Úvod Starosta informuje Oznámenie o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - osobitný zreteľ
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 6 až 8 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 8 až 10 °C.

Oznámenie o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - osobitný zreteľ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:00

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 62/2018 dňa 4.5.2018 vyhotoviteľa Geodetická odborná kancelária Topoľčianky, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 4.5.2018 pod č. 295/2018 a to:

 

- novoutvorené pozemky v registri E KN, parc.č. 1842/145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m², parc.č. 1842/293 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m² a parc.č. 1842/168 záhrady o výmere 517 m², ktoré vznikli odčlenením od pôvodných parc.č.1842/1 a parc.č. 1842/100, zapísané v LV č. 1164

 

Pavlíne Dávidovej rod. Határovej, nar. 07.07.1943, bytom Skýcov, ul. Pod Vŕškami 447/9

 

Cena nehnuteľnosti: 0,10 €/m²

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- pozemky boli pridelené ako stavebné ešte bývalým MNV a boli získané zámenou za pozemky, ktoré potrebovala obec a menovaná ich užíva nerušene už od roku 1970.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja.

 

Poznámka:

Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa na predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove uznesením č. 196/2018 dňa 11.5.2018.

 

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Zverejnené: od.............. do..........2018

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov

 

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:45
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
preteky_10
Image Detail