Úvod Starosta informuje Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Alexander Hajdu
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 17 až 15 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra polooblačno, miestami dážď a búrky, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 22 až 24 °C.

Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Alexander Hajdu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:02

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok a):

- pozemok v registri E KN,  časť parc.č. 305/1 – (diel č. 3) o výmere 1 m2 pričlenený k pozemku parc.č. 167/3 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 30.6.2017 pod č.  322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako ostatná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov v prospech Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej, bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2,

- pozemok v registri E KN,  časť parc.č. 305/1 – (diel č. 9) o výmere 5 m2 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 30.6.2017 pod č.  322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako ostatná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov v prospech Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej, bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2,

- pozemok v registri E KN,  časť parc.č. 308 – (diel č. 4) o výmere 44 m2 pričlenený k pozemku parc.č. 167/3 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 30.6.2017 pod č.  322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako vodná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov v prospech Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej, bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2,

- pozemok v registri E KN,  časť parc.č. 308 – (diel č. 8) o výmere 11 m2 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 30.6.2017 pod č.  322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako vodná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov v prospech Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej, bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2,

 

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m2

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- dotknutá časť pozemku susedí s pozemkom žiadateľa a už cca 20 rokov pozemok užíva ako záhradu. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

c) podmienkou predaja je zriadenie vecného bremena na novovzniknutej parcela registra „C“ p.č. 308/9 s výmerou 17 m2 , ktorá bola zameraná Geometrickým plánom č. 67/2017 od Ing. Ľuboša Daniša. Povinní z vecného bremena, Ing. Alexander Hajdu a manželka Marta Hajduová rod. Ivaničová, obaja bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2, ako výluční vlastníci pozemku parcela registra „C“ p.č. 308/9 zriaďujú v prospech oprávneného Obce Skýcov, vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na tejto nehnuteľnosti

- zriadenie a uloženie kanalizačného potrubia

- právo prístupu, prechodu a prejazdu za účelom užívania, údržby, prevádzkovania, opravy, kontroly, revízie a odstránenia kanalizačného potrubia a to na celej parcele CKN p.č. 308/9 v k.ú. Skýcov.

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa viaže k nehnuteľnosti parcele CKN p.č. 308/9, t.j. pôsobí „in rem“.

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú.

 

Doba zverejnenia: od 12.9.2017 do 27.9.2017

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov

 

V Skýcove  dňa 12.9.2017

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

Posledná úprava Pondelok, 11 September 2017 13:05
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
akademia201...
Image Detail