Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 10. marca 2017
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 10. marca 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 21 Marec 2017 09:32

Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 10. marca 2017.

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila

Minárová, Alžbeta Pavková. Poslanci Ľubomír Černák a Milan

Černák prišli počas štvrtého bodu programu.

Ďalší prítomní: PaedDr. Mariana Krigovská, riaditeľka ZŠ

Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Informácie riaditeľky Základnej školy Skýcov
 5. Zámery predaja obecného majetku
 6. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 7. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019
 8. Návrh na kúpu obecného auta
 9. Žiadosť FK Skýcov (bojler)
 10. Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu, katastrálny odbor (J. Dávid)
 11. Informácie starostu obce
 12. Záver

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a riaditeľku Základnej školy Skýcov.

Starosta konštatoval, že je prítomných 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Jarmila Minárová a Alžbeta Pavková

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 5 (Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 5 (Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Informácie riaditeľky Základnej školy Skýcov
 5. Zámery predaja obecného majetku
 6. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 7. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019
 8. Návrh na kúpu obecného auta
 9. Žiadosť FK Skýcov (bojler)
 10. Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu, katastrálny odbor (J. Dávid)
 11. Informácie starostu obce
 12. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 125/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia

 

K bodu 4. Informácie riaditeľky Základnej školy Skýcov

Uznesenie č. 126/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- informácie riaditeľky Základnej školy týkajúce sa aktivít a činností v ZŠ

- požiadavku riaditeľky ZŠ na zaplatenie jednej revízie komína vo výške 40,- €, revízia sa vykonáva 2x ročne

- informácie o prepočtoch nákladov na energie (elektrina, plyn, vodné a stočné) od januára 2017

 

K bodu 5. Zámery predaja obecného majetku

Uznesenie č. 127/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer predať pozemky v k.ú. Skýcov, na ul. Družstevná,

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 96/2016 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 2.11.2016 pod č. 630/2016, a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/66 orná pôda o výmere 123 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 123 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 v prospech Jozefa Daniša a Márie Danišovej, bytom Skýcov, ul. Krátka 373.

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m².

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu).

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 128/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer predať pozemky v k.ú. Skýcov, na ul. Družstevná,

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 83/2016 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 3.10.2016 pod č. 571/2016, a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/64 orná pôda o výmere 122 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 122 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 v prospech Petra Jenisa, bytom Skýcov, Partizánska 256 a Michaely Belicovej, Ješkova Ves 82.

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m².

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

-dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu).

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 129/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer predať pozemky v k.ú. Skýcov, na ul. Družstevná,

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 101/2016 vyhotoviteľa Geodetická kancelária, IČO 37324683, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 9.11.2016 pod č. 646/2016, a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/67 orná pôda o výmere 123 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 123 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 v prospech Miroslava Žikavského, Skýcov, Družstevná 312.

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m².

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu).

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 130/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer predať pozemky v k.ú. Skýcov, na ul. Družstevná,

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

a) zámer predať pozemky v k.ú. Skýcov, na ul. Družstevná,

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 107/2016 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 30.11.2016 pod č. 692/2016, a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/69 orná pôda o výmere 120 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 120 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164,

- pozemok registra C KN parc. č. 403/70 orná pôda o výmere 4 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 2 o výmere 4 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 v prospech Iveta Žikavská, bytom Skýcov, Družstevná 310,

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m².

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu).

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 131/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Ing. Alexandra Hajdu a manželky Ing. Marty Hajduovej rod. Ivaničovej o prevod pozemkov

b) odporúča starostovi obce

- riešiť predmetnú žiadosť na ďalšom rokovaní OZ za účasti žiadateľov o prevod pozemkov

 

K bodu 6. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016

Uznesenie č. 132/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016

b) konštatuje, že

- obec eviduje k 31.12.2016 aktíva v hodnote 3 678 065,61 € (brutto), odpisy v hodnote

1 660 078,32 € a zostatkovú hodnotu 2 017 987,29 € (netto); z toho neobežný majetok v hodnote 3 554 090,51 € (odpisy tohto majetku sú vo výške 1 659 673,21 € a zostatková účtovná hodnota tohto majetku je vo výške 1 894 417,30 €); obežný majetok je v hodnote

122 547,11 €, korekcia tohto majetku je 405,11 € a netto hodnota tohto majetku je 122 142,- € a časové rozlíšenie na strane aktív je v hodnote 1 427,99 €

- obec eviduje k 31.12.2016 pasíva v hodnote 2 017 987,29 €; z toho vlastné imanie je v hodnote 1 002 464,69 €; záväzky v hodnote 221 194,86 € a časové rozlíšenie na strane pasív je v hodnote 794 327,74 €. Výsledky sú prílohou č. 1 k zápisnici.

 

K bodu 7. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019

Uznesenie č. 133/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- návrh rozpočtu obce vrátane Základnej školy na roky 2017 – 2019

- informácie starostu obce o hlavných výdavkoch a akciách na rok 2017

- interpeláciu poslanca J. Gundu, aby sa opravili WC na prízemí budovy obecného úradu, nakoľko sú v zlom stave

b) schvaľuje

- rozpočet obce a Základnej školy na rok 2017, pričom celkový rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 543 361,- € v príjmovej aj výdavkovej časti

- zvýšiť príspevok obce na energie MŠ a ŠJ zo 400,- € na 450,- € s platnosťou od 1.1.2017 (v príspevku je už zahrnutá aj alikvotná čiastka na revízie kotlov a komínov)

- rekonštrukciu WC na prízemí obecného úradu

c) konštatuje, že

- bežné príjmy OcÚ sú vo výške 532 847,- € a bežné príjmy ZŠ sú vo výške 3 504,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 283 466,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 180 593,- €

- kapitálové príjmy sú vo výške 2 500,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 47 000,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 4 510,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 32 302,- € . Rozpočet je prílohou č. 2 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Návrh na kúpu obecného auta

Uznesenie č. 134/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- kúpu osobného motorového vozidla pre potreby Obce Skýcov do maximálnej výšky 13.700,- €, formou leasingu na obdobie štyroch rokov

b) odporúča starostovi obce

- vyčísliť náklady na prevádzku a údržbu doteraz používaného obecného motorového vozidla Škody Fabia

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Žiadosť FK Skýcov (bojler)

Uznesenie č. 135/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Futbalového klubu Skýcov o finančný príspevok na nákup bojlerov na teplú vodu v šatniach futbalového klubu

b) schvaľuje

- zakúpenie 2 nových bojlerov na teplú vodu a ich výmenu

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu, katastrálny odbor (J. Dávid)

Uznesenie č. 136/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) dopĺňa Uznesenie č. 112/2016 zo dňa 7.10.2016

- posledný odstavec .... z dôvodov hodných osobitného zreteľa „v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že pozemok je nevyužívaný na okrajovej časti zastavaného územia obce a bude tvoriť priľahlú časť k  rodinnému domu a z hľadiska urbanistického riešenia bude tvoriť celok s domom, v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor č. V70/2017-4

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 137/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informácie starostu obce o

- stave rozpracovanosti projektov, ktorých realizácia bude v roku 2017

- liste adresovanom COOP JEDNOTE, SD Nitra ohľadom požadovanej rekonštrukcie vonkajšej fasády hornej predajni potravín

- podanom projekte Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci IROP na rekonštrukciu cesty II/511 Topoľčianky – Skýcov, Trenčiansky samosprávny kraj však projekt na rekonštrukciu cesty II/511 Veľké Uherce – Skýcov nepodal

- brigáde záhradkárov, ktorí vyčistili okolie chodníka do ZŠ

- materiálno-technickom zabezpečení pietnej spomienky

b) berie na vedomie

- interpeláciu poslankyne J. Minárovej, aby sa verejné osvetlenie zapínalo neskoršie, pretože vonku je už dlhšie svetlo

 

K bodu 12. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

Jarmila Minárová

Alžbeta Pavková

 

Posledná úprava Štvrtok, 15 Jún 2017 09:02
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Gardenia 09
Image Detail