Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2018 Zápisnica z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.7.2018
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 20 až 18 °C a najvyššie denné teploty 27 až 29 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 20 až 18 °C a denné maximá 28 až 30 °C.

Zápisnica z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.7.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 17 Júl 2018 13:50

 

Zápisnica

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 12. júla 2018.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan

Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková, Ľubomír Černák

Ospravedlnený Milan Černák

Ďalší prítomní: Mária Danišová, zamestnankyňa obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Projekt jednoduchých pozemkových úprav –„IBV Skýcov“
 5. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2018 a počtu poslancov v obci Skýcov pre volebné obdobie 2018 – 2022
 6. Určenie rozsahu výkonu funkcie – úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 2018 -2022
 7. Určenie volebného okrsku pre komunálne voľby 2018 a určenie volebnej miestnosti pre komunálne voľby 2018
 8. Informácie starostu obce
 9. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.

Zároveň predložil návrh na doplnenie programu o návrh na kúpu pozemkov na vysporiadanie ďalších miestnych komunikácií na obec.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák a Ing. Roman Černák

Zapisovateľka: Mária Danišová

Hlasovanie: za: 6 (Ing. R. Černák, Ľ. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 6 (Ing. R. Černák, Ľ. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Projekt jednoduchých pozemkových úprav –„IBV Skýcov“
 5. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2018 a počtu poslancov v obci Skýcov pre volebné obdobie 2018 – 2022
 6. Určenie rozsahu výkonu funkcie – úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 2018 -2022
 7. Určenie volebného okrsku pre komunálne voľby 2018 a určenie volebnej miestnosti pre komunálne voľby 2018
 8. Kúpa pozemkov – ulica M.R.Štefánika
 9. Kúpa pozemkov – ulica Partizánska
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 219/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

zastupiteľstva.

 

K bodu 4. Projekt jednoduchých pozemkových úprav –„IBV Skýcov“

Uznesenie č. 220/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- informáciu zástupcov Geodetickej a projekčnej kancelárie LUSH, spol. s r.o. Zvolen o projekte jednoduchých pozemkových úprav –„IBV Skýcov“ pre prípravu budúceho využitia pozemkov na výstavbu rodinných domov.

 

K bodu 5. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2018 a počtu poslancov v obci Skýcov pre volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie č. 221/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

p r e r o k o v a l o

- návrh na určenie volebného obvodu v obci Skýcov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 a určenie poslancov v obvode

s c h v a ľ u j e

a) v súlade s § 11 ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov, a určuje pre komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018, (voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce Skýcov) 1 volebný obvod

b) a určuje 7 volených poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skýcov pre nové volebné obdobie 2018 – 2022

Hlasovanie: za: 6 (Ing. R. Černák, Ľ. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Určenie rozsahu výkonu funkcie – úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 2018 -2022

Uznesenie č. 222/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

p r e r o k o v a l o

- návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie – úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 2018 - 2022

s c h v a ľ u j e

- v súlade s § 11 ods. 4, písm.i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a určuje pre celé volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie -úväzku starostu obce Skýcov v rozsahu 1,0 t.j. 100 %

Hlasovanie: za: 6 (Ing. R. Černák, Ľ. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Určenie volebného okrsku pre komunálne voľby 2018 a určenie volebnej miestnosti pre komunálne voľby 2018

Uznesenie č. 223/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

p r e r o k o v a l o

- návrh na určenie volebného okrsku v obci Skýcov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 a určenie volebnej miestnosti pre komunálne voľby 2018

u r č u j e

a) v súlade s § 11 ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pre komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 obce Skýcov jeden volebný okrsok

b) volebnú miestnosť pre komunálne voľby dňa 10.11.2018 – veľkú zasadačku Obecného úradu Skýcov

Hlasovanie: za: 6 (Ing. R. Černák, Ľ. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Kúpa pozemkov – ulica M.R.Štefánika

Uznesenie č. 224/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

kúpu pozemkov

Predávajúci v I. rade: Rozália Chromá rod. Minárová, nar. 13.09.1933, bytom L. Exnára č. 458/34, 934 05 Levice je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1678, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 2 o výmere 57 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1598/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1597/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 756 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v II. rade: Mária Pavčeková rod. Pavčeková, nar. 04.12.1946, bytom M. R. Štefánika č. 377/3, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1673, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 3 o výmere 55 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1596/38 orná pôda o výmere 55 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1597/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 756 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v III. rade: Mária Dávidová rod. Žikavská, nar. 08.09.1942, bytom Pod Vŕškami č. 453/14, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1367, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 4 o výmere 3 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1602/1 orná pôda o výmere 315 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1597/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 756 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v IV. rade: Rozália Beličínová rod. Žikavská, nar. 27.04.1929 bytom Mierová č. 352/22, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedených Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1733, ktoré sú zobrazené a označené v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 6 o výmere 20 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/11 orná pôda o výmere 20 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/141 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 490 m2,

- diel č. 7 o výmere 9 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/141 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 490 m2 spolu za 1 Euro.

Predávajúci v V. rade: Mária Laciková rod. Dávidová, nar. 13.07.1947, bytom Športová č. 396/11, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedených Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1750, ktoré sú zobrazené a označené v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 10 o výmere 8 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/56 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/139 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 309 m2,

- diel č. 12 o výmere 17 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/56 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 spolu za 1 Euro.

Predávajúci v VI. rade: Emília Kurucová rod. Bernátová nar. 20.01.1955 bytom Sládkovičova č. 1126/42, 937 01 Želiezovce je v spoluvlastníckom podiele 1/4 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1751, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 13 o výmere 26 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/57 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v VII. rade: Alena Pohorencová rod. Bernátová, nar. 25.05.1959 bytom Kubránska č. 306/121,911 01 Trenčín je v spoluvlastníckom podiele 1/4 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1751, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 13 o výmere 26 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/57 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v VIII. rade: Jozef Bernát rod. Bernát, nar. 10.02.1966, bytom Športová č. 395/9, 951 85 Skýcov Trenčín je v spoluvlastníckom podiele 1/4 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1751, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 13 o výmere 26 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/57 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v IX. rade: Rozália Bernátová rod. Pauková, nar. 15.04.1935 bytom Športová č. 395/9, 951 85 Skýcov je v spoluvlastníckom podiele 1/4 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1751, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 13 o výmere 26 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/57 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 za 1 Euro.

Predávajúci v X. rade: Ján Pauček rod. Pauček, nar. 16.05.1942 bytom M. R. Štefánika č. 385/11, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1757, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 79/2015, vyhotovenom dňa 17.11.2016 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 24.11.2016 pod číslom 665/2016 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 14 o výmere 39 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/65 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 za 1 Euro.

Predmetné pozemky sú potrebná k majetkovému vysporiadaniu ulice M.R.Štefánika na obec Skýcov.

Hlasovanie: za: 6 (Ing. R. Černák, Ľ. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Kúpa pozemku – ulica Partizánska

Uznesenie č. 225/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

kúpu pozemku

Predávajúci Branislav Gahér rod. Gahér, nar. 25.10.1977 bytom Hlavná č. 45/77, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1091, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 24/2018, vyhotovenom dňa 07.06.2018 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 13.06.2018 pod číslom 355/2018 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 2 o výmere 4 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 202/2 záhrada o výmere 50 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 305/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3157 m2 za 1 Euro.

Predmetný pozemok je potrebný k majetkovému vysporiadaniu ulice Partizánska na obec Skýcov.

Hlasovanie: za: 6 (Ing. R. Černák, Ľ. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 226/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informácie starostu obce

- zápis pozemkov v katastri nehnuteľností na obec,

- kniha o obci bola daná do tlače,

- zmluvy schválené na predchádzajúcom zasadnutí boli podpísané,

- rokovanie so ZsVS Nitra o ceste k vodojemu,

- ukončenie II. etapy kamerového systému,

- podanie projektu Nadácia ZSE – Rozhýbme regióny,

- začatie prác na asfaltovaní miestnych komunikácií,

- poškodenie verejného osvetlenia bleskom,

- pokračovanie prác na projekte kanalizácia Za Humnami,

- zakúpení zariadenia do školskej jedálne,

- stretnutie s primátorom a starostami regiónu k problematike lekárskej pohotovosti,

b) odporúča starostovi obce

- otvoriť dedičské konania zomrelých majiteľov a vysporiadať pozemky kde sa nachádza zberné miesto na obec,

- vypracovať projekt energetického zefektívnenia budovy základnej školy a podať žiadosť na Envirofond.

 

K bodu 11. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 20,30 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Mária Danišová


Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce


Overovatelia:


Ľubomír Černák


Ing. Roman Černák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 17 Júl 2018 13:53
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Kostrin__06
Image Detail