Úvod Starosta informuje OZNÁMENIE o zámere obce Skýcov zameniť a predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 6 až 8 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá 1 až -1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

OZNÁMENIE o zámere obce Skýcov zameniť a predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 18 December 2018 08:42

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer zámeny a predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer zameniť a predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov vo výlučnom vlastníctve Matúš Korec rod. Korec, nar. 12.4.1985, bytom Skýcov, ul. Tabaková 93/26 a to:

diel č. 5 o výmere 67 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02.10.2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, odčlenený od pozemku reg. C KN parc. č. 279/4 záhrada o výmere 615 m2 a pričlenený k pozemku reg. C KN parc. č. 279/6 záhrada o výmere 83 m2.

do výlučného vlastníctva Obce Skýcov, ul. Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421

- za nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov vo vlastníctve Obec Skýcov a to:

diel č. 1 o výmere 80 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02.10.2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, odčlenený od pozemku reg. E KN parc. č. 275 záhrada o výmere 248 m2 a pričlenený k pozemku reg. C KN parc. č. 279/4 záhrada o výmere 628 m2 a

diel č. 3 o výmere 152 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02.10.2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, odčlenený od pozemku reg. C KN parc. č. 275/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1462 m2 a pričlenený k pozemku reg. C KN parc. č. 275/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2.

do výlučného vlastníctva Matúš Korec rod. Korec, nar. 12.4.1985, bytom Skýcov, ul. Tabaková 93/26

za podmienok, že náklady súvisiace s vypracovaním kúpnej zmluvy a zápisom do katastra nehnuteľností bude v plnom rozsahu znášať Matúš Korec; v pomere 1 m2 za 1 m2 , pričom za rozdiel výmery 165 m2 Matúš Korec uhradí Obci Skýcov.

Cena nehnuteľnosti: 2,20 €/m²


Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- v súčasnom vlastníctve Matúša Korca je pozemok na ktorom bude vybudovaná miestna komunikácia pre potreby obce,

- v súčasnom vlastníctve Obce Skýcov sa jedná o pozemok tvoriaci priľahlú plochu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Matúša Korca a pozemok z pohľadu obce Skýcov nie je samostatne využiteľný.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením zámeny a predaja (prevodu)

Poznámka:

Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa na zámenu a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove uznesením č. 19/2018 dňa 13.12.2018

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove.

 

Doba zverejnenia: . od ........................ do .....................

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov

 

V Skýcove dňa ..........................

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Posledná úprava Utorok, 18 December 2018 08:50
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
pošta
Image Detail