aby v prípade úmrtia išiel do domu smútku človek, ktorý rodine zomrelého poukazuje čo sa kde zapína

V rámci diskusie poslankyňa J. Minárová upozornila, že v cintoríne nad kostolom je zničené oplotenie a na cintorín chodí zverina.

Poslanci upozornili na sťažnosti od obyvateľov ohľadom parkovania mechanizmov p. Michaliska v okolí jeho domu.

 

K bodu 11. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

Ing. Milan Krigovský

Alžbeta Pavková

 

Posledná úprava Utorok, 18 August 2015 10:46
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Cirkus_2011...
Image Detail