Úvod Miestna samospráva VZN VZN 2016 VZN Obce Skýcov č. 1/2016 - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 7 až 5 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 12 až 14 °C.

VZN Obce Skýcov č. 1/2016 - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 28 Jún 2016 09:36

 

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Skýcov č. 1/2016

 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81odst. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto

 

všeobecne záväznom nariadení

 

 

§ 1

Predmet úpravy

 

1. Obec Skýcov týmto nariadením bližšie upravuje podrobnosti o:

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom

od prevádzkovateľa kuchyne,

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu

1. elektroodpadov z domácností,

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a

akumulátorov,

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

a zdravotníckych pomôcok,

5. jedlých olejov a tukov,

6. šatstva a textilu,

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

h) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

i) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky

rozložiteľný kuchynský odpad.

§ 2

Systém zberu odpadov

Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:

a) kontajnerový a vrecový,

b) kalendárový zber, tzn. obec vopred určí deň a týždeň, v ktorom sa uskutoční zber

predmetnej zložky

c) oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre:

- elektroodpad z domácností,

- batérie a akumulátory,

- obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich,

- drobný stavebný odpad,

- objemný odpad,

- odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,

d) triedený zber komunálnych odpadov pre:

- jedlé oleje a tuky z domácností,

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

- papier, plasty, kovy, sklo, textil, VKM (odpad z obalov a neobalových výrobkov

z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, ďalej len „VKM“) starý

nábytok, prázdne obaly z pesticídov v malospotrebiteľských baleniach a zber

pesticídov v malospotrebiteľských baleniach po dátume ich spotreby,

e) zmesový zber komunálnych odpadov,

g) v obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,

h) na území obce je zriadené zberné miesto.

§ 3

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

1. Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo:

 • 20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O.

2. Na území obce sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:

 • fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,

 • fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo

prevádzku na území obce.

3. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného

systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

4. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sú vo vlastníctve obce. Na manipuláciu so

zbernou nádobou musí byť zabezpečený dostatočný prístup.

5. Pre rodinné domy s pravidelným vývozom komunálneho odpadu sú určené nádoby

s obsahom 110 l, s určenou životnosťou minimálne 10 rokov. Cyklus odvozov je 1x za

týždeň. Jedna nádoba pri stanovenom cykle odvozov môže slúžiť spravidla pre päť osôb.

Pri väčšom počte členov domácnosti môžu požiadať o ďalšiu nádobu.

6. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým

komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a

drobnými stavebnými odpadmi.

Náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu sú

v samostatnom poplatku. Pôvodca odpadu, ktorý si zabezpečí zbernú nádobu na vlastné

náklady stanovený poplatok neplatí.

7. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných

nádob určených obcou a zodpovedajúci systému zberu.

8. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby, ak si ju

nezabezpečí na vlastné náklady.

9. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové

komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať

akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného

systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.

10. Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu

zabezpečuje na území obce výhradne organizácia, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

11. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle, úradnej tabuli obce alebo iným

v mieste obvyklým spôsobom (miestny rozhlas).

§ 4

Nakladanie s objemným odpadom

1. Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:

 • 20 03 07 - objemný odpad - O.

2. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť

do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr.

starý nábytok, sedačka, koberce,...).

3. Zhromažďovanie objemného odpadu sa uskutočňuje na zbernom mieste počas celého roka.

Odvoz odpadu sa bude vykonávať podľa potreby tak, aby to bolo efektívne, aby bolo odvo-

zové vozidlo plne vyťažené, minimálne 2x za rok.

4. Je zakázané iné nakladanie s objemným odpadom, napr. vykladanie mimo miesta na to

určeného.

§ 5

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok

1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a

akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby,

lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na

ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami,

obaly znečistené nebezpečnými látkami.

2. Na území obce sa uplatňuje systém zberu a prepravy odpadu z domácností s obsahom

škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia dvakrát ročne (jar a jeseň).

3. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie kontajnerov na miesta

určené obcou.

4. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere

odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby

oznamovania (web, úradná tabuľa, miestny rozhlas).

5. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich

a na verejné priestranstvá obce.

§ 6

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:

 • 20 03 08 - drobný stavebný odpad - O.

2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác

patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

3. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytrie-

diť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a

pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.

4. Ak nie je možné drobný stavebný odpad znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaž-

diť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu

životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a

zdravia ľudí, prípadne ho na vlastné náklady odviesť na zberný dvor.

5. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výška

poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo všeobecne

záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady.

6. Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom, je v obci zavedený kalendárový zber

a preprava drobných stavebných odpadov.

Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na miestach v stanovenom termíne,

ktoré obec určí v harmonograme zberu a vopred vyhlási v miestnom rozhlase, na

webovej stránke a na úradnej tabuli. Prostredníctvom zberu môžu občania na vopred

vyhlásenom mieste v stanovený deň odplatne odovzdať drobný stavebný odpad do

pristavenej zbernej nádoby.

7. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob a to určených na zmesový

komunálny odpad, alebo ukladať na iné miesto ako je uvedené v tomto VZN.

8. Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu – občana vykonáva

právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o drobný stavebný odpad, ale

o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

§ 7

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

(papier, plasty, sklo a kovy, VKM)

1. Na území obce je zavedený a vykonáva sa triedený zber komunálnych odpadov pre

papier, plasty, kovy, sklo, VKM .

2. Triedený zber odpadov

a) z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu

odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, sa uskutočňuje

nasledovným spôsobom:

 • triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom vriec, s vývozným intervalom minimálne jedenkrát za dva mesiace.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

b) plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu

odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa uskutočňuje nasledovným

spôsobom:

 • triedený zber plastov sa vykonáva do jedného vreca spolu s kovovými obalmi a viacvrstvovými kombinovanými materiálmi (tetrapaky) s vývozným intervalom jeden krát za mesiac.

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod

c) zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu

odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným

spôsobom:

 • triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom kontajnerov, ktoré sú umiestnené na vyhradených miestach v obci s vývozným intervalom jeden krát za mesiac.

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

d) z kovových obalov, ktoré sa zaradujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové

číslo odpadu 20 01 40 - kovy - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

 • triedený zber kovov sa vykonáva do jedného vreca spolu s plastami a viacvrstvovými kombinovanými materiálmi (tetrapaky) s vývozným intervalom jeden krát za mesiac.

Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, kovový šrot.

e) z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze

lepenky VKM (ďalej len „VKM“), ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod

katalógové číslo odpadu 20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

(kompozity na báze lepenky) - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

 • triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapaky) sa vykonáva do jedného vreca spolu s kovovými obalmi a plastami s vývozným intervalom jeden krát za mesiac.

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc

3. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. nezákonní výkup-

covia a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a

zároveň zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

 

 

 

 

§ 8

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

1. Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:

 • 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N,
 • 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky - N,
 • 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01

21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti - N,

 • 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01

21, 20 01 23 a 20 01 35 - O.

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

2. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na zbernom mieste do nádob organizácii

zodpovednej za zber tohto odpadu.

3. Zber, prepravu , zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec

uzatvorenú zmluvu.

4. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor

elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie

elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:

 • pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez

požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z

elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané

elektrozariadenie,

 • v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných

zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v

maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je

aspoň 400 m², alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

§ 9

Nakladanie s batériami a akumulátormi

1. Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:

 • 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie – N,

 • 20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií

a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba

na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát

ročne v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín.

4. Občania môžu uvedený odpad odovzdať na miestach v stanovenom termíne, ktoré obec určí

v harmonograme zberu a vopred vyhlási v miestnom rozhlase, na webovej stránke a na

úradnej tabuli do pristavených zberných nádob.

5. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného

zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný

zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých

automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo

vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez

viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

6. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční

zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 

 

§ 10

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

1.Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:

 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická

osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného

stravovania,

 • jedlé oleje a tuky z domácností.

2. Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:

 • 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu

z cintorínov,

 • 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
 • 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.

Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené.

3. Obec zabezpečila vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo

záhrad umiestnením kompostérov do domácnosti, v ktorých budú tieto domácnosti kompos- tovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Zber BRO z verejnej zelene a cintorínov umiestnením kompostérov na vyhradených miestach.

4. Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

§ 11

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

1. Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:

 • 20 01 25 - jedlé oleje a tuky - O.

2. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky taktiež bezplatne odovzdať na mieste pri materskej škole, do nádob na to určených.

3. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

§ 12

Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

1. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov

zaraďuje pod katalógové číslo:

 • 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O.

2. Podľa § 83 ods. 1 zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie

s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je

pôvodcom.

3. Podľa § 83 ods. 3 zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem

povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného

zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je

pôvodcom.

4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a

reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu

kontajnera nedostali hlodavce a iné zvieratá.

5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

6. Frekvencia zberu musí byt v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty

prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu nesmie byť dlhšia ako 14

dní.

7. Ustanovenia ods. 2) až 6) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej

jedálne.

§ 13

Nakladanie s textilom

1. Textil a šatstvo sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:

 • 20 01 10 - šatstvo - O,
 • 20 01 11 - textílie - O.

2. Zber textilu prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na parkovisku v hornej časti obce.

3. Nádoby sú vyvážané podľa potreby.

§ 14

Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami

1. Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je

upravený v zákone c. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

2. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

3. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.

§ 15

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý

zabezpečuje obec.

2. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný

spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia

pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

§ 16

Nezákonne umiestnený odpad

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba

Obci Skýcov

- písomne na adresu úradu – Školská 294, 951 85

- telefonicky – na tel.č. 037/6346216, 0905 495201

- mailom na adrese – Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

alebo Okresnému úradu v Zlatých Moravciach, odbor starostlivosti o životné prostredie.

 

 

§ 17

Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce.

§ 18

Výkon štátnej správy

Obec

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :

a) prejednáva priestupky v  odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

§ 19

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pôsobnosť orgánov štátnej správy, obce a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb

pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, zodpovednosť

za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v zákone č.

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

dňa 14.6.2016 uznesením č. 97/2016.

3. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2016 sa zrušuje a nahrádza VZN obce Skýcov č.

1/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

4. VZN č. 1/2016 nadobúda účinnosť dňa 1.7.2016.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli od 30.5.2016 do 14.6.2016

VZN bolo zverejnené od 15.6.2016 do 30.6.2016

 

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 28 Jún 2016 09:46
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
turnaj_2011...
Image Detail