Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2016 Zápisnica z 11. zasadnutia OZ zo dňa 25. febrára 2016
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ zo dňa 25. febrára 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 03 Marec 2016 14:53

Zápisnica

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 25. februára 2016.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Poslanec Ing. Roman Černák prišiel počas štvrtého bodu.

Ďalšie prítomné: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce, Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce


PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018
 5. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov na roky 2015 - 2020
 6. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015
 7. Informácie starostu
 8. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a kontrolórku obce.

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ján Gunda a Alžbeta Pavková

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie:

za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie:

za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,  J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018
 5. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov na roky 2015 - 2020
 6. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015
 7. Informácie starostu obce
 8. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ


Uznesenie č. 79/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia.

 

K bodu 4. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 - 2018


Uznesenie č. 80/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

návrh rozpočtu obce vrátane Základnej školy na roky 2016 – 2018

b) schvaľuje

rozpočet obce a Základnej školy na rok 2016, pričom celkový rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 494 795,- € v príjmovej aj výdavkovej časti

c) konštatuje, že

- bežné príjmy sú vo výške 486 870,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 320 537,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 174 258,- €

- kapitálové príjmy sú vo výške 1 200,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 27 660,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 6 725,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 28 061,- €

Rozpočet je prílohou č. 1 k zápisnici.


Hlasovanie:

za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,  Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov na roky 2015 – 2020


Uznesenie č. 81/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

vyjadrenie Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru starostlivosti o životné prostredie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov na roky 2015 – 2020

b) schvaľuje

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov na roky 2015 – 2020

Hlasovanie:

za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015


Uznesenie č. 82/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015

b) konštatuje, že

- obec eviduje k 31.12.2015 aktíva v hodnote 3 611 444,47 € (brutto), odpisy v hodnote

1 554 102,65 € a zostatkovú hodnotu 2 057 341,82 € (netto); z toho neobežný majetok v hodnote 3 508 806,52 € (odpisy tohto majetku sú vo výške 1 553 697,54 € a zostatková účtovná hodnota tohto majetku je vo výške 1 955 108,98 €); obežný majetok je v hodnote

100 846,70 €, korekcia tohto majetku je 405,11 € a netto hodnota tohto majetku je 100 441,59 € a časové rozlíšenie na strane aktív je v hodnote 1 791,25 €

- obec eviduje k 31.12.2015 pasíva v hodnote 2 057 341,82 €; z toho vlastné imanie je v hodnote 953 839,01 €; záväzky v hodnote 254 152,59 € a časové rozlíšenie na strane pasív je v hodnote 849 350,22 €

Výsledky sú prílohou č. 2 k zápisnici.

 

K bodu 7. Informácie starostu obce


Uznesenie č. 83/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie informácie starostu obce o

- konaní ohľadom priechodu pre chodcov pri dolnej predajni COOP JEDNOTY, z ktorého vyplynulo, že obec by musela zafinancovať náklady na projekt, zriadiť nábeh, kde by priechod pre chodcov vyústil a postaviť stĺp s osvetlením priechodu pre chodcov

- vyriešení problémov s kúrením v základnej škole

- dizajne webovej stránky obce, ktoré je v štádiu riešenia a odstraňovania vzniknutých problémov

- začatí vysporiadavania pozemkov pre zberný dvor

- potrebe urobiť nové oplotenie cintorína z bočnej strany, nakoľko toto je úplne zničené. Na interpeláciu poslankyne J. Minárovej, aby sa oplotenie urobilo aj z hornej strany starého cintorína od Vápenného vrchu, nakoľko tadiaľ chodí na cintorín zver, starosta odpovedal, že tam nie je možné oplotenie nijako ukončiť, aby bol oplotený celý areál cintorína tak, aby sa zabránilo vstupu zveriny.

- organizačnom a technickom zabezpečení pietnej spomienky vypálenia obce, ktorá sa uskutoční 20.3.2016

neodporúča

zriadenie priechodu pre chodcov pri dolnej predajni COOP JEDNOTY, nakoľko COOP JEDNOTA plánuje rozšíriť hornú predajňu potravín a potom dolnú predajňu zatvoria, a tak by bol priechod pre chodcov neefektívny a nespĺňal by svoj účel

 

K bodu 8. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.


Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

Ján Gunda

Alžbeta Pavková

Posledná úprava Štvrtok, 03 Marec 2016 15:03
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Imatrikulac...
Image Detail