Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2008 20. zasadnutie OZ Skýcov - 13. jún 2008
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

20. zasadnutie OZ Skýcov - 13. jún 2008 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 24 Jún 2008 10:42

Zápisnica

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 13. júna 2008.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a kontrolórku obce a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 6), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslankyne Jarmilu Minárovú a Alžbetu Pavkovú.


U z n e s e n i a

z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 13. júna 2008

 

     Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 1. Interpelácie:  výtlky na miestnych komunikáciách

      anonym

 1. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2008
 2. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2008
 3. VZN č. 1/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 4. Organizačné zabezpečenie osláv 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 5. Voľné návrhy
 6. Uznesenie

 

U z n e s e n i a

     Pred rokovaním OZ sa uskutočnil kontrolný deň – tvaromiestna obhliadka rekonštrukčných prác v areáli cintorína, ktorého sa zúčastnili dvaja poslanci (Milan Černák a Jarmila Minárová), starosta obce p. Štefan Gahér a stavebný dozor Jozef Mihalík.

Uznesenie č. 122/2008

     Obecné zastupiteľstvo v      S k ý c o v e

b e r i e      n a      v e d o m i e

 • informáciu zúčastnených poslancov, starostu obce a Jozefa Mihalíka o pokračovaní prác na cintoríne, názor Jozefa Mihalíka na opravu drenážneho rigolu tak, aby zachytával aj dažďové vody a návrh na technickú úpravu prístrešku pre kontajneri tak, aby k nim bol prístup len z vonkajšej strany. Osadenie prístrešku má byť max. 2 m v dolnej časti oplotenia.

     Pri hlasovaní o predloženom programe rokovania OZ, bol na návrh poslanca Dominika Černáka doplnený do programu bod výtlky na miestnych komunikáciách.

K bodu 1/

Uznesenie č. 123/2008

     Obecné zastupiteľstvo v      S k ý c o v e

b e r i e     n a      v e d o m i e

 • interpelácie poslancov Dominika Černáka a Jána Gundu o výtlkoch na ul. Tabaková a ul. Konopniská
 • požiadavku poslancov o vyplatenie odmien v zmysle schválených zásad za 4. štvrťrok 2007 a 1. štvrťrok 2008
 • interpeláciu poslanca Milana Černáka, aby sa zvážila možnosť stavebných pozemkov na ul. Za humnami od domu s.č. 99 dozadu po bývalý Kovoplast
 • pripomienku poslankyne Jarmily Minárovej, že ul. Za humnami má vypracovaný projekt a sú tam všetky inžinierske siete, tak prečo by sa to malo meniť

o d p o r ú č a     s t a r o s t o v i     o b c e

 • informovať majiteľov predmetných pozemkov o variantach stavebných pozemkov formou verejného zhromaždenia

s c h v a ľ u j e

 • opraviť výtlky na ul. Tabaková, Konopniská a Mierová do výšky 250.000,- Sk a zároveň zapracovať túto sumu do návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2008

b e r i e      n a      v e d o m i e

 • obsah anonymného listu, ktorý bol doručený na OcÚ dňa 2.6.2008 pod zaprotokolovaným číslom 286/2008
 • informácie starostu obce o opatreniach, ktoré urobil na základe anonymného listu (list zaslaný ZSVS, a.s. – ohľadom chýbajúcich deklov na kanalizácii, Odboru ŽP Zlaté Moravce – ohľadom riešenia anonymného listu, Farskému úradu na vedomie)
 • informáciu o objednanom dopravnom značení MK
 • informáciu starostu obce o nadobudnutí pozemku – záhrady parc.č. 156 v k.ú. Skýcov

o d p o r ú č a      s t a r o s t o v i      o b c e

 • upozorniť motorkárov a ich rodičov na neustále sťažnosti týkajúce sa rýchleho jazdenia po obci s následným oznámením Obvodnému oddeleniu PZ v Zlatých Moravciach

K bodu 2/

Uznesenie č. 124/2008

     Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

k o n š t a t u j e

 • že príjmy obce za 1. štvrťrok 2008 dosiahli výšku 3.524.610,99 Sk, čo je 29,91 %-né plnenie
 • že výdavky obce za 1. štvrťrok 2008 dosiahli výšku 1.068.906,99 Sk, čo je 13,84 %-né plnenie
 • že výdavky ZŠ za 1. štvrťrok 2008 dosiahli výšku 712.261,67 Sk, čo je 17,54 %-né plnenie
 • že celkové výdavky obce a ZŠ za 1. štvrťrok 2008 dosiahli výšku 1.781.168,66 Sk, čo je 15,12 %-né plnenie

s c h v a ľ u j e

 • rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2008 (je prílohou zápisnice)

K bodu 3/

Uznesenie č. 125/2008

    Obecné zastupiteľstvo v      S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

 • predložený návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2008 (je prílohou zápisnice)

k o n š t a t u j e

 • že navrhované akcie, ktoré sa majú zrealizovať v roku 2008, presiahnu schválený rozpočet o 750.000,- Sk a z toho dôvodu je potrebné o túto sumu navýšiť úver

s c h v a ľ u j e

 • prijatie úveru z Dexia banky Nitra vo výške 750.000,- Sk na investičnú akciu Rekonštrukcia cintorína
K bodu 4/

Uznesenie č. 126/2008

     Obecné zastupiteľstvo v     S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi obce
 • zverejniť predmetné VZN na úradnej tabuli po dobu 15 dní a dať ho na posúdenie obyvateľom
K bodu 5/

Uznesenie č. 127/2008

     Obecné zastupiteľstvo v      S k ý c o v e

b e r i e     n a      v e d o m i e

 • záznam z rokovania zainteresovaných fyzických osôb a poslancov OZ k organizačnému zabezpečeniu akcií v rámci 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci Skýcov, ktoré sa konalo dňa 9.6.2008

s c h v a ľ u j e

 • organizačné zabezpečenie akcií konaných v mesiaci júl v rámci 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci (záznam je prílohou zápisnice)
 • poskytovať príspevky organizáciám, spoločenským a športovým klubom vo výške 7.100,- Sk za organizovanie akcií pripravovaných v rámci 710. výročia (rozdelenie príspevkov je prílohou zápisnice)
K bodu 6/

Uznesenie č. 128/2008

     Obecné zastupiteľstvo v     S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

 • predaj ohradových vložiek zo starého oplotenia cintorína po 200,- Sk/ks a bielej tehly po 1,- Sk/ks

b e r i e      n a      v e d o m i e

 • interpeláciu poslanca Dominika Černáka ohľadom poplatku za komunálny odpad, ktorý jeho mama platí v plnej výške a je vlastníčkou preukazu ZŤP, z toho dôvodu žiada spätne vrátiť peniaze. Taktiež žiada vrátiť peniaze aj za jeho sestru, ktorá platí poplatok za odpad v Bratislave, kde sa zdržiava.

u k l a d á     OcÚ

 • preveriť okolnosti a skutkový stav prípadne dôvody, pre ktoré nebol držiteľke ZŤP znížený poplatok za komunálny odpad

     Starosta obce informoval o žiadosti p. Valenta Pavkova o zníženie dane z nehnuteľnosti ako refundáciu za úhradu nákladov v zostatkovej cene 2.049,- Sk za zriadenie samostatnej kanalizačnej prípojky, nakoľko prevádzka ČOV a kanalizácie prešla na ZsVS, a.s. Nitra. Starosta obce zároveň povedal, že p. Valent Pavkov postavil kryptu a neprišiel za ňu zaplatiť poplatok vo výške 2.000,- Sk.

     Na to poslankyňa Jarmila Minárová reagovala tým, že p. Valent Pavkov sa bol pred postavením krypty pýtať na OcÚ a p. M. Danišová mu povedala, že môže stavať.

     Starosta obce prisľúbil, že vec preverí a dá do poriadku.

     Zároveň sa poslankyňa Jarmila Minárová dotazovala, prečo p. V. Pavkovmu bola odpočítaná len polovica nákladov za zriadenie samostatnej kanalizačnej prípojky, keď ostatným sa odpočítavala celá suma.

     Starosta obce to odôvodnil tým, že p. V. Pavkov mal možnosť napojiť sa na kanalizáciu cez Mandičákov, avšak on si zhotovil samostatnú kanalizačnú prípojku. (Uznesenie č. 4/2002 zo dňa 11.7.2002)

K bodu 7/

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyseľne.

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

Overovatelia:    

Jarmila Minárová                                            
                           

Alžbeta Pavková                               

 

Zapísala: J. Černáková

 

 

 

 

 

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 15:58
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Zber papier...
Image Detail