Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2017 Zápisnica z 19. zasadnutia OZ zo dňa 25. augusta 2017
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Zápisnica z 19. zasadnutia OZ zo dňa 25. augusta 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:20

Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 25. augusta 2017.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.


Ďalší prítomní: Iveta Zuziaková, Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Predaj obecného majetku (rod. Pavková)
 5. Zámer predaja obecného majetku (Kačenga, Hajdu, Husáková)
 6. Výročná správa Obce Skýcov za rok 2016 (spojená individuálna aj konsolidovaná)
 7. Správy audítora za rok 2016
 8. Rozbor hospodárenia za 1. a 2. štvrťrok 2017
 9. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných poslancov a prizvaných hostí.

Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice:  Milan Černák a Ing. Roman Černák

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák,  J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Predaj obecného majetku (rod. Pavková)
 5. Zámer predaja obecného majetku (Kačenga, Hajdu, Husáková)
 6. Výročná správa Obce Skýcov za rok 2016 (spojená individuálna aj konsolidovaná)
 7. Správy audítora za rok 2016
 8. Rozbor hospodárenia za 1. a 2. štvrťrok 2017
 9. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 149/2017

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia

- informáciu pre prizvanú p. Zuziakovú, ktorej bolo oznámené, že opätovne po ukončení nájomnej zmluvy bude ďalší prenájom uskutočnený v zmysle zákona zverejnením zámeru obce o prenájme

- informáciu starostu obce o predbežnom odhade rekonštrukcie WC na prízemí a o zaslaní žiadosti o dotáciu na Úrad vlády, kde by sa po schválení dotácie uskutočnila rekonštrukcia WC na prízemí, WC a kuchynka na obecnom úrade

- interpeláciu poslanca Ľubomíra Černáka, aby sa pri rekonštrukcii WC na obecnom úrade urobili zvlášť toalety pre ženy a zvlášť pre mužov

 

K bodu 4. Predaj obecného majetku (rod. Pavková)

Uznesenie č. 150/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov

- pozemok v registri E KN odčlenený z parc.č. 1715/1 vodná plocha a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1565/4 záhrada t.j. diel č. 5 o výmere 6 m² vytvorený GP č. 21/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 23.3.2017 pod č.  119/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov, zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

- pozemok v registri E KN odčlenený z parc.č. 1715/1 vodná plocha a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1565/3 zastavaná plocha t.j. diel č. 6 o výmere 158 m² vytvorený GP č. 21/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 23.3.2017 pod č.  119/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov, zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

- pozemok v registri E KN odčlenený z parc.č. 1715/1 vodná plocha a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 308/8 vodná plocha t.j. diel č. 7 o výmere 11 m² vytvorený GP č. 21/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 23.3.2017 pod č.  119/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov, zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

- v prospech Marty Pavkovej rod. Horváthovej, Skýcov, Hlavná 198, Mariána Pavkova, Skýcov, Hlavná 198, Miloša Pavkova, Dolné Zelenice č. 127 a Martiny Jenisovej rod. Pavkovej, Skýcov, Hlavná 198.

za cenu 2,20 €/m² v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok je užívaný ako záhrada a dvor pri  rodinnom dome, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Z hľadiska urbanistického riešenia bude tvoriť celok s domom a dvorom. Pre Obec je tento pozemok  neupotrebiteľný a odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Zámer predaja obecného majetku (Kačenga, Hajdu, Husáková)

Uznesenie č. 151/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer predať nehnuteľný majetok

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 9/2017 vyhotoviteľa 1.GEO, s.r.o, IČO 44851014, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 10.5.2017 pod č.  217/2017 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/72 orná pôda o výmere 104 m2 a parc. č. 403/73 orná pôda o výmere 8 m2, ktoré vznikli odčlenením dielov  č. 1 a č. 2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 v prospech Jozefa Kačengu, nar. 22.12.1984 a Evy Kačengovej, nar. 11.11.1981, bytom Sama Chalúpku 1981/4, 052 01 Spišská Nová Ves

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m².

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu)

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 152/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer predať nehnuteľný majetok

- pozemok v registri E KN,  časť parc.č. 305/1 – (diel č. 3) o výmere 1 m2 pričlenený k pozemku parc.č. 167/3 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 30.6.2017 pod č.  322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako ostatná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov v prospech Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej, bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2,

- pozemok v registri E KN,  časť parc.č. 305/1 – (diel č. 9) o výmere 5 m2 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 30.6.2017 pod č.  322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako ostatná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov v prospech Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej, bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2,

- pozemok v registri E KN,  časť parc.č. 308 – (diel č. 4) o výmere 44 m2 pričlenený k pozemku parc.č. 167/3 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 30.6.2017 pod č.  322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako vodná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov v prospech Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej, bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2,

- pozemok v registri E KN,  časť parc.č. 308 – (diel č. 8) o výmere 11 m2 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 30.6.2017 pod č.  322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako vodná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov v prospech Ing. Alexandra Hajdu a manželky Marty Hajduovej rod. Ivaničovej, bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2,

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m2

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- dotknutá časť pozemku susedí s pozemkom žiadateľa a už cca 20 rokov pozemok užíva ako záhradu. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

c) podmienkou predaja je zriadenie vecného bremena na novovzniknutej parcela registra „C“ p.č. 308/9 s výmerou 17 m2 , ktorá bola zameraná Geometrickým plánom č. 67/2017 od Ing. Ľuboša Daniša. Povinní z vecného bremena, Ing. Alexander Hajdu a manželka Marta Hajduová rod. Ivaničová, obaja bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2, ako výluční vlastníci pozemku parcela registra „C“ p.č. 308/9 zriaďujú v prospech oprávneného Obce Skýcov, vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na tejto nehnuteľnosti

- zriadenie a uloženie kanalizačného potrubia

- právo prístupu, prechodu a prejazdu za účelom užívania, údržby, prevádzkovania, opravy, kontroly, revízie a odstránenia kanalizačného potrubia a to na celej parcele CKN p.č. 308/9 v k.ú. Skýcov.

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa viaže k nehnuteľnosti parcele CKN p.č. 308/9, t.j. pôsobí „in rem“.

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu).

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 153/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer predať nehnuteľný majetok

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 76/2017 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o, IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 21.7.2017 pod č.  364/2017 a to:

- pozemok registra E KN časť parc. č. 1842/1 (diel č. 1) o výmere 40 m2 pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1842/233 zameraný GP č. 76/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 21.7.2017 pod č.  364/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako lesný pozemok zapísaný na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov v prospech Magdalény Husákovej, rod. Stromková, bytom M.R.Štefánika 383/9, 951 85 Skýcov,

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,20 €/m².

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja (prevodu)

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Výročná správa Obce Skýcov za rok 2016 (spojená individuálna aj konsolidovaná)

Uznesenie č. 154/2017

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- spojenú individuálnu aj konsolidovanú výročnú správu Obce Skýcov za rok 2016

b) schvaľuje

- spojenú individuálnu aj konsolidovanú výročnú správu Obce Skýcov za rok 2016 bez výhrad. Spojená individuálna aj konsolidovaná výročná správa je prílohou č. 1 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Správy audítora za rok 2016

 

Uznesenie č. 155/2017

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016

- správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Skýcov z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016

Správy sú prílohou č. 2 k zápisnici.

 

K bodu 8. Rozbor hospodárenia za 1. a 2. štvrťrok 2017

Uznesenie č. 156/2017

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 1. a 2. štvrťrok 2017

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu rozboru hospodárenia obce za 1. a 2. štvrťrok 2017

b) konštatuje, že

- príjmy obce spolu so ZŠ za 1. štvrťrok 2017 dosiahli výšku 159 217,85 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 29,30 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 32 946,49 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 192 164,34 €

- výdavky OcÚ za 1. štvrťrok 2017 dosiahli výšku 68 119,92 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 18,78 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 3 835,51 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 71 955,43 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 37 277,96 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 20,64 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu ZŠ nemala, celkové výdavky rozpočtu ZŠ dosiahli výšku 37 277,96 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. štvrťrok 2017 dosiahli výšku 105 397,88 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 19,40 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 3 835,51 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 109 233,39 €

- príjmy obce spolu so ZŠ za 2. štvrťrok 2017 dosiahli výšku 348 708,08 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 59,72 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 38 038,40 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 386 746,48 €

- výdavky OcÚ za 2. štvrťrok 2017 dosiahli výšku 198 029,11 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 49,10 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 26 013,77 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 224 042,88 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 85 067,61 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 47,10 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu ZŠ nemala, celkové výdavky rozpočtu ZŠ dosiahli výšku 85 067,61 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za 2. štvrťrok 2017 dosiahli výšku 283 096,72 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 48,48 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 26 013,77 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 309 110,49 €

c) schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 1. a 2. štvrťrok 2017. Rozbory hospodárenia sú prílohou č. 3 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017

Uznesenie č. 157/2017

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2017

b) schvaľuje

- úpravu rozpočtu, pričom celkový upravený rozpočet  je vyrovnaný a to vo výške 592 358,- € v príjmovej aj výdavkovej časti. Rozpočtové opatrenie je prílohou č. 4 k zápisnici.

c) konštatuje, že

- bežné príjmy sú po úprave vo výške 536 351,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 281 966,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 180 593,- €

- kapitálové príjmy sú po úprave vo výške 2 500,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 97 497,- €, finančné operácie v príjmovej časti sú po úprave vo výške 53 507,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 32 302,- €

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 158/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o

- stave projektov na rekonštrukciu ul. Mierovej, výstavbu rozhľadne, IBV – 3 rodinné domy a inžinierskych sieťach k nim

-  o liste, ktorý bol zaslaný na Lesy SR na základe opakovaných sťažností obyvateľov z ul. Za Humnami a Konopniská

- upozornení f. SKYDENT na havarijný stav garáže, ktorú má firma v prenájme

- utvorení 1 volebného okrsku v obci Skýcov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017 a určení volebnej miestnosti veľkej zasadačky OcÚ

- pripravovaní projektu na rekonštrukciu kanalizácie a vody na ul. Za Humnami, ktorý bude následne podaný na žiadosť o dotáciu cez Environmentálny fond

- preplatení 95 % nákladov na detské ihrisko cez mikroregión Tríbečsko

- osadení dopravných značiek pri kostole

- zrealizovaných akciách Skýcovské hody a Náučný partizánsky chodník Skýcov – Zlatno, za čo vyslovil starosta poďakovanie poslancom, ktorí pomohli pri ich organizovaní

- vyhotovení geometrických plánov na IBV – 3 rodinné domy a na areál ihriska, ktoré boli predložené na zápis do katastra

- pripravovaní projektu na zakúpenie obecného traktora s možnosťou prikúpenia nadstavcov na posýpanie, mulčovanie a ramena a projektu na streetworkoutové ihrisko

- požiadavke MB Elektro servis, s.r.o. v zastúpení p. Mariána Bernáta o ukončenie nájomnej zmluvy na budovu kultúrneho domu

b) súhlasí

- s požiadavkou Futbalového klubu Skýcov na zapožičiavanie obecného vozidla Škody Fabia na vozenie futbalistov na zápasy mimo obce. Je potrebné splnomocniť na vedenie predmetného motorového vozidla minimálne 2 zodpovedné osoby.

Hlasovanie: za: 7     (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

c) berie na vedomie interpeláciu

- poslanca Ľubomíra Černáka o zakrytie pieskoviska v Materskej škole Skýcov

- poslancov na preklasifikovanie školských bytov pri základnej škole, ktoré sú v prenájme, na rodinné domy

- poslanca Ing. Romana Černáka, aby sa vyhlásilo v obecnom rozhlase, že po obci chodia cudzí ľudia, a aby sa obyvatelia vo vlastnom záujme zamykali

 

K bodu 11. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.00 hod.

 

Zapísala:

Mgr. Janka Medvecová

 

Mgr. Tomáš Kolembus

 

starosta obce

 

Overovatelia:

Milan Černák                                                                              ........................................

 

Ing. Roman Černák                                                                    ........................................

 

Posledná úprava Streda, 25 Október 2017 14:58
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Macko Uško
Image Detail