Úvod Miestna samospráva VZN VZN 2016 VZN obce Skýcov č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 7 až 5 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 12 až 14 °C.

VZN obce Skýcov č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 15 Marec 2017 09:09

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2016


o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

na území Obce Skýcov

VZN č. 2/2016 schválené dňa 16.12.2016 uznesením č. 116/2016

Návrh VZN č. 2/2016 bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Skýcov dňa 30.11.2016

VZN č. 2/2016 vyvesené na úradnej tabuli v obci Skýcov od dňa 17.12. 2016 do 1.1. 2017

VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť dňa 2.1.2017

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2016

 

o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

na území Obce Skýcov

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území Obce Skýcov (ďalej len „obec“) pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla, alebo umiestnenia určitého objektu alebo osoby

 

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

 

1. Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie. Ako ulica môže byť pomenovaná aj iná ako miestna komunikácia v prípade, že je to nevyhnutné v záujme jednoznačnej orientácie v obci.

2. Súpisné číslo sa určuje bytovej a nebytovej budove, ktorá je stavbou v zmysle § 43a ods. 2 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na žiadosť stavebníka alebo vlastníka s náležitosťami podľa § 6 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súpisné číslo má evidenčný charakter.

 

3.Na účely orientácie na ulici sa budove určuje orientačné číslo (§ 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

 

§ 3

Zoznam existujúcich ulíc

Doterajšie zaužívané názvy ulíc ostávajú v platnosti bez zmien. V katastrálnom území obce Skýcov sa aktuálne používajú tieto názvy ulíc:

 

Družstevná                         

Hlavná

Konopniská

Krátka

kpt. Nálepku

Mierová

M.R.Štefánika

Partizánska

Pod Vŕškami

Školská

Športová

Tabaková

Topoľčianska

Za Humnami

 


§ 4

Zásady používania názvov ulíc v obci

1. Názvy ulíc sa píšu v štátnom jazyku v znení ako je uvedené v tomto VZN.

 

2. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa názov tak, ako je uvedený v Čl. 3 tohto nariadenia.

 

3. Pri písaní plnej adresy sa používa názov ulice v spojení so súpisným číslom lomene orientačným číslom budovy.

 

4. Nové názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba nariadením, alebo zmenou, prípadne dodatkom k tomuto nariadeniu.

 

 

§ 3

Žiadosť o určenie súpisného čísla

 

1. Stavebník je povinný písomne požiadať o určenie súpisného čísla bezodkladne, najneskôr do

jedného mesiaca od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

 

2. Písomná žiadosť o určenie súpisného čísla musí obsahovať všetky potrebné údaje a prílohy.

(Vzor žiadosti je prílohou č. 1)

 

§ 4

Označovanie stavieb súpisnými číslami

1. Súpisné číslo sa určuje budove v lehote do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená.

2. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením súpisného čísla a iných údajov podľa zákona a s uvedením informácie o tom, či bolo súpisné číslo určené stavbe bez kolaudačného rozhodnutia.

3. Ak obec nevyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla, vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.

4. Samostatné súpisné číslo nemožno prideliť :

a) nadstavbám, ktorými sa zvyšujú existujúce budovy,

b) prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú prevádzkovo spojené s týmito budovami,

c) tzv. „vstavbám“, ktoré vznikli takou stavebnou úpravou budovy, pri ktorej sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,

d) podľa zváženia konkrétnej osoby drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú budovu (§ 139b ods.5 a 6 stavebného zákona),

e) príslušenstvu budovy (teda veciam, ktoré určil vlastník stavby, aby sa s ňou spoločne užívali napr. letná kuchyňa, kôlňa, udiareň a pod.),

f) časti budovy (t. j. objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich oddelením neznehodnotila celá budova, napr. strechy, vchody, priečelia, schodištia, spoločné terasy, kotolne, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a iné prípojky, a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy).

5. Stavba, ktorej obec pridelila súpisné číslo, musí byť označená tabuľkou so súpisným číslom. Vyhotovenie tabuľky so súpisným číslom zabezpečí obec na vlastné náklady.

 

§ 5

Zmena alebo zrušenie súpisného čísla stavbe

1. Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla môže podať vlastník budovy.

2. Ak obec žiadosti o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením údajov podľa zákona a tiež uvedením pôvodného súpisného čísla.

3. Ak obec žiadosti o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla nevyhovie, vydá o tom rozhodnutie.

4. Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, názvu ulice alebo prečíslovania budov, oznámi to bezodkladne písomne vlastníkovi budovy.

5. Bez kolaudačného rozhodnutia možno určiť súpisné číslo aj stavbe, ktorá sa nekolauduje, t. j. stavbe pred uskutočnením ktorej sa vyžaduje iba ohlásenie stavebnému úradu a ak ide o stavbu, od kolaudácie ktorej stavebný úrad upustil.

6. Súpisné číslo sa určuje aj dočasnej stavbe. V takomto prípade je obec povinná sledovať lehotu, na ktorú bola stavba postavená a po jej uplynutí určené súpisné číslo zrušiť rozhodnutím.

7. Rozhodnutie o určení, zmene a zrušení súpisného čísla obec zasiela príslušnej správe katastra.

8. Nie je možné bez vážnych dôvodov vydať nové rozhodnutie alebo určiť nové súpisné číslo stavbe, ktorá má platné súpisné číslo určené v minulosti. V takomto prípade posiela obec na základe vyžiadania správe katastra informáciu z evidencie súpisných čísel podľa § 5 ods. 8 zákona o obecnom zriadení.

9. Rozhodnutie o určení čísla stavbe je právoplatné nasledujúci deň po jej vydaní.

10. Určiť, zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo možno aj jedným rozhodnutím.

 

§ 6

Evidencia číslovania stavieb

 

1. Evidencia súpisných čísiel sa vedie na evidenčných listoch.

2. Evidencia súpisných čísiel obsahuje údaje uvedené v rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla a údaje o bytoch a nebytových priestoroch v jednotlivých domoch.

3. Obec poskytuje podľa § 5 ods.8 zákona o obecnom zriadení z obidvoch evidencií orgánom štátu údaje potrebné na úradné konanie alebo na vedenie ich evidencií a registrov.

 

§ 7

Označovanie stavieb orientačnými tabuľami

1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec informačnými tabuľami na vlastné náklady. Vlastníci nehnuteľností (stavieb, budov, plotov, prípadne pozemkov) nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Skýcov sú povinní strpieť označenie názvov ulíc na svojich nehnuteľnostiach.

 

2. Vlastník je povinný pripevniť si na budovu a udržiavať tabuľku so súpisným a orientačným číslom. Tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj tabuľky s orientačnými číslami dáva vyhotoviť obec. Tabuľka so súpisným číslom sa vyhotovuje na náklady obce a stavebník ju obdrží bez náhrady. Vyhotovenie tabuľky s orientačným číslom uhrádza stavebník (vlastník). Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje stavebník (vlastník) na vlastné náklady. Vlastník budovy je povinný mať označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom tak, aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie.

 

§ 8

Určovanie orientačných čísel

1. Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na orientáciu v obci a na konkrétnej ulici.

2. Podmienkou zavedenia tohto druhu číslovania v obci je existencia ulíc a iných verejných priestranstiev, ktorým bol určený názov a ktoré sú týmto názvom označené.

Orientačné číslovanie vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a úzko naň nadväzuje.

3. Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína sa číslom 1.

Číslovanie začína budovou, ktorá má vstup z príslušnej ulice, pričom budovy v smere od začiatku obce na ľavej strane majú nepárne čísla a na pravej strane párne čísla jednotného číselného radu.

4. Umožňuje sa prideľovať orientačné čísla aj tzv. „prielukám“ určeným na zastavanie, teda stavebným pozemkom, na ktorých ešte nie je postavená „samostatná stavba“, a to v nadväznosti na koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, pričom je nutné dodržať číslovanie orientačnými číslami podľa odseku 2. a 3. tohto článku.

5. V číselnom rade orientačných čísiel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísiel sa pridá veľké písmeno abecedy.

 

 

§ 9

Spoločné a záverečné ustanovenia

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

dňa 16.122016 uznesením č. 116/2016.

4. VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť dňa 2.1.2017.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno, priezvisko, adresa žiadateľa (fyzická osoba)

................................................................................................................................................................

Názov a sídlo organizácie + IČO (právnická osoba)

................................................................................................................................................................

Obecný úrad

Ul. Školská 294

951 85 Skýcov

ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla* v zmysle § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Žiadam OcÚ v Skýcove o určenie súpisného čísla v zmysle § 2c ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhlášky č. MV SR č. 141/2015 z 23.6.2015 a zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Budova (kód druhu stavby)................ ....................................................... (viď príloha žiadosti)

nachádza sa na ulici .....................................................................................................................

Termín dokončenia budovy: .......................................................................................................

Žiadam o určenie (zmenu, zrušenie)*: súpisného čísla ........................

orientačného čísla ........................

K žiadosti prikladám:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (výpis z listu vlastníctva)
  • geometrický plán so zameraním adresného bodu budovy

Žiadam o obstaranie tabuľky s orientačným číslom a súhlasím s úhradou nákladov na obstaranie tabuľky: Áno – Nie*

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V Skýcove dňa ...............................

..........................................

podpis žiadateľa

*nehodiace sa preškrtnite

Meno, priezvisko, adresa žiadateľa (fyzická osoba)

................................................................................................................................................................

Názov a sídlo organizácie + IČO (právnická osoba)

...............................................................................................................................................................

Obecný úrad

Ul. Školská 294

951 85 Skýcov

ŽIADOSŤ o vydanie rozhodnutia o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla (súpisného
a orientačného čísla)* v zmysle § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Žiadam OcÚ v Skýcove o určenie súpisného čísla v zmysle § 2c ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhlášky č. MV SR č. 141/2015 z 23.6.2015 a zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozostavaná budova ( kód druhu stavby)................................................................ (viď príloha žiadosti)

nachádza sa na ulici ...................................................................................................................................

Termín dokončenia budovy: ......................................................................................................................

Žiadam o určenie (zmenu, zrušenie)*:

súpisného čísla .............................

orientačného čísla ..............................

z dôvodu a) prevodu vlastníctva k stavbe

b) pre účel poistenia stavby

a tento dôvod preukazujem dokladmi v prílohe žiadosti.

K žiadosti prikladám:

· právoplatné stavebné povolenie

· výpis z listu vlastníctva na pozemok

· geometrický plán so zameraním adresného bodu budovy

Žiadam o obstaranie tabuľky s orientačným číslom a súhlasím s úhradou nákladov na obstaranie tabuľky: Áno – Nie*

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V Skýcove dňa ............................. .........................................

podpis žiadateľa

* nehodiace sa preškrtnite

 

 

 

 

 

 

PRILOHA ŽIADOSTI O URČENIE SÚPISNEHO ČÍSLA (SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA)

Príloha č. 7 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

 

KÓD DRUHU STAVBY

Kód

Druh stavby

1

Priemyselná budova

2

Poľnohospodárska budova

3

Budova železníc a dráh

4

Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest

5

Budova letísk

6

Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)

7

Samostatne stojaca garáž

8

Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)

9

Bytový dom

10

Rodinný dom

11

Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

12

Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia

13

Budova ubytovacieho zariadenia

14

Budova obchodu a služieb

15

Administratívna budova

16

Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)

17

Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku

18

Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)

19

Budova pre šport a na rekreačné účely

20

Iná budova

21

Rozostavaná budova

22

Polyfunkčná budova

23

Inžinierska stavba

Posledná úprava Streda, 15 Marec 2017 09:18
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Trencin_04
Image Detail