Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2016 Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ zo dňa 5. augusta 2016
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 19 až 17 °C a najvyššie denné teploty 27 až 29 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 16 až 14 °C a denné maximá 20 až 22 °C.

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ zo dňa 5. augusta 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 11 August 2016 08:46

Zápisnica

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 5. augusta 2016.

___________________________________________________________________________

Prítomní:

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce


Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda,

Alžbeta Pavková


Ospravedlnení boli poslanci - Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, a kontrolórka obce – Bc. Ľudmila Herdová


Ďalší prítomní:

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce


Občania obce: Marcel Pauček, Iveta Zuziaková, Ing. Janka Dávidová


PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Zmluva o dielo „Pokládka živičných zmesí Skýcov“
 5. Havarijná situácia na ústrednom kúrení v ZŠ
 6. Zámer predaja obecného majetku
 7. Informácie starostu obce
 8. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a občanov obce.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci a OZ je uznášania schopné.


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ján Gunda a Alžbeta Pavková

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


Návrhy poslancov:

Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu – interpelácie prítomných občanov obce a doplniť do programu bod – prerokovanie a schválenie textu do kroniky obce za rok 2015.

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.


Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Interpelácie občanov
 4. Zámer predaja obecného majetku
 5. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 6. Zmluva o dielo „Pokládka živičných zmesí Skýcov“
 7. Havarijná situácia na ústrednom kúrení v ZŠ
 8. Text do kroniky obce za rok 2015
 9. Informácie starostu obce
 10. Záver

 

K bodu 3. Interpelácie občanov – p. Marcela Paučeka a p. Ivety Zuziakovej

Uznesenie č. 100/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- požiadavku p. Ivety Zuziakovej o opravu radiatóra v nájomnom byte

- požiadavku o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej výpovedná doba je k 31.3.2017


konštatuje že

- trvá na uznesení č. 95/2016 prijatom na 12. zasadnutí OZ dňa 3.5.2016, kedy bola schválená výpoveď nájomnej zmluvy k 31.3.2017 p. Ivete Zuziakovej, z dôvodu plánovanej komplexnej rekonštrukcii predmetného bytu. Nájomnú zmluvu môže OZ Skýcov prehodnotiť začiatkom roku 2017, v prípade opätovnej žiadosti nájomcov bytu.


K bodu 4. Zámer predaja obecného majetku

 

 

Uznesenie č. 101/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

schvaľuje :


a) zámer predať pozemky v k.ú. Skýcov, na ul. Družstevná,


- pozemok v registri EKN, časť parc.č. 381/2 (parc.č. 355/2 o výmere 58 m² vytvorená GP č. 36/2016 overeným Správou katastra Zlaté Moravce dňa 17.5.2016 pod č. 279/2016), zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

- pozemok v registri CKN, časť parc.č. 403/17 (parc.č. 403/62 o výmere 157 m² vytvorená GP č. 36/2016 overeným Správou katastra Zlaté Moravce dňa 17.5.2016 pod č. 279/2016), zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

- pozemok v registri CKN, časť parc.č. 403/29 (pričlenený k parc.č. 403/28 o výmere 9 m² vytvorená GP č. 36/2016 overeným Správou katastra Zlaté Moravce dňa 17.5.2016 pod č. 279/2016), zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

 

Jozefovi Dávidovi, bytom Skýcov, ul. Družstevná 317 z dôvodu, že pozemok je nevyužívaný na okrajovej časti zastavaného územia obce a bude tvoriť priľahlú časť k  rodinnému domu a z hľadiska urbanistického riešenia bude tvoriť celok s domom a dvorom.

 

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m².

 

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu).

 

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

 

 

Uznesenie č. 102/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sú splnené.

- problém s parkovaním áut na miestnych komunikáciách v obci

- informáciu o pripravovanom stretnutí s obyvateľmi ulíc Športová, Družstevná, Partizánska, Konopniská, kde je situácia s parkovaním najkritickejšia. Stretnutia sa uskutočnia v mesiaci september 2016.


K bodu 6. Zmluva o dielo „Pokládka živičných zmesí Skýcov“

Uznesenie č. 103/2016:


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

schvaľuje

- Zmluvu o dielo a realizáciu diela „Pokládka živičných zmesí Skýcov“. Dielo bude realizovať víťaz verejného obstarávania Ing. Jozef Horniak – VIALLE, Tatranská 3223/63, prev. SNP 56, 934 01 Levice.

- Na realizáciu diela „Pokládka živičných zmesí Skýcov“ použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 40 756,91 €.

- Úpravu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 40 756,91 €.

 

berie na vedomie

- Informáciu starostu obce o predbežnom nacenení asfaltovania časti ulice Tabaková.

 

odporúča starostovi obce

- Vykonať verejné obstarávanie na tieto práce a následne uzavrieť zmluvu o dielo na ponuku s najnižšou cenou.

 

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Havarijná situácia na ústrednom kúrení v ZŠ


Uznesenie č. 104/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- vznik havarijnej situácie na potrubí ústredného vykurovania v Základnej škole Skýcov, ktorá ohrozuje začiatok vyučovacieho procesu po letných prázdninách. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bude zákazka zadaná priamym zadaním, vzhľadom na to, že sa jedná o havarijný stav – klesajúci tlak vody v systéme vykurovania.

 

schvaľuje

- Realizáciu diela „Výmena potrubia ústredného vykurovania v Základnej škole Skýcov“. Dielo bude realizovať Dušan Vrbičan – ASMaR, Súlovce č. 251, 956 14.

- Na realizáciu diela „Výmena potrubia ústredného vykurovania v Základnej škole Skýcov“ použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 830,36 €.

- Úpravu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 4 830,36 €.

 

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Text do kroniky obce za rok 2015

Uznesenie č. 105/2016:

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- predložený text do kroniky obce za rok 2015

- pripomienky poslancov na úpravu textu do kroniky za rok 2015

 

schvaľuje

- text do kroniky obce za rok 2015 so zapracovaním pripomienok poslancov

 

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 106/2016


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie informácie starostu obce o

- ukončených prácach na maľovaní domu smútku

- prebiehajúcich prácach na oplotení futbalového ihriska

- o vypracovaní štúdie na výstavbu 6 rodinných domov (v areáli základnej školy

z ulice Družstevná) a stanovisku vodárni, plynárni a elektrární k pripojeniu sietí k

plánovaným rodinným domom.

- pripravovaných akciách na Skýcovské hody v termíne 13.8. – 14.8. 2016

- organizačnom zabezpečení náučného partizánskeho chodníka Zlatno – Skýcov, ktorý sa

uskutoční 20. augusta 2016.

 

K bodu 10. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 20.30 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Gabriela Pauková


....................................................

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Overovatelia: 

Ján Gunda .................................................

Alžbeta Pavková .................................................

Posledná úprava Štvrtok, 11 August 2016 09:05
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Koborno_201...
Image Detail