Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2016 Zápisnica z 13. zasadnutia OZ zo dňa 14. júna 2016
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 10 až 12 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 10 až 12 °C.

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ zo dňa 14. júna 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 28 Jún 2016 09:29

 

 

Zápisnica

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 14. júna 2016.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan

Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Počas prerokovávania bodu 6 prišiel poslanec Ľ. Černák

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Mária Danišová, zamestnankyňa obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
 5. Zámer predaja obecného majetku
 6. Informácie starostu obce
 7. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a kontrolórku obce.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Krigovský a Jarmila Minárová

Zapisovateľka: Mária Danišová

Hlasovanie: za: 6 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 6 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
 5. Zámer predaja obecného majetku
 6. Informácie starostu obce
 7. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 96/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sú splnené.

 

K bodu 4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

Uznesenie č. 97/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Skýcov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

a drobnými stavebnými odpadmi. (VZN je prílohou zápisnice č. 1)

Hlasovanie: za: 6 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Zámer predaja obecného majetku

Uznesenie č. 98/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- žiadosť Jozefa Dávida, Skýcov, Družstevná 317 o predaj obecného majetku podľa GP č.

36/2016 overeným Správou katastra Zlaté Moravce dňa 17.5.2016 pod č. 279/2016 a

konštatuje, že o predaji majetku obce sa rozhodne na nasledujúcom zasadnutí OZ po

vykonaní tvaromiestnej obhliadky pozemkov.

 

K bodu 6. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 99/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie informácie starostu obce o

- overení realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci

Skýcov“ Úradom vládneho auditu Zvolen,

- predbežnom nacenení asfaltovania ulice Konopniská a odporúča starostovi obce vykonať

verejné obstarávanie na tieto práce,

- poruche na ústrednom kúrení v základnej škole, kde sa bez viditeľných stôp stráca voda zo

systému, odporúča starostovi obce osloviť odborníkov na túto problematiku a odstrániť

vzniknutú závadu do začiatku školského roka,

berie na vedomie

- pripomienku J. Minárovej na parkovanie a skladovanie materiálu na križovatke ulíc

Konopniská, Za humnami a Tabaková a odporúča starostovi obce predvolať osoby, ktorých

sa to týka na OcÚ za účelom vyriešenia tohto nežiadúceho stavu.

 

K bodu 7. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 20.00 hod. zasadnutie OZ ukončil. Po ukončení zasadnutia poslanci vykonali tvaromiestnu obhliadku na ul. Družstevná.

 

Zapísala: Mária Danišová

 

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce

 

Overovatelia:

Ing. Milan Krigovský

Jarmila Minárová

 

Posledná úprava Utorok, 28 Jún 2016 09:32
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_vody__0...
Image Detail