Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2018 Zápisnica z 26. zasadnutia OZ zo dňa 5.10.2018
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

Zápisnica z 26. zasadnutia OZ zo dňa 5.10.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 10 Október 2018 15:26

 

Zápisnica

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 5. októbra 2018.

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Milan Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Alžbeta Pavková

Ľubomír Černák, Jarmila Minárová (odišla po prerokovaní bodu 11.)

Ospravedlnený – Ing. Roman Černák

 

Ďalší prítomní: PaedDr. Mariana Krigovská – riaditeľka ZŠ

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2018

5. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2017

6. Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo

7. Text do kroniky za rok 2017

8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

9. Žiadosť o prenájom pozemku – M. Ďurišová

10. Projekt Jednoduchých pozemkových úprav – „IBV Skýcov“

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Skýcov

12. Prevádzka školskej jedálne v roku 2019

13. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

26. zasadnutie OZ v Skýcove začalo tvaro-miestnou obhliadkou kultúrneho domu, následne sa prítomní presunuli do kancelárie starostu obce.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ján Gunda a Alžbeta Pavková

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

Hlasovanie: za: 6 (M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Starosta obce navrhol doplniť žiadosť MŠ o finančný príspevok – bod č. 12.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

Hlasovanie: za: 6 (M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

J. Minárová, A. Pavková, Ľ. Černák)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2018

5. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2017

6. Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo

7. Text do kroniky za rok 2017

8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

9. Žiadosť o prenájom pozemku – M. Ďurišová

10. Projekt Jednoduchých pozemkových úprav – „IBV Skýcov“

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Skýcov

12. Žiadosť MŠ o finančný príspevok

13. Prevádzka školskej jedálne v roku 2019

14. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)

15. Informácie starostu obce

16. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 227/2018:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sú splnené.

 

K bodu 4. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2018

Uznesenie č. 228/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok a za 1. polrok 2018

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu rozboru hospodárenia obce za 1. štvrťrok a za 1. polrok 2018

b) schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok a za 1. polrok 2018. Rozbor hospodárenia je prílohou č. 1 k zápisnici.

 

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák,J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Konsolidovaná výročná správa obce Skýcov za rok 2017

Uznesenie č. 229/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) berie na vedomie

- individuálnu a konsolidovanú výročnú správu obce Skýcov za rok 2017

b) schvaľuje

- individuálnu a konsolidovanú výročnú správu obce Skýcov za rok 2017 bez výhrad. Individuálna a konsolidovaná výročná správa je prílohou č. 2 k zápisnici.

 

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Správy audítora pre Obecné zastupiteľstvo za rok 2017

Uznesenie č. 230/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017

- správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017

Správy sú prílohou č. 3 k zápisnici.

 

K bodu 7. Text do kroniky za rok 2017

Uznesenie č.231/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- text do kroniky za rok 2017

schvaľuje

- text do kroniky za rok 2017 (je prílohou č. 4 k zápisnici)

 

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Skýcov

Uznesenie č. 232/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- návrh na vyradenie 247 ks kníh z Obecnej knižnice Skýcov zo dňa 5.9.2018

schvaľuje

- vyradenie 247 ks kníh z Obecnej knižnice Skýcov v roku 2018 v celkovej sume

182,06 € (je prílohou č. 5 k zápisnici)

 

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Žiadosť o prenájom pozemku – M. Ďurišová

Uznesenie č. 233/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- žiadosť č. 295/2018 zo da 16.8.2018 p. M. Ďurišovej o prenájom pozemku vo vlastníctve obce za kultúrnym domom (je prílohou č. 6 k zápisnici)

neschvaľuje

- bezodplatný prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce – pozemok par.č. KN – C 233/1 , LV č. 674, zastavané plochy a nádvoria za kultúrnym domom

 

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Projekt Jednoduchých pozemkových úprav – „IBV Skýcov“

Uznesenie č. 234/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

OZ Skýcov má záujem riešiť IBV formou jednoduchých pozemkových úprav v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a

schvaľuje

- zámer vykonať jednoduché pozemkové úpravy v lokalite „ Brôdok“

poveruje starostu obce

- zapracovať do rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky vo výške 14.000,- € na vykonanie potrebných úkonov

 

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Skýcov

Uznesenie č. 235/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) berie na vedomie

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018, ktorú predniesla riaditeľka ZŠ Skýcov.

- požiadavku rodičov na zriadenie školského klubu pre žiakov

- požiadavku riaditeľky ZŠ na spoluúčasť pri zaplatení faktúr za revízie kotlov a komínov vo výške 50% z ceny faktúr

- pomoc pri rekonštrukcii 1. triedy ZŠ

- informáciu starostu obce o vypracovaní projektu na zefektívnenie budovy školy – oprava strechy, kúrenia

b) poveruje riaditeľku ZŠ

- zistiť predbežný záujem žiakov od 1. triedy do 7. triedy a potrebné úkony k zriadeniu školského klubu

c) schvaľuje

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018. Správa je prílohou č. 7 k zápisnici.

- zaplatiť 50% finančných prostriedkov z výšky faktúry za revíziu kotlov a komínov

 

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12. Žiadosť MŠ o finančný príspevok

Uznesenie č. 236/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- žiadosť o finančný príspevok MŠ Skýcov, z dôvodu potrebnej inovácie materiálneho vybavenia interiéru i exteriéru predškolského zariadenia

schvaľuje

- finančný príspevok pre MŠ Skýcov vo výške 1.000,- € na zakúpenie materiálu, hračiek a pomôcok pre deti (je prílohou č. 8 k zápisnici)

 

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 13. Prevádzka školskej jedálne v roku 2019

Uznesenie č. 237/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

berie na vedomie

- informácie starostu obce, ohľadom prevádzky školskej jedálne v roku 2019 po schválení nového zákona o obedoch zdarma pre žiadov

- terajší počet stravníkov je 70 a ak januára 2019 môže byť až 100 stravníkov

- s tým súvisiace problémy ohľadom vydávania stravy

- žiadosť vedúcej ŠJ pri MŠ zakúpiť nové technologické vybavenie kuchyne a školskej jedálne (je prílohou č. 9 k zápisnici)

 

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 14. Návrh na kúpu pozemkou (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)

Uznesenie č. 238/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) ruší

- uznesenie č. 188/2018 z 22. zasadnutie OZ Skýcov zo dňa 9. marca 2018

b) berie na vedomie

- návrh na kúpu pozemku ul. Topoľčianska od p. Vendelína Matejova smerom k vodojemu po p. Ľubomíra Hosťoveckého – parc.č. 1402/5 o výmere 1132 m2

c) schvaľuje

kúpu pozemku

Predávajúci Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36550949 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 750, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 135/2017, vyhotovenom dňa 20.12.2017 vyhotoviteľom geo.flexs.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 27.12.2017 pod č. 693/2017 a to:

- parc.č. 1402/5 o výmere 1132 m² odčlenená od pozemku registra C KN parc.č. 1402/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1662 m² za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 14/2018 vypracovaného znalcom Ing. Adriánom Bukovcom, Jána Vojtaššáka 10/15 Žilina zo dňa 2.7.2018 v celkovej výške 5.500,- Eur.

 

Predmetný pozemok na ktorom je inžinierska stavba, miestna a účelová komunikácia, je potrebný k rozšíreniu siete miestnych komunikácií v obci k rodinným domom.

d) poveruje starostu obce

- uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, ktorá je výlučným vlastníkom predmetného pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom

 

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černákl, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 15. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 239/2018:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

1. Predloženie žiadosti o NFP na SO OP II

- Názov projektu : WIFI pre Teba - Obec Skýcov

- Výška maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových výdavkov vo výške 750,- Eur

- Kód výzvy : OPII-2018/7/1-DOP

b e r i e n a  v e d o m i e informácie starostu obce

- prebiehajúce VO detského ihriska a schváliť spoluúčasť vo výške 2.755,- €

- finančnej situácii poslednom úvere obce, ktorý by mal byť splatený v marci 2019 a zaplatení faktúry za cesty vo výške 30.890,- € do konca roka 2018

- pokračovaní prác na projekte dobudovanie kanalizácie na ulici Za Humnami

- Program obnovy dediny – možnosť získať finančné prostriedky do výšky 5.000,-€ a schváliť spoluúčasť 5%

- zaradiť do plánu prác na budúci rok rekonštrukciu domu smútku (nové nátery, oprava schodiska)

- pokračovaní prác na pozemkoch IBV – Družstevná pri ZŠ

- refundácii finančných prostriedkov dotácií za rok 2018 vo výške 4.000,- € z VÚC a zámere podať žiadostí na dotácie na rok 2019 na VÚC Nitra v termíne do 15.10.2018

- doplnení žiadosti na streetworkové ihrisko v areáli MFI

- schválení dotácie vo výške 5.000,- € na kamerový systém v obci

- o začatí trestného stíhania a vyšetrovaní OR Policajného zboru v Nitre nelegálnej skládky na Vápeniciach, ktorú obec musí bezodkladne zneškodniť. Vyčíslené náklady na likvidáciu skládky sú  minimálne vo výške 193.283,- €.

- o stálom zvyšovaní sa nákladov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, z toho dôvodu pripraviť osvetu o triedení a separovaní odpadu, návrh zakúpiť ďalšiu kuka nádobu na sklo pre občanov

s c h v a ľ u j e

- spoluúčasť na detské ihrisko vo výške 2.755,- €

- spoluúčasť 5% v programe obnovy dediny

 

Hlasovanie: za: 5 (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, Ing. M. Krigovský,

A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 16. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 22.00 hod. zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Gabriela Pauková

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Overovatelia :

Ján Gunda

Alžbeta Pavková

 

Posledná úprava Pondelok, 29 Október 2018 12:16
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
začiatky_14
Image Detail