Úvod Starosta informuje Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu majetku vo vlastníctve obce
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 6 až 8 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 8 až 10 °C.

Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu majetku vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:05

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenájmu majetku vo vlastníctve obce a výzvu na predloženie cenových ponúk

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle § 9a ods.1 písm. c) v spojitosti s odsekom 5 a odsekom 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 197/2018 zo dňa 11.5.2018 zverejňuje

zámer priameho prenájmu svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

zámer prenajať

a) nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1164 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov,

parc. registra „E“ č. 345 - orná pôda o výmere 2413 m2,

parc. registra „E“ č. 381/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 533 m2,

parc. registra „E“ č. 475/1 - orná pôda o výmere 356 m2,

parc. registra „E“ č. 475/2 - orná pôda o výmere 1 463 m2,

parc. registra „E“ č. 1691 - trvalé trávnaté porasty o výmere 30 506 m2,

parc. registra „E“ č. 2193/2 – orná pôda o výmere 31 036 m2.

 

Spolu: 66 307 m2.

Minimálna cena nájmu, za ktorú Obec Skýcov ponúka pozemky je 100 € za hektár ročne.

Doba nájmu: 5 rokov

Špecifické požiadavky: Záujemca o prenájom hore uvedenej nehnuteľnosti musí predložiť cenovú ponuku a budúce využitie pozemkov. Parcely nemôžu byť využívané na chov hospodárskych zvierat, bez vopred stanovenej dohody s majiteľom. Žiadateľ musí vziať do prenájmu všetky nami ponúkané parcely.

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Skýcove, alebo poštou na adresu Školská 294/2, 951 85 Skýcov tak, aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Skýcove najneskôr do 30. 5. 2018 do 12.00 hodiny.

2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM – Neotvárať!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:

a) označenie záujemcu:

fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b) výška cenovej ponuky,

c) akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

d) čestné vyhlásenie záujemcu:

fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Skýcov, poslancom Obecného zastupiteľstva v Skýcove, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Skýcov, prednostom Obecného úradu v Skýcove, zamestnancom Obce Skýcov, hlavným kontrolórom Obce Skýcov, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starosta obce Skýcov, poslanec Obecného zastupiteľstva v Skýcove, štatutárny orgán alebo člen štatutárny orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Skýcov, prednosta Obecného úradu v Skýcove, zamestnanec Obce Skýcov, hlavný kontrolór Obce Skýcov, ani blízka osoba vyššie uvedených osôb.

e) súhlas záujemcu, fyzickej osoby, so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie.

 

4. Obec Skýcov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy prenájom zrušiť.

 

5. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná finančná komisia dňa 30. 5. 2018 o 17.00 hod. na obecnom úrade. Komisia predloží svoje závery Obecnému zastupiteľstvu v Skýcove. Závery komisie majú pre Obecné zastupiteľstvo v Skýcove len odporúčací charakter.

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6346216, 0918 969 517 alebo osobne na Obecnom úrade v Skýcove.

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Zverejnené: od .............do .............2018

Spôsob zverejnenia: web stránka obce – www.skycov.sk a úradná tabuľa pri obecnom úrade

 

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:46
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Vianoce2009...
Image Detail