Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2015 Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 9.10.2015
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 9.10.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 23 Október 2015 08:46

Zápisnica

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 9. októbra 2015.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Ďalšie prítomné: PaedDr. Mariana Krigovská, riaditeľka ZŠ, Mária Danišová, zamestnankyňa obce


PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Prerokovanie žiadosti p. Zuziakovej
 5. Tvaromiestna obhliadka ulice Mierová
 6. Prerokovanie správy o podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
 7. Prerokovanie žiadosti p. Stanekovej o zvýšenie bezpečnosti na ul. Partizánska
 8. Prerokovanie nového webdizajnu obecnej stránky
 9. Informácie starostu obce
 10. Rôzne
 11. Záver

Pred rokovaním OZ poslanci vykonali obhliadku ulice Mierová, ktorá je v zlom technickom stave a obhliadku nájomných bytov.

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a riaditeľku ZŠ. Ospravedlnený bol poslanec Ing. Roman Černák.

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Milan Černák a Jarmila Minárová

Zapisovateľka: Mária Danišová

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J.Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus predložil návrh na doplnenie programu o žiadosť Mgr. Vladimíra Ondrejku.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, A. Pavková, J. Minárová)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Prerokovanie žiadosti p. Zuziakovej o odstránenie závad v byte
 5. Žiadosť Ing. Vladimíra Ondrejku o odkúpenie bytu a správa o stave bytu
 6. Tvaromiestna obhliadka ulice Mierová
 7. Prerokovanie správy o podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
 8. Prerokovanie žiadosti p. Stanekovej o zvýšenie bezpečnosti na ul. Partizánska
 9. Prerokovanie nového webdizajnu obecnej stránky
 10. Informácie starostu obce
 11. Rôzne
 12. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 58/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sú priebežne realizované

 

K bodu 4. Žiadosť Ivety Zuziakovej o odstránenie závad v nájomnom byte

Uznesenie č. 59/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Ivety Zuziakovej na odstránenie závad v nájomnom byte (príloha zápisnice č.1)

b) poveruje starostu obce

- preveriť financovanie nákladov na odstránenie závad v byte

c) ukladá účtovníčke obce

- vyčísliť náklady na údržbu bytov za predchádzajúce obdobie

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Žiadosť Ing. Vladimíra Ondrejku o odkúpenie bytu a správa o stave bytu

Uznesenie č. 60/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- správu Mgr. Vladimíra Ondrejku o skutkovom stave nájomného bytu a žiadosť o jeho odkúpenie (príloha zápisnice č. 2)

b) poveruje starostu obce

- preveriť skutkový stav financovania rekonštrukcie a odkúpenia bytu u právnika

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Tvaromiestna obhliadka ulice Mierová

Uznesenie č. 61/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) konštatuje, že

- stav miestnej komunikácie Mierová je v zlom stave a poveruje starostu obce o zistenie návrhu na riešenie rekonštrukcie u odborníka.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Prerokovanie správy o podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

Uznesenie č. 62/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Skýcov za školský rok 2014/2015,

ktorú predložila riaditeľka ZŠ PaedDr. Mariana Krigovská (príloha č. 3)

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Riaditeľka ZŠ PaedDr. Mariana Krigovská predložila aj žiadosť 12 rodičov o obnovenie činnosti školského klubu. Po diskusii poslancov, zvážení dopadov a finančných možností obce starosta obce predložil návrh na hlasovanie o obnovení činnosti ŠK

 

Uznesenie č. 63/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

neschvaľuje

- obnovenie činnosti Školského klubu detí v ZŠ Skýcov.

Hlasovanie: za: 5 (M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 1 (Ľ. Černák)

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Prerokovanie žiadosti p. Stanekovej o zvýšenie bezpečnosti na ul. Partizánska

Uznesenie č. 64/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) konštatuje,

- že bezpečnostnou situáciou na ul. Partizánska sa OZ zaoberalo na 3. zasadnutí OZ dňa 13. februára 2015,

- dopravný inšpektorát nepovolil osadenie spomaľovačov ani na ul. Školská pri základnej škole,

b) neschvaľuje

- osadenie spomaľovačov na ul. Partizánska

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Prerokovanie nového webdizajnu obecnej stránky

Uznesenie č. 65/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- návrh zmluvy o dielo s Mloks, spol. s r.o. Tučkova 1708/15 Bratislava na zmenu vzhľadu a funkčnosti existujúcej obecnej webstránky za cenu 1200 € s DPH a odkúpenie domény www.skycov.sk za 960 € s DPH (príloha č. 4)

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 66/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informácie starostu obce o

- zadaní vypracovania geometrického plánu na výstavbu rozhľadne na Vápennom vrchu,

- zverejnení verejnej vyhlášky o začatí územného konania o umiestnení stavby a o využívaní územia „Realizácia optických sietí, klaster TO-2, Topoľčianky-Skýcov,

- príprave na maľovanie domu smútku,

- návrhu na odkúpenie pozemku pod časťou miestnej komunikácie Mierová vytýčeného GP č. 68/2015 o výmere 174 m² vedeného v PKN registra „E“ LV č. 1685 od majiteľa Jaroslava Žikavského.

- žiadosti Ivety Zuziakovej o preplatenie faktúry za spotrebu vody, ktorej únik nastal pri poruche vodovodného potrubia pri byte,

- rozšírení cintorínskych služieb poskytovaných obcou o upratovanie domu smútku,

- vzatí späť žiadosti Petra Jenisa o pozemok na výstavbu rodinného domu,

- bola doložená jedna lampa verejného osvetlenia na ul. Topoľčianska

b) schvaľuje

- návrh na odkúpenie pozemku pod časťou miestnej komunikácie Mierová vytýčeného GP č. 68/2015, ktorý vyhotovil Geo.flex, s.ro. IČO 47649356, o výmere 174 m² vedeného v PKN registra „E“ LV č. 1685 za 0,50 €/m² od majiteľa Jaroslava Žikavského,

- úľavu na zaplatenie faktúry za vodu a ukladá nájomníčke bytu p. Zuziakovej zaplatiť za spotrebu 12m³.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Rôzne

Jarmila Minárová – požiadala starostu obce, aby aktuálne informácie zverejňoval najskôr na obecnej webovej stránke a potom na facebooku.

 

K bodu 12. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.45 hod.

 

Zapísala: Mária Danišová

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

Milan Černák

Jarmila Minárová

Posledná úprava Utorok, 27 Október 2015 09:32
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
motocross_2...
Image Detail