Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2016 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 3. mája 2016
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 3. mája 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 17 Máj 2016 18:25

Zápisnica

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 3. mája 2016.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková, Ing. Roman Černák

Ďalší prítomní: Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce


PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 5. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2016
 6. Určenie platu starostu obce
 7. Návrh na udelenie čestného občianstva obce
 8. Štatút Obecnej knižnice v Skýcove
 9. Prehľad o plnení definovaných strategických cieľov rozvoja Obce Skýcov
 10. Žiadosť o predaj časti obecného pozemku
 11. Žiadosť o odstránenie závad v nájomnom byte
 12. Žiadosť o prenájom
 13. Žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku
 14. Informácie starostu
 15. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.

Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice:  Ľubomír Černák a Milan Černák

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, R. Černák,  J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

 

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 5. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2016
 6. Určenie platu starostu obce
 7. Návrh na udelenie čestného občianstva obce
 8. Štatút Obecnej knižnice v Skýcove
 9. Prehľad o plnení definovaných strategických cieľov rozvoja Obce Skýcov
 10. Žiadosť o predaj časti obecného pozemku
 11. Žiadosť na odstránenie závad v nájomnom byte
 12. Žiadosť o prenájom
 13. Žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku
 14. Informácie starostu obce
 15. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 84/2016

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia.

 

K bodu 4. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Uznesenie č. 85/2016

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- záverečný účet obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce k schváleniu záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2015 bez výhrad

b) konštatuje, že

- príjmy obce za rok 2015 dosiahli výšku 536 871,25 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 101,63 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 42 605,81 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 579 477,06 €

- výdavky OcÚ za rok 2015 dosiahli výšku 302 230,30 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 85,78 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 18 777,28 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 321 007,58 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 169 157,51 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 96,18 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku  17 469,41 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 186 626,92 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za rok 2015 dosiahli výšku 471 387,81 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 89,24 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 36 246,69 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 507 634,50 €

- prebytok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv bol v sume 56 716,50 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. A) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

- zostatok  finančných operácií v sume - 16,54 €, bol v roku 2015 krytý prebytkom bežného rozpočtu.

- upravené hospodárenie obce vo výške 56 699,96 € je v zmysle § 15 ods. 1 písm. C) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.

c) schvaľuje

- záverečný účet obce Skýcov a celoročné rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bez výhrad. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie je prílohou č. 1 zápisnice.

- na účet Rezervného fondu odviesť za rok 2015 sumu vo výške 56 699,96 €, čo predstavuje upravené hospodárenie obce.

 

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2016

Uznesenie č. 86/2016

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2016

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce k schváleniu rozboru hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2016

b) konštatuje, že

- príjmy obce za 1. štvrťrok 2016 dosiahli výšku 148 999,54 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 30,11 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 7 715,55 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 156 715,09 €

- výdavky OcÚ za 1. štvrťrok 2016 dosiahli výšku 69 667,07 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 21,73 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 2 924,10 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 72 591,17 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 32 949,30 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 18,91 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu ZŠ nemala, celkové výdavky rozpočtu ZŠ dosiahli výšku 32 949,30 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. štvrťrok 2016 dosiahli výšku 102 616,37 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 20,74 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 2 924,10 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 105 540,47 €

c) schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2016. Rozbor hospodárenia je prílohou č. 2 k zápisnici.

 

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Určenie platu starostu obce

Uznesenie č. 87/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie

- že na základe uznesenia č. 33/2015 zo dňa 9.4.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 40%, pričom na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona starostovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.

b) schvaľuje

- podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2016 zvýšenie minimálneho platu starostu o 40 %.

 

Hlasovanie: za: 4     (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, A. Pavková)

proti: 1 (J. Minárová)

zdržal sa: 2 (Ľ. Černák, Ing. M. Krigovský)

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Návrh na udelenie čestného občianstva obce

Uznesenie č. 88/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- udelenie čestného občianstva obce p. Ing. Josefovi Veverkovi za dlhoročnú a dobrú spoluprácu s obcou.

Občianstvo bude udelené pri slávnostnej akcii poriadanej obcou.

 

Hlasovanie: za: 6     (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 1 (Ing. R. Černák)

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Štatút Obecnej knižnice v Skýcove

Uznesenie č. 89/2016

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- štatút Obecnej knižnice v Skýcove

 

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Prehľad o plnení definovaných strategických cieľov rozvoja obce Skýcov

Uznesenie č. 90/2016

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- prehľad o plnení definovaných strategických cieľov rozvoja obce Skýcov

 

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Žiadosť o predaj časti obecného pozemku

Uznesenie č. 91/2016

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Jozefa Dávida o predaj časti obecného pozemku

b) odporúča

- žiadateľovi dať vypracovať geometrický plán na požadovaný pozemok.

 

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Žiadosť na odstránenie závad v nájomnom byte

Uznesenie č. 92/2016

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť p. Ivety Zuziakovej na odstránenie závad v nájomnom byte

- informáciu starostu obce, že závada radiátora sa riešila

b) neschvaľuje

- požadované úpravy v byte z dôvodu prečerpania fondu opráv a z dôvodu, že vybavenie bytu zodpovedá výške nájmu

 

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12. Žiadosť o prenájom

Uznesenie č. 93/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Ing. Andreja Pätoprstého o prenájom Kultúrneho domu Skýcov

b) konštatuje

- že v súčastnej dobe je kultúrny dom v prenájme a plynie doba, počas ktorej sa započítava nájom s investíciami nájomcu a je potrebné rokovať s nájomcom o ďalšom využívaní predmetu nájmu.


K bodu 13. Žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku

Uznesenie č. 94/2016

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku

b) súhlasí

- s vyradením majetku podľa predloženého zoznamu, nakoľko sa jedná o majetok do hodnoty 16,60 €, ktorý môže byť účtovaný ihneď do spotreby

 

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 14. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 95/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) konštatuje

- že na základe opakujúcich sa požiadaviek nájomcu, pristúpi obec k rozsiahlej rekonštrukcii bytu prenajatého na dobu určitú na jar 2017, pričom počas rekonštrukcii nebude môcť byť byt obývaný a nájomca sa bude musieť z bytu odsťahovať

b) odporúča starostovi obce

- z dôvodu plánovanej komplexnej rekonštrukcii predmetného bytu opätovne uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Ivetou Zuziakovou v prípade záujmu najneskôr do 31.3.2017

c) berie na vedomie

- návrh starostu obce na nasledovné práce:

Dom smútku – náter zo zadnej strany, náter lavičiek, reproduktory, dať naceniť umiestnenie antény na bok domu smútku (cca 200,- €)

Sypaný asfalt na výtlky na miestnych komunikáciách (cca 1600,- €)

Terénne úpravy, oplotenie, vysprávka plynovej skrine (cca 500,- €)

Výmena plynového kotla na OcÚ (cca 200,- €)

Oprava studne na námestí obce (cca 350,- €)

d) odporúča

- zapracovať predmetné práce do najbližšej úpravy rozpočtu obce

e) berie na vedomie

- informáciu o ukončení verejného obstarávania na Turistickú rozhľadňu na Vápennom vrchu

- informáciu o problémoch s kosením verejných plôch a o podaní žiadosti na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.


K bodu 15. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 

..............................

Mgr. Tomáš Kolembus                                                                                                     starosta obce

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák                                                                          ........................................

 

Milan Černák                                                                              ........................................

Posledná úprava Utorok, 17 Máj 2016 18:39
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_vody__2...
Image Detail