Úvod Miestna samospráva VZN VZN 2018 VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 20 až 18 °C a najvyššie denné teploty 27 až 29 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 20 až 18 °C a denné maximá 28 až 30 °C.

VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 December 2018 13:44

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 1/2018

o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Skýcove


Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uzniesla na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).


Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne sumou vo výške

6 € (šesťeur)

Príspevok sa neuhrádza na dieťa:

a, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

preukázateľným spôsobom

e, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola

prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi,

uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 3/2011 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ schválené uznesením OZ č. 54/2011 dňa 15.12.2011.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 13.12.2018 uznesením č. 15/2018.

 

VZN nadobúda účinnosť 1.1.2019.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli od 23.11.2018 do 13.12.2018

VZN zverejnené dňa : 14.12.2018

VZN zvesené dňa : 31.12.2018

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:46
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Obecný_Ples...
Image Detail