Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2018 Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 3.12.2018
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 3.12.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Pauková   
Štvrtok, 06 December 2018 15:26

 

Zápisnica

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

konaného dňa 3. decembra 2018

 

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci : Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní : Ing. Martina Matejová, Mária Danišová, Gabriela Pauková, Milan Dávid,

Milan Černák, Ing. Milan Krigovský, Ján Gunda

Program:

1. Úvod :

a. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ

b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného zastupiteľstva – predkladá predseda MVK Ing. M. Matejová

d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

f. Vystúpenie starostu obce

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

3. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

4. Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií

5. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov

6. Určenie zástupcu starostu obce

7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a  viesť zasadnutia OZ v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

8. Schválenie poslancov OZ, ktorí budú poverení vykonávať funkciu sobášiaceho v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine

9. Určenie platu starostu obce

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

11. Voľné návrhy

12. Návrh uznesení

13. Záver

 

 

 

K bodu 1. a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ

Rokovanie 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus, ktorý privítal prítomných poslancov OZ,  predsedu miestnej volebnej komisie a ďalších prítomných.

 

K bodu 1. b) Určenie zapisovateľa, a overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice : Ing. Ľubomír Hosťovecký a Peter Michalisko

Zapisovateľka : p. Gabriela Pauková

 

K bodu 1. c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie osvedčení o zvolení starotu obce a poslanca obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a v e d o m i e

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Skýcov konaných dňa 15.11.2018, s ktorými prítomných oboznámila predseda MVK p. Ing. Martina Matejová

- následne odovzdala osvedčenia novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného zastupiteľstva

 

K bodu 1.d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Uznesenie č. 2/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

k o n š t a t u j e, že

- novozvolený starosta obce Skýcov Mgr. Tomáš Kolembus, zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub starostu obce

 

K bodu 1. e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

Uznesenie č. 3/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

k o n š t a t u j e, že

- novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hostovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová a Alžbeta Pavková

 

K bodu 1. f) Vystúpenie starostu obce

Uznesenie č. 4/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a v e d o m i e

- vystúpenie a príhovor novozvoleného starostu obce Mgr. Tomáša Kolembusa

 

K bodu 2.) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

Uznesenie č. 5/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a v e d o m i e

- po zložení a podpísaní sľubu starostu a poslancov, ktorí si prevzali osvedčenia o zvolení, starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus, konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, takže Obecné zastupiteľstvo v Skýcove je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať

s c h v a ľ u j e

- program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 3) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

Uznesenie č. 6/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a  v e d o m i e

- návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

z r i a ď u j e

- komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

- predsedu komisie p. Ľubomíra Černáka

- členov komisie Ing. Romana Černáka a p. Alžbetu Pavkovú

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 4) Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií

Uznesenie č. 7/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a  v e d o m i e

- stanovisko komisie ktoré predniesol p. Ľubomír Černák a oboznámil prítomných, že komisia overila zloženie sľubu starostu obce a poslancov na základe vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení platnosť voľby starostu obce a poslancov a zlučiteľnosť ich funkcií v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. § 11 ods. 2 a § 13 ods. 3

 

K bodu 5) Zriadenie obecnej rady, určenie nápne jej práce a voľba jej členov

Uznesenie č. 8/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

z r i a ď u j e

- obecnú radu

s c h v a ľ u j e za členov obecnej rady

- poslancov Ing. Romana Černáka a p. Ľubomíra Černáka

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6/) Určenie zástupcu starostu obce

Uznesenie č. 9/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a  v e d o m i e

- že starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus podľa zákona č. 369/1990 § 13b ods. 1 poveril za zástupcu starostu obce p. Ing. Romana Černáka

 

K bodu 7) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

Uznesenie č. 10/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

p o v e r u j e

- poslanca Ing. Romana Černáka zvolávaním a  vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

K bodu 8/) Schválenie poslancov OZ, ktorí budú poverení vykonávať funkciu sobášiaceho v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine

Uznesenie č. 11/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- poverenie sobášiacich poslancov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine pre toto volebné obdobie p. Ľubomíra Černáka a  p. Alžbetu Pavkovú

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9) Určenie platu starostu obce

Uznesenie č. 12/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e   n a   v e d o m i e

- návrh poslancov p. Ľubomíra Černáka a p. Jarmily Minárovej o tajnom hlasovaní schválenia platu starostovi obce

s c h v a ľ u j e

- tajné hlasovanie platu starostovi obce

Hlasovanie : za :  5    (Ľ. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký, J. Minárová,

A. Pavková)

proti : 1   (P. Michalisko)

zdržal sa : 1  (Ing. R. Černák)

neprítomný pri hlasovaní : 0

 

s c h v a ľ u j e

- plat starostovi obce Skýcov Mgr. Tomášovi Kolembusovi v zmysle § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, nasledovne :

- súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR a násobku 1,83 zvýšený o 30 % mesačne s účinnosťou od 1.12.2018

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10) Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 13/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a v e d o m i e

- návrh starostu obce na zriadenie komisií :

1. komisia finančná a správy majetku obce

2. komisia pre ochranu verejného poriadku

3. komisia športu a kultúry

- schváliť komisie a určiť členov komisií na nasledujúcom OZ

 

K bodu 11) Voľné návrhy

Uznesenie č. 14/2018

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a  v e d o m i e

- poďakovanie starostu obce prítomným poslancom predchádzajúceho OZ, za ich odvedenú prácu

- žiadosť Mgr. Tomáša Kolembusa, starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za r. 2018 v rozsahu 24 dní

- zvolanie 2. zasadnutia OZ v Skýcove v štvrtok 13.12.2018 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce

- použitie rezervného fondu vo výške 30.890,10 € na opravu miestnych komunikácií

- dofinancovanie nepreplatených výdavkov z NFP – Skýcov – rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 1.974,53 €

- informácie starostu obce o zmene intervalu vývozov a nových cenách za komunálny odpad

s c h v a ľ u j e

- vyplatenie náhrady platu starostu Obce Skýcov Mgr. Tomáša Kolembusa za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 24 dní

- použitie rezervného fondu vo výške 30.890,10 € na opravu miestnych komunikácií

- dofinancovanie nepreplatených výdavkov z NFP – Skýcov – rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 1.974,53 €

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12) Návrh uznesení

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyseľne.

 

K bodu 13) Záver

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a o 21.00 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

 

Overovatelia :

Ing. Ľubomír Hosťovecký

Peter Michalisko

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

Posledná úprava Streda, 19 December 2018 15:10
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Spravne_die...
Image Detail