Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2018 Zápisnica z 24. zasadnutia OZ zo dňa 1.6.2018
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 17 až 15 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra polooblačno, miestami dážď a búrky, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 22 až 24 °C.

Zápisnica z 24. zasadnutia OZ zo dňa 1.6.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 06 Jún 2018 09:03

Zápisnica

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 1. júna 2018.

___________________________________________________________________________

 

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan

Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková, Ľubomír

Černák

Ďalší prítomní: Mária Danišová, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Skýcov 2018-2022
 5. Predaj pozemkov (P. Dávidová)
 6. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (orná pôda)
 7. Zmluvy o dielo - výmena okien (šk. bytovka), IBV – 3 rodinné domy, miestne komunikácie
 8. Použitie Rezervného fondu
 9. Žiadosť M. Pavkova – zmena uznesenia
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

Zároveň predložil návrh na doplnenie programu o bod, ktorý je potrebné prerokovať k príprave IBV na ul. Družstevná.

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Krigovský a Jarmila Minárová

Zapisovateľka: Mária Danišová

Hlasovanie: za: 7 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 7 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Skýcov 2018-2022

5. Predaj pozemkov (P. Dávidová)

6. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (orná pôda)

7. Zmluvy o dielo - výmena okien (šk. bytovka), IBV – 3 rodinné domy, miestne komunikácie

8. Použitie Rezervného fondu

9. Rozšírenie trasy uloženie inžinierskych sietí

10. Žiadosť M. Pavkova – zmena uznesenia

11. Informácie starostu obce

12. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 210/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sú splnené

a uznesenia č. 203/2018 a 204/2018 pre krátkosť času od posledného OZ sú v štádiu

plnenia.

 

 

K bodu 4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Skýcov 2018-2022

Uznesenie č. 211/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- Komunitný plán sociálnych služieb Obce Skýcov na roky 2018 – 2022.

Hlasovanie: za: 7 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 5. Predaj pozemkov (P. Dávidová)

Uznesenie č. 212/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- predaj nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce pozemok v registri E KN, parc.č. 1842/145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m², parc.č. 1842/293 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m² a parc.č. 1842/168 záhrady o výmere 517 m² vytvorené GP č. 62/2018 dňa 04.05.2018 Geodetickou odbornou kanceláriou Topoľčianky overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 4.5.2018 pod č. 295/2018, na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

 

Paulíne Dávidovej rod. Határovej, nar. 07.07.1943, bytom Skýcov, ul. Pod Vŕškami 447/9

 

za cenu 0,10/m2 € v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že pozemky boli pridelené ako stavebné ešte bývalým MNV a boli získané zámenou za pozemky, ktoré potrebovala obec a menovaná ich užíva nerušene už od roku 1970.

 

Hlasovanie: za: 7 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (orná pôda)

Uznesenie č. 213/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá vykonala vyhodnotenie ponúk na prenájom nehnuteľnosti

schvaľuje

prenájom nehnuteľnosti zapísaných na liste vlastníctva č. 1164 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov,

parc. registra „E“ č. 345 - orná pôda o výmere 2413 m2,

parc. registra „E“ č. 381/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 533 m2,

parc. registra „E“ č. 475/1 - orná pôda o výmere 356 m2,

parc. registra „E“ č. 475/2 - orná pôda o výmere 1 463 m2,

parc. registra „E“ č. 1691 - trvalé trávnaté porasty o výmere 30 506 m2,

parc. registra „E“ č. 2193/2 – orná pôda o výmere 31 036 m2.

nájomcovi L.A.M.A. GROUP s.r.o., Tabaková 96, 951 85 Skýcov, IČO: 47508787 za cenu 100 €/ha,

 

odporúča starostovi obce

uzavrieť nájomnú zmluvu s novým nájomcom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: za: 7 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 7. Zmluvy o dielo

Uznesenie č. 214/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- zmluvu o dielo – výmena okien a dverí na budove školskej bytovky s firmou JIPO SK, Čeľadická 1, 951 75 Beladice vo výške 4930,10 €.

 

- zmluvu o dielo – IBV – rodinné domy Družstevná ul. s firmou Vodostav PLUS s.r.o. Železničiarska 41, Zlaté Moravce vo výške 82851,70 €,

 

- zmluvu o dielo - oprava miestnych komunikácií s firmou CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava vo výške 30890,10 €.

 

odporúča starostovi obce

- podpísať zmluvy o dielo s úspešnými uchádzačmi.

Hlasovanie: za: 7 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

 

K bodu 8. Použitie Rezervného fondu

Uznesenie č. 215/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- použiť na financovanie projektu „Skýcov – rekonštrukcia miestnej komunikácie“ finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 100 064,50 €, pričom po refundácii schváleného NFP vo výške 83 012,94 € budú tieto vrátené na účet rezervného fondu a o ďalšom použití finančných prostriedkov z rezervného fondu rozhodne obecné zastupiteľstvo

- úpravu rozpočtu obce v príjmovej časti o sumu 100 065,- € (použitie rezervného fondu obce – rozpočtová položka 454 001) a vo výdavkovej časti o sumu 100 065,- € (na kapitálový výdavok – rekonštrukcia MK z rezervného fondu obce – rozpočtová položka 717 002)

 

Hlasovanie: za: 7 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 9. Rozšírenie trasy uloženie inžinierskych sietí

Uznesenie č. 216/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- ako vlastník dotknutých parciel č. 403/5, 403/55, 403/18, 403/19, 403/2, 403/29, 403/78, 403/77 a 305/4 k uloženiu inžinierskych sietí STL distribučný plynovod, rozšírenie elektrického káblového rozvodu NN, rozšírenie vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie, zriadenie vecných bremien pre oprávnených, v tomto prípade správcov sietí, ktorým budú uvedené siete po vybudovaní a skolaudovaní odovzdané.

Jedná sa o: ZSD, a.s. – rozšírenie elektrického káblového rozvodu NN,

ZsVS, a.s. – rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,

SPP, a.s. – STL distribučný plynovod.

Uvedené vecné bremená budú vyhotovené na základe Projektovej dokumentácie IBV Skýcov – Družstevná, na základe ktorej boli vydané právoplatné stavebné povolenia.

 

Hlasovanie: za: 7 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 10. Žiadosť M. Pavkova – zmena uznesenia

Uznesenie č. 217/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

zmenu uznesenia č. 150/2017 zo dňa 25.8.2017 a uznesenie je správne nasledovne

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov

- pozemok v registri E KN odčlenený z parc.č. 1715/1 vodná plocha a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1565/6 záhrada t.j. diel č. 3 o výmere 6 m² vytvorený GP č. 35/2018 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 22.5.2018 pod č. 321/2018, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov, zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

- pozemok v registri E KN odčlenený z parc.č. 1715/1 vodná plocha a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1565/5 zastavaná plocha t.j. diel č. 4 o výmere 158 m² vytvorený GP č. 35/2018 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 22.5.2018 pod č. 321/2018, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov, zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

- pozemok v registri E KN odčlenený z parc.č. 1715/1 vodná plocha a pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 308/10 vodná plocha t.j. diel č. 5 o výmere 11 m² vytvorený GP č. 35/2018 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 22.5.2018 pod č. 321/2018, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov, zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

 

v prospech Marty Pavkovej rod. Horváthovej, Skýcov, Hlavná 198/14, Mariána Pavkova, Skýcov, Hlavná 198/14, Miloša Pavkova, Dolné Zelenice č. 127 a Martiny Jenisovej rod. Pavkovej, Skýcov, Hlavná 198/14.

 

za cenu 2,20 €/m² v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok je užívaný ako záhrada a dvor pri  rodinnom dome, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Z hľadiska urbanistického riešenia bude tvoriť celok s domom a dvorom. Pre obec je tento pozemok neupotrebiteľný a odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Hlasovanie: za: 7 (M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 11. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 218/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informácie starostu obce

- o pokračovaní prác na vydaní knihy o našej obci a odporúča starostovi obce, aby kniha bola vydaná v tvrdej väzbe,

- o poskytnutí dotácie z Úradu Vlády SR na výstavbu detského ihriska a výške príspevku obce na tento projekt a v tejto súvislosti aj o absolvovaní semináru o verejnom obstarávaní a prevencii korupcie,

- o výzve 7.2 z Programu rozvoja vidieka,

 

b) odporúča starostovi obce

- zaradiť do plánu práce aj rekonštrukciu domu smútku – nové nátery dreva, oprava schodiska,

- umiestnenie 1100 l kontajnera pri hornej bráne na cintoríne,

- poslať výzvu Agrok spol. s r.o. Topoľčianky o doplatenie nájmu za užívanie pôdy v majetku obce za predchádzajúce roky,

 

 

K bodu 12. Záver

V závere programu prišla riaditeľka ZŠ PaedDr. Mariana Krigovská a požiadala o slovo. Vo svojom vystúpení poďakovala starostovi obce a poslancom za príspevok na rekonštrukciu triedy v základnej škole a v rámci možností, s ohľadom na ochranu osobných údajov, informovala o prípade, ktorý sa stal v škole.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 20.30 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapísala: Mária Danišová

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce

 

 

Overovatelia:

 

Ing. Milan Krigovský

 

Jarmila Minárová

 

 

Posledná úprava Streda, 06 Jún 2018 09:44
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
DSC_4668
Image Detail