Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2018 Zápisnica z 22 zasadnutia OZ zo dňa 9. marca 2018
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 18 až 16 °C a najvyššie denné teploty 26 až 28 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 24 až 26 °C.

Zápisnica z 22 zasadnutia OZ zo dňa 9. marca 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 14 Marec 2018 09:27

Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 9. marca 2018

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková. Poslanec Milan Černák bol ospravedlnený.

 

Ďalší prítomní: Jaroslav Žikavský, Emil Bodor, Peter Michalisko, Martina Michalisková, PaedDr. Mariana Krigovská

Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 5. Žiadosť o prenájom pozemkov (L.A.M.A. GROUP, s.r.o.)
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Skýcov)
 7. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá MŠ)
 8. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá PZ)
 9. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (pozemok na obecnej tržnici)
 10. Návrh na kúpu pozemku (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)
 11. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Mierová)
 12. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 13. Žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku
 14. Návrh na vyradenie majetku obce
 15. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020
 16. Informácie starostu obce
 17. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a prizvaných hostí.

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Černák a Ján Gunda

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu. Starosta obce navrhol preložiť bod č. 3 hneď po bode č. 5.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania so zmenou navrhnutou starostom obce.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 4. Žiadosť o prenájom pozemkov (L.A.M.A. GROUP s.r.o.)
 5. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Skýcov)
 7. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá MŠ)
 8. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá PZ)
 9. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (pozemok na obecnej tržnici)
 10. Návrh na kúpu pozemku (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)
 11. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Mierová)
 12. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 13. Žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku
 14. Návrh na vyradenie majetku obce
 15. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020
 16. Informácie starostu obce
 17. Záver

 

K bodu 3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Uznesenie č. 181/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- informáciu starostu obce o schválení žiadosti o NFP na rekonštrukciu ul. Mierovej

- súhlas p. Jaroslava Žikavského, bytom Mierová 366/35, Skýcov s predajom časti svojho pozemku parc. č. 1603/1 za cenu 1,- €/m2

b) odporúča starostovi obce

- dať prerobiť geometrický plán a pripraviť návrh na kúpu predmetného pozemku

 

K bodu 4. Žiadosť o prenájom pozemkov (L.A.M.A. GROUP s.r.o.)

Uznesenie č. 182/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11. ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

a) berie na vedomie

- žiadosť f. L.A.M.A. GROUP s.r.o., Tabaková 96, Skýcov o prenájom pozemkov

b) konštatuje

- že v súčasnosti obhospodaruje predmetné pozemky f. AGROK s.r.o. a vzhľadom k tomu, že medzi f. AGROK s.r.o. a f. L.A.M.A. GROUP s.r.o. nie je prípustná dohoda, na ďalšom rokovaní OZ poslanci rozhodnú, či má obec zámer prenajať pozemky o výmere 66307 m2, ktoré obhospodaruje f. AGROK s.r.o. a následne sa bude postupovať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Žiadosť je prílohou č. 1 k zápisnici.

 

K bodu 5. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 183/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia

- informáciu starostu obce o spolufinancovaní havarijnej situácie strechy na budove základnej školy, čerpadla na kúrení a ponechaní vratky za plyn ZŠ

b) odporúča starostovi obce

- osloviť a zistiť možnosti vystúpenia ďalších skupín na NPCH Zlatno – Skýcov, vzhľadom k tomu, že skupina Kandráčovci má tento termín obsadený

 

K bodu 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Skýcov)

Uznesenie č. 184/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nanebovzatia Panny Márie o poskytnutie dotácie. Žiadosť je prílohou č. 2 k zápisnici.

b) neschvaľuje

- poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá MŠ)

Uznesenie č. 185/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer prenajať nehnuteľný majetok

- nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to stavbu Materská škola na ulici Školská v Skýcove, súpisné číslo 296, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 231 o výmere 380 m2 ako aj priľahlý pozemok o výmere 1103 m2 od 1.1.2019 do 31.12.2028 (obdobie 10 rokov)

b) spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu prenájmu 10.055,- € ročne.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- udržanie zamestnanosti obyvateľov

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením prenájmu

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá PZ)

Uznesenie č. 186/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer prenajať nehnuteľný majetok

- nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to stavbu Požiarna zbrojnica na ulici Hlavná v Skýcove, súpisné číslo 21, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 171/1 o výmere 158 m2 a priľahlý pozemok od 1.1.2019 do 31.12.2028 (obdobie 10 rokov)

b) spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu prenájmu 8.550,- € ročne.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- udržanie zamestnanosti obyvateľov

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením prenájmu

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (pozemok na obecnej tržnici)

Uznesenie č. 187/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :

a) zámer prenajať nehnuteľný majetok

- nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to časť pozemku registra „C“ parc.č. 212 na ulici Školská v Skýcove o výmere 30,78 m2 na dobu neurčitú

b) spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu prenájmu 360,- € ročne.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- umiestnenie predajného stánku so sortimentom tovaru, ktorý v obci v inej predajni nie je

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením prenájmu

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Návrh na kúpu pozemkou (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)

Uznesenie č. 188/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- návrh na kúpu pozemku ul. Topoľčianska od p. Vendelína Matejova smerom k vodojemu po p. Ľubomíra Hosťoveckého – parc.č. 1402/5 o výmere 1132 m2

b) schvaľuje

kúpu pozemku

Predávajúci Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36550949 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 750, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 135/2017, vyhotovenom dňa 20.12.2017 vyhotoviteľom geo.flexs.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 27.12.2017 pod č. 693/2017 a to:

- parc.č. 1402/5 o výmere 1132 m² odčlenená od pozemku registra C KN parc.č. 1402/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1662 m² za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 53/2018 vypracovaného znalcom Ing. Petrom Števulom, Kráľová pri Senci 1516 dňa 24.2.2018 v celkovej výške 4610 Eur.

 

Predmetný pozemok na ktorom je inžinierska stavba, miestna a účelová komunikácia, je potrebný k rozšíreniu siete miestnych komunikácií v obci k rodinným domom.

c) poveruje starostu obce

- uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, ktorá je výlučným vlastníkom predmetného pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Mierová)

Uznesenie č. 189/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

kúpu pozemkov

Predávajúci v I. rade: Veronika Nyergešová rod. Belicová, nar. 21.02.1943, bytom Kopanická č. 307/1, 951 93 Machulince je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1302, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2017, vyhotovenom dňa 12.07.2017 vyhotoviteľom geo.flexs.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 17.07.2017 pod číslom 347/2017 a to:

- diel č. 1 o výmere 16 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 225/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 225/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 720 m2za 1 Euro.

Predávajúci v II. rade:Milan Matejov rod. Matejov, nar. 12.05.1961, bytom Mierová č. 335/3, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1301, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2017, vyhotovenom dňa 12.07.2017 vyhotoviteľom geo.flexs.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 17.07.2017 pod číslom 347/2017 a to:

- diel č. 2 o výmere 2 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 225/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 225/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 720 m2za 1 Euro.

Predávajúci v III. rade: Marián Matejov rod. Matejov, nar. 26.03.1985, bytom Mierová č. 335/3, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 922, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2017, vyhotovenom dňa 12.07.2017 vyhotoviteľom geo.flexs.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 17.07.2017 pod číslom 347/2017 a to:

- diel č. 4 o výmere 38 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 225/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 225/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 720 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v IV. rade: Mária Pavčeková rod. Pavčeková, nar. 04.12.1946, bytom M.R.Štefánikač. 377/3, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1673, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláneč. 79/2017, vyhotovenom dňa 12.07.2017 vyhotoviteľom geo.flexs.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 17.07.2017 pod číslom 347/2017 a to:

- diel č. 11 o výmere 7 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1596/38 orná pôda o výmere 62 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1713/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2420 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v V. rade: Rozália Beličínová rod. Žikavská, nar. 27.04.1929, bytom Mierová č. 352/22, 951 85 Skýcov výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1733, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2017, vyhotovenom dňa 12.07.2017 vyhotoviteľom geo.flexs.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 17.07.2017 pod číslom 347/2017 a to:

- diel č. 12 o výmere 12 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/11 orná pôda o výmere 32 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1713/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2420 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v VI. rade: Dušan Kravárik rod. Kravárik, nar. 01.07.1942, bytom Jedľové Kostoľany č. 515, 951 96 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1755, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2017, vyhotovenom dňa 12.07.2017 vyhotoviteľom geo.flexs.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 17.07.2017 pod číslom 347/2017 a to:

- diel č. 14 o výmere 90 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/63 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1713/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2420 m2 za 1 Euro.

Predmetné pozemky sú potrebné k majetkovému vysporiadaniu ulice Mierová na obec Skýcov.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017

Uznesenie č. 190/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017

b) konštatuje, že

- obec eviduje k 31.12.2017 aktíva v hodnote 3 787 881,16 € (brutto), odpisy a opravné položky v hodnote 1 769 158,00 € a zostatkovú hodnotu 2 018 723,16 € (netto); z toho neobežný majetok v hodnote 3 636 342,67 € (odpisy tohto majetku sú vo výške

1 768 752,89 € a zostatková účtovná hodnota tohto majetku je vo výške 1 867 589,78 €); obežný majetok je v hodnote 150 025,05 €, korekcia tohto majetku je 405,11 € a netto hodnota tohto majetku je 149 619,94 € a časové rozlíšenie na strane aktív je v hodnote 1 513,44 €

- obec eviduje k 31.12.2017 pasíva v hodnote 2 018 723,16 €; z toho vlastné imanie je v hodnote 1 048 162,10 €; záväzky v hodnote 213 717,32 € a časové rozlíšenie na strane pasív je v hodnote 756 843,74 €. Výsledky sú prílohou č. 3 k zápisnici.

 

K bodu 13. Žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku

Uznesenie č. 191/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

a) schvaľuje

- vyradenie majetku Základnej školy v celkovej sume 1 822,86 € (F –dielne), v sume 3 505,97 € (K – didaktická technika) a v sume 3 148,34 € (prístroje a zvláštne technické zariadenia). Žiadosť je prílohou č. 4 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 14. Návrh na vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 192/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

a) schvaľuje

- vyradenie majetku obce v celkovej sume 6 289,79 €. Návrh je prílohou č. 5 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 15. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020

Uznesenie č. 193/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- návrh rozpočtu obce vrátane Základnej školy na roky 2018 – 2020

- informácie starostu obce o investičných a rozvojových projektoch na rok 2018

b) schvaľuje

- rozpočet obce a Základnej školy na rok 2018, pričom celkový rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 657 059,- € v príjmovej aj výdavkovej časti

c) konštatuje, že

- bežné príjmy OcÚ sú vo výške 557 083,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 308 465,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 174 177,- €

- kapitálové príjmy sú vo výške 84 213,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 136 623,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 15 763,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 37 794,- € . Rozpočet je prílohou č. 6 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 16. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 194/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o

- vysporiadaní ulice Športová

- pozemku za budovou pri areáli ZŠ, ktorú využívajú chovatelia, ktorý by bolo možné kúpiť do vlastníctva obce

- neschválení žiadosti o NFP na výstavbu rozhľadne

- liste od PaedDr. Júliusa Kuruca

- liste od SENIOR Nitrianske Rudno, n.o., kde je umiestnená naša občianka a požadujú od obci finančný príspevok.

- podaní žiadosti na Úrad vlády na projekt Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a projekt Výstavba detského ihriska

- liste z Lesov SR, na základe ktorého má byť zvolané stretnutie s obcou a jej občanmi, ktorým zver poškodzuje majetok, avšak k zvolaniu stretnutia zatiaľ nedošlo

- pripravovanom stavebnom povolení na realizáciu stavby - rozšírenie kanalizácie na ul. Za Humnami

- príprave na realizáciu kamerového systému v obci Skýcov – II. etapa, na ktorú sme dostali dotáciu

- ceste II/511 Skýcov – Topoľčianky, ktorá má byť rekonštruovaná, avšak bolo zrušené verejné obstarávanie a musí prebehnúť nové

- materiálno-technickom zabezpečení pietnej spomienkovej akcie pri kostole, na ktorú pozval poslancov OZ

- žiadosti o dotáciu, ktorú plánuje obec podať na Ministerstvo financií na opravu a údržbu malej zasadačky spoločne s kuchynkou

b) schvaľuje

- opílenie a výrub stromov, ktoré sa nachádzajú pri plote cintorína pri kostole

- návrh starostu obce na vyplatenie odmeny vo výške 100,- € za poskytnutie fotografií do obecného kalendára Ivane Žikavskej

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

c) odporúča starostovi obce

- riešiť problematiku výmeny okien v školskej bytovke na ďalšom rokovaní OZ

- osloviť vlastníkov pozemku za budovou, ktorú využívajú chovatelia, či by pozemok predali pre obec a za akú cenu

d) berie na vedomie interpeláciu

- poslanca Jána Gundu, aby sa rokovania Obecného zastupiteľstva v Skýcove konali častejšie, pretože potom je veľa bodov programu

 

K bodu 17. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová


Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce

 

Overovatelia:

Ing. Roman Černák

Ján Gunda


 

 

 

 

 

Posledná úprava Streda, 14 Marec 2018 11:19
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
autoslide20...
Image Detail