Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2017 Zápisnica z 18. zasadnutia OZ zo dňa 26. mája 2017
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ zo dňa 26. mája 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 22 Jún 2017 08:10

 

Zápisnica

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 26. mája 2017.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda,

Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Ďalší prítomní: Ing. Alexander Hajdu, Marta Hajduová

Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej o prevod pozemkov
 4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 5. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 6. Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Skýcov
 7. Text do kroniky za rok 2016
 8. Zámer predaja obecného majetku
 9. Predaj obecného majetku
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a prizvaných hostí.

Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák a Ján Gunda

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej o prevod pozemkov
 4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 5. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 6. Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Skýcov
 7. Text do kroniky za rok 2016
 8. Zámer predaja obecného majetku
 9. Predaj obecného majetku
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

K bodu 3. Žiadosť Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej o prevod pozemkov

Uznesenie č. 138/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- požiadavku Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej o späťvzatí svojej žiadosti o prevod pozemkov

 

K bodu 4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 139/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia. Starosta obce informoval o nákladoch na prevádzku a údržbu obecného auta a odôvodnil, že vzhľadom na kosenie v obci sa ešte nezačalo s rekonštrukciou WC na prízemí obecného úradu.

b) odporúča starostovi obci

- približne naceniť rekonštrukciu WC na prízemí obecného úradu

 

K bodu 5. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Uznesenie č. 140/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

a) berie na vedomie

- záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. Je prílohou zápisnice č. 1.

- odporúčajúce stanovisko hlavnej kontrolórky obce k schváleniu záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016 bez výhrad

b) konštatuje, že

- príjmy obce za rok 2016 dosiahli výšku 587 360,87 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 104,1 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 16 020,57 €, celkové príjmy rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 603 381,44 €

- príjmy ZŠ dosiahli výšku 2 352,16 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 99,96 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu ZŠ nemala, celkové príjmy rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 2 352,16 €

- celkové príjmy obce so ZŠ za rok 2016 dosiahli výšku 589 713,03 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 104,09 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 16 020,57 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 605 733,60 €

- výdavky OcÚ za rok 2016 dosiahli výšku 328 541,26 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 88,59 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 12 358,44 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 340 899,70 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 191 183,21 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 97,69 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu ZŠ nemala, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 191 183,21 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za rok 2016 dosiahli výšku 519 724,47 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 91,73 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 12 358,44 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 532 082,91 €

- prebytok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv bol v sume 40 183,44 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

- zostatok finančných operácií v sume 23 731,80 €, bude tiež zdrojom rezervného fondu obce

- upravené hospodárenie obce vo výške 63 915,24 € je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.

c) schvaľuje

- záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad

- na účet Rezervného fondu odviesť za rok 2016 sumu vo výške 63 915,24 €, čo predstavuje upravené hospodárenie obce

- použiť na realizáciu diela „Cestný rigol Skýcov“ na ul. Mierová finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 40 543,78 €

- úpravu rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 40 544,- €

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 6. Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Skýcov

Uznesenie č. 141/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- vyradenie kníh z Obecnej knižnice Skýcov v celkovej sume 72,01 €

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 7. Text do kroniky za rok 2016

Uznesenie č. 142/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- text do kroniky za rok 2016

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Zámer predaja obecného majetku

Uznesenie č. 143/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer predať pozemky v k.ú. Skýcov, na ul. Hlavná,

- pozemok v registri E KN odčlenený zparc.č. 1715/1 vodná plocha a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1565/4 záhrada t.j. diel č. 5 o výmere 6 m² vytvorený GP č. 21/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 23.3.2017 pod č. 119/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov, zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

- pozemok v registri E KN odčlenený z parc.č. 1715/1 vodná plocha a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1565/3 zastavaná plocha t.j. diel č. 6 o výmere 158 m² vytvorený GP č. 21/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 23.3.2017 pod č. 119/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov, zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

- pozemok v registri E KN odčlenený z parc.č. 1715/1 vodná plocha a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 308/8 vodná plocha t.j. diel č. 7 o výmere 11 m² vytvorený GP č. 21/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 23.3.2017 pod č. 119/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov, zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

- v prospech Marty Pavkovej rod. Horváthovej, Skýcov, Hlavná 198, Mariána Pavkova, Skýcov, Hlavná 198, Miloša Pavkova, Dolné Zelenice č. 127 a Martiny Jenisovej rod. Pavkovej, Skýcov, Hlavná 198.

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m².

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- pozemok je užívaný ako záhrada a dvor pri  rodinnom dome, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Z hľadiska urbanistického riešenia bude tvoriť celok s domom a dvorom. Pre Obec je tento pozemok neupotrebiteľný, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu).

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Predaj obecného majetku

Uznesenie č. 144/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 83/2016 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 3.10.2016 pod č. 571/2016, a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/64 orná pôda o výmere 122 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 122 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164.

Petrovi Jenisovi, bytom Skýcov, Partizánska 256 a Michaele Belicovej, Ješkova Ves 82

za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcíz dôvodu, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok. Všetky ďalšie úkony potrebné k prevodu nehnuteľného majetku zabezpečuje a hradí kupujúci.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 145/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 101/2016 vyhotoviteľa Geodetická kancelária, IČO 37324683, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 9.11.2016 pod č. 646/2016, a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/67 orná pôda o výmere 123 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 123 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164.

Miroslavovi Žikavskému, Skýcov, Družstevná 312

za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcíz dôvodu, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok. Všetky ďalšie úkony potrebné k prevodu nehnuteľného majetku zabezpečuje a hradí kupujúci.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 146/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 107/2016 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 30.11.2016 pod č. 692/2016, a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/69 orná pôda o výmere 120 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 120 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164,

- pozemok registra C KN parc. č. 403/70 orná pôda o výmere 4 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 2 o výmere 4 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164,

Ivete Žikavskej, bytom Skýcov, Družstevná 310

za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok. Všetky ďalšie úkony potrebné k prevodu nehnuteľného majetku zabezpečuje a hradí kupujúci.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 147/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 96/2016 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 2.11.2016 pod č. 630/2016, a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/66 orná pôda o výmere 123 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 123 m2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164.

Jozefovi Danišovi a Márii Danišovej rod. Matejovej, bytom Skýcov, ul. Krátka 373.

za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcíz dôvodu, žedotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok. Všetky ďalšie úkony potrebné k prevodu nehnuteľného majetku zabezpečuje a hradí kupujúci.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 148/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť firmy SKYDENT a.s. Skýcov na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove bývalej požiarnej zbrojnice

- žiadosť p. I. Zuziakovej o predĺženie nájomnej zmluvy v byte

- informáciu o ukončenom verejnom obstarávaní na projekt Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu Skýcov

- informáciu o stave rozpracovanosti IBV na ul. Družstevná a príprave projektovej dokumentácie na inžinierske siete

- ukončenie verejného obstarávania na projekt Zážitkové miesto pre naše deti, ktorý sa bude realizovať cez LEADER

- informáciu, že ZsVS plánuje robiť výmenu vodovodného potrubia na ul. Za Humnami a príprave projektovej dokumentácie na kanalizáciu na ul. Za Humnami

- interpeláciu poslanca Ing. Romana Černáka, že je potrebné umiestniť na vstupy do obce tabule, že obec je monitorovaná kamerovým systémom

- upozornenie poslanca Ing. Romana Černáka, či by nebolo vhodné osadiť dopravnú značku pri výjazde od f. Skydent smerom na ul. Hlavná

b) schvaľuje

- rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove bývalej požiarnej zbrojnice vo výške 1.500,- € a poveruje starostu obce podpísať dodatok č. 4 k nájomnej zmluve budovy bývalej požiarnej zbrojnice, ktorým sa uníži štvrťročné nájomné za III.,  IV. štvrťrok 2017 a I. štvrťrok 2018 o sumu 500 €

- predĺžiť nájom pre p. I. Zuziakovú do 30.6.2018 a prizvať nájomkyňu na ďalšie rokovanie OZ

- prideliť voľný byt v bytovke 6 BJ p. Andree Hirschovej s druhom a deťmi

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod.

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

Mgr. Tomáš Kolembus , starosta obce

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák

Ján Gunda

 

Posledná úprava Sobota, 26 August 2017 12:06
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
smeti_2011_...
Image Detail