Úvod Miestna samospráva VZN VZN 2018 Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 20 až 18 °C a najvyššie denné teploty 27 až 29 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 20 až 18 °C a denné maximá 28 až 30 °C.

Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 December 2018 13:50

 

Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na vydaní tohto

 

DODATKU č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu

OBCE SKÝCOV

č. 1/2014 zo dňa 15. decembra 2014


O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

na území obce Skýcov

 

Článok VII

 

POPLATOK

§ 38


1a) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od FO a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

 

1b) Poplatok sa platí za :

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

d) náklady spojené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu

 

 

 

2) Poplatok platí poplatník, ktorým je :

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“,

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

d) ďalej zodpovednosť za platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovená v § 77 zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 39

Sadzba poplatku


Sadzbu poplatku určuje správca dane v súlade s ustanovením § 78 ods. l a § 83 zákona o miestnych daniach v obci Skýcov vo výške :

 

a) 0,0548 € za osobu a kalendárny deň t.j. 20,- € ročne pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci

 

b) 0,0685 € za kalendárny deň t.j. 25,- € ročne za nehnuteľnosť a byt pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt , ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie a nie je v obci prihlásená ani k trvalému ani k prechodnému pobytu.

 

c) 0,0439 € znížená sadzba poplatku za osobu a deň t.j. 16,- € ročne, pre osoby s preukazom ZŤP-S (so sprievodcom), vo viac členných domácnostiach šiesty a každý ďalší člen.

 

§ 40

Určenie poplatku za množstevný zber


Obec stanovuje pri množstevnom zbere sadzbu poplatku 0,0182 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba za osobu a kalendárny deň.

Poplatníci ktorí majú prepožičané prípadne vlastnia veľkoobjemové nádoby alebo kuka nádoby na komunálny odpad platia odvoz podľa objemu a frekvencie odvozu komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov :

 

a) za 110 l kuka 2,- € za 1 vývoz

b) za 1100 l kontajner 20,- € za 1 vývoz.

 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,033 € za kilogram.

Pri drobnom stavebnom odpade uhradí poplatník poplatok v hotovosti do pokladne správcu dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi vydá následne doklad o jeho zaplatení. Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené.

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č. 2/2018 k VZN č. 1/2014 sa mení v článku VII. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 38, § 39 sadzba poplatku a § 40 určenie poplatku za množstevný zber.

 

Ostatné ustanovenia VZN obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Skýcov, schválené uznesením č. 19/2014 Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 15.12.2014 zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Skýcov, bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 13.12.2018 uznesením č. 16/2018.

 

Dodatok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Návrh dodatku k VZN vyvesený dňa : 23. 11. 2018

Návrh dodatku k VZN zvesený dňa : 13. 12. 2018

 

Dodatok k VZN zverejnený dňa: 14.12. 2018

Dodatok k VZN zvesený dňa: 31.12. 2018

 

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:54
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
DD_Statosta...
Image Detail