Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2017 Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 13. októbra 2017
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 13. októbra 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 19 Október 2017 13:39

Zápisnica

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 13. októbra 2017.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda,

Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Ospravedlnený poslanec Milan Černák


Ďalší prítomní: PaedDr. Mariana Krigovská

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Informácie riaditeľky ZŠ Skýcov
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2016/2017
 6. Predaj obecného majetku (p. Hajdu, p. Husáková, p. Kačenga)
 7. Návrh výmeny okien na školskej bytovke
 8. Prerokovanie IBV – 3 RD
 9. Návrh na výstavbu prístrešku nad pieskoviskom pre deti MŠ Skýcov
 10. Návrh na kúpu traktorovej kosačky
 11. Organizačné zabezpečenie 70. výročia DH Skýcovanka
 12. Návrh na rekonštrukciu kancelárie OcÚ
 13. Informácie o príprave vydania knihy – monografie o obci
 14. Informácie starostu obce
 15. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a prizvaných hostí.

Starosta konštatoval, že sú prítomní 6 poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Alžbeta Pavková a Ing. Milan Krigovský

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

Hlasovanie: za:6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácie riaditeľky ZŠ Skýcov
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017
 5. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 6. Predaj obecného majetku (p. Hajdu, p. Husáková, p. Kačenga)
 7. Návrh výmeny okien na školskej bytovke
 8. Prerokovanie IBV – 3 RD
 9. Návrh na výstavbu prístrešku nad pieskoviskom pre deti MŠ Skýcov
 10. Návrh na kúpu traktorovej kosačky
 11. Organizačné zabezpečenie 70. výročia DH Skýcovanka
 12. Návrh na rekonštrukciu kancelárie OcÚ
 13. Informácie o príprave vydania knihy – monografie o obci
 14. Informácie starostu obce
 15. Záver

 

K bodu 3. Informácie riaditeľky ZŚ Skýcov

Uznesenie č. 159/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- informácie riaditeľky Základnej školy Skýcov o zahájení nového školského roku 2017/2018

s počtom žiakov 60.

 

K bodu 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017

Uznesenie č. 160/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

b) schvaľuje

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 161/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia.

b) odporúča starostovi obce

- prekvalifikovať účel stavby – školskej bytovky na rodinný dom

- vypíliť stromy na balkóne bytovky

 

K bodu 6. Predaj obecného majetku (p. Hajdu, p. Husáková, p. Kačenga)

Uznesenie č. 162/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

schvaľuje

a) predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov

- pozemok v registri E KN, časť parc.č. 305/1 – (diel č. 3) o výmere 1 m2 pričlenený k pozemku parc.č. 167/3 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 30.6.2017 pod č. 322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako ostatná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

- pozemok v registri E KN, časť parc.č. 305/1 – (diel č. 9) o výmere 5 m2 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 30.6.2017 pod č. 322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako ostatná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

- pozemok v registri E KN, časť parc.č. 308 – (diel č. 4) o výmere 42 m2 pričlenený k pozemku parc.č. 167/3 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 30.6.2017 pod č. 322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako vodná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

- pozemok v registri E KN, časť parc.č. 308 – (diel č. 8) o výmere 11 m2 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 30.6.2017 pod č. 322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako vodná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov


- pozemok v registri E KN, časť parc.č. 308 – (diel č. 15) o výmere 2 m2 pričlenený k pozemku parc.č. 167/3 zameraný GP č. 67/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 30.6.2017 pod č. 322/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako vodná plocha zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

Ing. Alexandrovi Hajduovi a manželke Marte Hajduovej rod. Ivaničovej, bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2,

b) za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že dotknutá časť pozemku susedí s pozemkom žiadateľa a už cca 20 rokov pozemok užíva ako záhradu.

c) podmienkou predaja je zriadenie vecného bremena na novovzniknutej parcela registra „C“ p.č. 308/9 s výmerou 17 m2 , ktorá bola zameraná Geometrickým plánom č. 67/2017 od Ing. Ľuboša Daniša. Povinní z vecného bremena, Ing. Alexander Hajdu a manželka Marta Hajduová rod. Ivaničová, obaja bytom Nitra – Staré Mesto, Kollárova 1501/2, ako výluční vlastníci pozemku parcela registra „C“ p.č. 308/9 zriaďujú v prospech oprávneného Obce Skýcov, vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na tejto nehnuteľnosti

- zriadenie a uloženie kanalizačného potrubia

- právo prístupu, prechodu a prejazdu za účelom užívania, údržby, prevádzkovania, opravy, kontroly, revízie a odstránenia kanalizačného potrubia a to na celej parcele CKN p.č. 308/9 v k.ú. Skýcov.

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa viaže k nehnuteľnosti parcele CKN p.č. 308/9, t.j. pôsobí „in rem“.

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 163/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku Obce Skýcov

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 76/2017 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o, IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 21.7.2017 pod č. 364/2017 a to:

- pozemok registra E KN časť parc. č. 1842/1 (diel č. 1) o výmere 40 m2 pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1842/233 zameraný GP č. 76/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 21.7.2017 pod č. 364/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako lesný pozemok zapísaný na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

Magdaléne Husákovej, rod. Stromkovej, bytom M.R.Štefánika 383/9, 951 85 Skýcov,

za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 164/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku Obce Skýcov

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 9/2017 vyhotoviteľa 1.GEO, s.r.o, IČO 44851014, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 10.5.2017 pod č. 217/2017 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/72 orná pôda o výmere 104 m2 a parc. č. 403/73 orná pôda o výmere 8 m2, ktoré vznikli odčlenením dielov č. 1 a č. 2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164.

Jozefovi Kačengovi, nar. 22.12.1984 a Eve Kačengovej nar. 11.11.1981, bytom Sama Chalúpku 1981/4, 052 01 Spišská Nová Ves

za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Návrh na výmenu okien na školskej bytovke

Uznesenie č. 165/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

odporúča starostovi obce

- odložiť výmenu okien na školskej bytovke na budúci rok 2018 po zimných mesiacoch

 

K bodu 8. Prerokovanie IBV – 3 RD

Uznesenie č. 166/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- informácie starostu obce ohľadom individuálnej bytovej výstavby – 3 rodinných domov, na pozemkoch pri základnej škole, kde v súčasnosti prebieha stavebné konanie (stavebné povolenia by mali byť pripravené v januári 2018), následne bude verejné obstarávanie

 

K bodu 9. Návrh na výstavbu prístrešku nad pieskoviskom pre deti MŠ Skýcov

Uznesenie č. 167/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- výstavbu prístrešku nad pieskoviskom pre deti MŠ Skýcov

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Návrh na kúpu traktorovej kosačky

Uznesenie č. 168/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

odporúča starostovi obce

- poveriť p. Milana Dávida a p. Igora Žigu výberom kosačky

- pripraviť a zrealizovať verejné obstarávanie

schvaľuje

- kúpu traktorovej kosačky pre obecný úrad

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Organizačné zabezpečenie 70. výročia DH Skýcovanka

Uznesenie č. 169/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- informácie p. Štefana Juríka a p. Petra Pavkova o organizačnom zabezpečení 70. výročia Dychovej hudby Skýcovanka v spolupráci s obcou, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.11.2017 s nasledovným program:

- svätá omša v kostole za zomrelých aj žijúcich členov DH Skýcovanka

- koncert DH Skýcovanka v kultúrnom dome

- po koncerte posedenie pre členov a pozvaných hostí v priestoroch základnej školy

- časť nákladov na organizačné zabezpečenie bude uhradená z rozpočtu obce

 

K bodu 12. Návrh na rekonštrukciu kancelárie OcÚ

Uznesenie č. 170/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- informácie starostu obce ohľadom návrhu rekonštrukcie kancelárie obecného úradu

 

K bodu 13. Informácie o príprave vydania knihy – monografie o obci

Uznesenie č. 171/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- informácie starostu obce o príprave vydania knihy – monografie o obci, ktorú pripravujú p. Mgr. Helena Juríková a p. Mgr. Jozef Zvolenský

 

K bodu 14. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 172/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informácie

- o výmene plotu na cintoríne

- o sťažnostiach občanov na ničenie plotov lesnou zverou. Obec zaslala list na LESY SR Banská Bystrica, ktorým požadovala riešenie tohto problému a ich odpoveď.

- o prebiehajúcej rekonštrukcii hornej predajni JEDNOTY COOP SD Nitra

- o podaní žiadostí na VÚC Nitra na dotáciu na šport, kultúru a cestovný ruch

- o rekonštrukcii cesty II/511 Topoľčianky – Skýcov

- o pamätníku I. a II. svetovej vojny pri kostole a žiadosti obce o jeho zapísanie do zoznamu kultúrnych pamiatok

- o ukončení nájomnej zmluvy kultúrneho domu p. M. Bernáta k 1.1.2018

- o umiestnení veľkého kompostéra na ul. Tabaková

- o zakúpení novej nástenky pri dom smútku

- o návšteve pracovníka SOZA ohľadom uskutočnených akcií obce

- interpeláciu poslankyne Jarmily Minárovej, aby sa pri úmrtí občana odovzdávali nielen kľúče od domu smútku, ale aby to bolo skontrolované a zabezpečené tak, že rodina zosnulého nebude musieť  riešiť žiadne problémy s jeho prevádzkou

 

K bodu 15. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce

 

Overovatelia:

Alžbeta Pavková

Ing. Milan Krigovský

 

Posledná úprava Streda, 22 November 2017 13:02
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
motocross_2...
Image Detail