Úvod Starosta informuje Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Jozef Kačenga
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 17 až 15 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra polooblačno, miestami dážď a búrky, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 22 až 24 °C.

Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Jozef Kačenga PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:06

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 9/2017 vyhotoviteľa 1.GEO, s.r.o, IČO 44851014, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 10.5.2017 pod č.  217/2017 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/72 orná pôda o výmere 104 m2 a parc. č. 403/73 orná pôda o výmere 8 m2, ktoré vznikli odčlenením dielov  č. 1 a č. 2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164.

 

 

 

Jozefovi Kačengovi, nar. 22.12.1984 a Eve Kačengovej nar. 11.11.1981, bytom Sama Chalúpku 1981/4, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Cena nehnuteľnosti: 2,20 €/m²

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu)

Poznámka:

Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa na predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove uznesením č. 128/2017 dňa 10.3.2017.

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove.

 

Doba zverejnenia: . od 12.9.2017 do 27.9.2017

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov

 

V Skýcove  dňa 12.9.2017

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

Posledná úprava Pondelok, 11 September 2017 13:08
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
akademia201...
Image Detail